Föregående sidaa

Spaningsradar - R-134 "Staren" (PS-15:15)

Sundre

Radarstation typ PS-IS anskaffades omkring 1965 av flygvapnet. Stationerna installerades på syd- och ostkusten under en femårsperiod. Radarn samutnyttjades av flygvapnet och marinen. Sändtagaren var monterad på en ca 100 m hög mast. De flesta stationerna var försedda med rada~- extraktor och övrig utrustning för smalbandsöverföring smalbandsöverföring till radargruppcentral (rrgc) och till marin sjöbevakningscentral i fred. För ytrapportering till kustartilleriet skedde rapportering från marint oprum (inrymt i FV underhållsbarack). I det marina oprummet presenterades råbilden på PPI 841 varvid målläge (bäring och avstånd) avlästes och överfördes till ett vertikalt plott i skala 1:50000. Vid plottet skedde också omvandling av målläget till ett GEOREF- Iäge varefter målläget muntligt rapporterades till sk vid KA-försvar/brigad/grupp eller spärrbataljon. C ÖrlB kunde begära direktrapportering av vissa mål varvid ett andra PPI utnyttjades för sk PPI-rapportering.  

Den gamla PS-15

 
Den nya PS-640

Eftersom kustradarstationerna på Gotland inte var högt belägna och därför inte kunde upptäcka lågflygande fientliga plan på längre avstånd än 40 km och för att öka förvarningstiden krävdes det tornradarstationer. Därför bestämde ÖB 1967 och 1968 att två sådana skulle uppföras på Gotland PS-15:10 i Bunge (Fårösund) och PS-15:15 vid Nore i Sundre. Anläggningarna stod färdiga 1971 respektive 1972. Dessa kom även till nytta för sjöbevakningen.

Stationerna fick namnen R-133, "Skatan", och den södra R-134, "Staren"

Radaranläggning PS-15 var en obemannad C-bandsradar som ingick i Stril 60-systemet och användes för lågspaning av flygplan och marina ytfarkoster. Stationen var försvarets första lågspaningsradar och radarinformationen överfördes till radargruppcentral (rrgc) bredbandigt över länkförbindelse i form av video, höjdinformation, bäringsinformation och synkpuls. Hela radarutrustningen var installerad på toppen av en 100 meter hög mast vilket medför att radarhorisonten blir ca 45 km. Upptäcktsavståndet för ett mål var under störningsfria förhållanden ca 180 km. Höjdtäckningen var omkring 3000 m. Antennen var placerad ovanför apparathuset på en överbyggd plattform som roterar med en hastighet av 7 v/min. På marken fanns ett reservelverk och en servicebarack som även innehöll en liten ledningscentral. Totalt anskaffades 17 anläggningar i Sverige, i huvudsak mellan åren 1966-1971.

Eftersom en del radarstationer inte kunde anslutas till radargruppcentralerna genom bredbandig radiolänkanslutning för överföring av radarbild kom deras varande att ifrågasättas. För Gotlands del gällde det framför allt PS-65 stationen på Furillen samt PS-15 stationerna i Bunge (Fårösund) och Sundre.

Den 31 mars 1999 utgick PS-15-systemet ur organisationen.

  

PS-15 var lågspaningsradar för Flyget men även för marinen, dessa ersattes med PS-870 (som även den distribuerar radarbild till marinen) och gick parallellt ett antal år och har kompletterats senare med PS-640 som är ytspaningsradar för marinen. PS-15 + Bonsen PS-66 gick länka in mot RGC/LFC i samband med införandet av SBÖ (smalbandsöverföring) av radarbild, vilket kom på andra halvan av 70-talet. Däremot var det stela uppkopplingar, och inte förrän införandet av SBÖ spridare (senare delen av 80-talet) fick bilden dela med flera RGC/LFC. Runt -94 digitaliserades och moderniserades även överföringen. Många målobsar saknade att ha tillgång till den råa video feeden från radarn, eftersom man ansåg att smalbandsöverföringen gjorde att information försvann.

 

2007-2008 började utrustningen ersättas av en modern antenn PS-640 som skulle uppsättas på den befintliga masten. Masten skulle samtidigt moderniseras så att onödiga och uttjänta gamla tillbehör togs bort och material i dåligt skicka skulle bytas ut. Den gamla radaranläggnigen som var lika stor som ett trevåningshus togs ned och skrotas. Den nya består av en roterande radarantenn som knappt syns från marken.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig