Föregående sida

Gotlands regemente

     

Hedersmedalj

Instiftad 1991 / 2019. Av 8:e storleken. Band: Blått med en smal vit rand på vardera sidan och en smal röd rand på mitten. (GotregGM) (GotregSM)

§ 1 Gotlands regementes medalj är instiftad för att i första hand hedra officerare som länge tillhört regementet. Medaljen  finns både i guld och silver

§ 2 Medalj i guld tilldelas avgående regementschefer vid Gotland regemente

§ 3 Medalj i guld tilldelas aktiv officer vid regementet = officerare tillhörande regementets "personalkår" (Vädur) efter 20 års tjänst vid regementet. I tiden räknas sådan tjänstgöring utanför regementet som är att betrakta som kommendering / tidsbegränsad placering.

§ 4 Medalj guld / silver kan, efter beslut av medaljkommittén bestående av regementschefen, personalchefen och vid MekB 18 till ålder äldste tjänstgörande övlt, mj, kn och lt med placering tills vidare vid regementet, tilldelas aktiv officer vi regementet på andra grunder än § 2-3

§ 5 Personalchefen ansvarar för för att förteckning över utdelade medaljer förs. Chefen för stabsexpeditionen ansvarar för att erfordeligt antal medaljer finns vid stabsexpeditionen.

  

Guld Silver
 
 
 

Minnesmedalj i silver

Instiftad 2005. Av 8:e storleken. (GotregMSM)

Framsida: Bilden motsvarar Gotlands regementes knapp m/1815, som också avbildar den vädur som återfinns i både länets och regementets vapen. Baksida: Står texten "Gotlands nationalbeväring och regementet 1811-2004".

Band: Blått med en röd rand på insidan följd av en vit rand på vardera sidan. Bandet beläggs med en vädur i silver. (Blått och silver är regementets färger. De kompletteras med rött som härstammar från medeltida fanor som omgärdade Visby stadsvapen, men också från den röda färgen på den fana Gotlands Nationalbeväring tilldelades av kung Oskar I år 1854). På släpspännet finns en miniatyr av regementets symbol, väduret.

 
 
 

Gotlands infanteriregementes Plakett

Instiftad 1946. Plaketten kan på förslag av en styrelse vid en kamratförening eller någon av deras kretsar tilldelas medlem, sedan 50 år förflutit från året för första rekryttjänstgöringen eller från året, då medlem vunnit fast anställning vid regementet under förutsättning att medlem tilldelats veterannålen och i övrigt visat aktivt intresse för föreningens eller kretsens verksamhet. Plaketten kan efter regementschefens beslut tilldelas även enligt andra grunder, exempelvis om medlem gjort särskilt förtjänstfulla insatser. (Lista på kända mottagare)

Guld

Silver

Brons

 
 
 

Gotlands regementes Plakett

Instiftad 1946. (1963).

Guld Silver Brons
     
 
 

Hedersjetong

Hedersjetong. 65 mm. Är i första hand till för att hedra personer som slutar sin tjänstgöring. Regementschefen beslutar efter förslag från personalchefen om utdelande. Instiftad 1983.  Före utdelandet graveras mottagarens för- och efternamn, samt vid avgång de år tjänstgöringen omfattat. När plakett utdelas av annat skäl anges det i stället för tjänstgöringstiden. Personalchefen ansvarar för att förteckning över utdelade jetonger förs. Chefen för stabsexpeditionen ansvarar för att erforderligt antal jetonger finns vid stabsexpeditionen.

Den utdelades första gången i guld till överste Wahlgren och fanjunkare Nyström

Guld: Förgylld brons. Tilldelas - avgående aktiv officer tillhörande regementes personalkår med mer än 20 års tjänst samt reservofficer tillhörande regementets personalkår vid avgång efter 20 års anställning och med minst 250 fullgjorda tjänstgöringsdagar. 

Silver: Försilvrad brons. Tilldelas - aktiv officer efter minst 10 och högst 20 års tjänst, reservofficer tillhörande regementets personalkår vid avgång efter minst 10 års anställning och med minst 150 fullgjorda tjänstgöringsdagar men färre än 250 fullgjorda tjänstgöringsdagar

Brons: Tilldelas - aktiv officer efter minst 3 och högst 10 års tjänstgöring, reservofficer tillhörande regementets personalkår vid avgång minst 3 och högst 10 års anställning och med mindre än 150 fullgjorda tjänstgöringsdagar. Bäste soldat, vid årets värnpliktsklass,. Efter beslut av regementschefen värnpliktig för utmärkt hedrande insats.

Guld Silver Brons
     
 
 

Minnessköld

Minnesskölden instiftades 1964 och består av ett bronsemblem (komponerat efter en plåt till mössband m/1811 på sköldformad skiva av ljust träslag. Denna är försedd med en metallplatta av mässing med gravering "Gotlands regemente" Minnesskölden är i första hand avsedd som en personlig gåva från regementet till person som förtjänstfullt sättt stött regementet.

§ 1   Minnesskölden kan utdelas i första hand till enskilda personer utom regementet och i andra hand till förband och organisationer enligt följande:

- Avgående brigadinspektör, militärkommandochef och förbandschefer - chef för A 7, Lv 2, FMB, MGG stab; Uhgrp G och F 16 GOT.

- Gästande (gästad) militär enhet eller utländsk befäl allt enligt beslut i varje enskilt fall.

- Enskild person eller organisation som gjort regementet stora förtjänster och för berömlig gärning. Förslag med motivering om dylik utdelning får inlämnas av varje regementet tjänstgörande befattningshavare.

- Särskild förtjänt medlem i regementets kamratförening som därtill föreslås av vederbörlig kretsstyrelse (långvarig, trogen, aktiv verksamhet i förening eller enstaka handling av stor betydelse för föreningen, kretsen eller regementet).

- Minnesskölden skall på baksidan förses med mottagarens namn, orsak till utdelandet samt utdelningsår.

- GRKF bestrider kostnader för minnessköld som utdelas enligt § 1, sista strecksatsen.

- Ärenden rörnde minnesskölden förbereds av personalchefen och avgörs av regementschefen.

- Personalchefen ansvarar för att förteckning över utdelade minnessköldar förs. Chefen för stabsexpeditionen ansvarar för att erfordeligt antal minnessköldar finns vid stabsexpeditionen.

Minnesskölden finns i ett flertal variationer
     
 
 

Minnessköld / Minnesplakett

Samma bronsemblem som ovan, 90 x 70 mm, men utan träram. Avsedd som en personlig gåva från regementet till person som förtjänstfullt sättt stött regementet. Minnesskölden skall på baksidan förses med mottagarens namn samt utdelningsår.

         
 
 
 

Vädur i tenn (Tenn-Harald)

Tenn-Harald instiftades 1988 som ett resultat av sammarbete mellan dåvarande regementschefen och ordföranden i Stockholmskretsen. Stockholmskretsen äger enligt detta arbete rätt att utdela en statyett (motsv. Tenn-Harald) som kretsens gåva förtjänta.

§ 1 Väduren i tenn är en personlig gåva och kan tilldelas enskilda personer inom eller utanför regementet, för insatser som kommit regementet till del.

§ 2 Regementschefen beslutar om utdelande, efter förslag från personalchefen.

§ 3 Före utdelandet skall Vädur i tenn förses med nummerskylt, samt skylt med mottagarens namn och året för utdelandet.

§ 4 Personalchefen ansvarar för att förteckning över utdelade vädurar i tenn förs. Chefen för stabsexpeditionen ansvarar för att erforderligt antal vädurar i tenn finns vid stabexpeditionen.

     
 
 

Vapensköld

Vapenskölden utdelas i samband med besök och då i första hand till förband och organisationer.
     
 
 

Vapensköld och tavla (Harald)

Vapenskölden utdelas i samband med besök och då i första hand till förband och organisationer. Personalchefen ansvarar för att förteckning över utdelade vapensköldar förs. Chefen för stabsexpeditionen ansvarar för att erfordeligt antal vapensköldar förvaras vid stbsexpeditionen.

 

Vapenskölden instiftades 1997 (övl Broman) och består av en sköldformad skiva av mörkt träslag. Denna är försedd med regementets vapen på en guldfärgad mässingplatta med gravering "Gotlands regemente och Gotlandsbrigaden". Vapenskölden skall på baksidan förse med mottagarens namn, orsaken till utdelandet samt utdelningsår.

  

Replik av regementets vapen i metall finns i mini-utförande och förvaras av chefen för stabsexpeditionen. Utdelning sker efter framställande till denne. Tavla instiftades1997 (övl Broman) och består av ram i silverfärg med bild av Harald. Tavlan utdelas på samma grunder som vapenskölden men normalt till civila företrädare och organisationer.

Vapensköld

Replik

 
 
 

Roma Kompani P 18 (Inte officiell)

Medalj som Roma kompani gett ut under 1990-talet.

 

   
 
 
 

Garde Compagni medalj i guld och silver (Inte officiell)

Medalj som Garde kompani gett ut under 1990-talet till kompanibefäl som exempelvis lämnat kompaniet.

Guld

Silver

 
 
 

Minnessköld - Gotlandsbrigaden 1993-07-01 · 2000-07-01

Tillverkad av Formo. 120 x 85 mm.
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig