Föregående sida

Militära Uniformsknappar med Gotlands vapen

 

Knappar med Gotlands vapen har förmodligen funnits under äldre tider, framförallt hos allmogen. De första officiella knapparna tillkom troligen i början av 1800-talet. När Gotlands Nationalbeväring bildades uppkom frågan om officerarnas klädsel. Uniformerna skulle i stort sätt vara samma som användes av officerare på fastlandet. Där hade sedan lång tid tillbaka använts uniformsknappar med heraldiska vapen. Detta kom nu även att införas på den gotländska officerens vapenrock. Till en början skulle även underofficerars- och manskapsuniformerna utrustas med sådana knappar, emellertid i enklare utförande. Men så väldigt många meniga kom nog aldrig att få stoltsera med heraldiska knappar eftersom de i huvudsak skulle använda sina egna kläder. Inte förrän långt senare erhöll de uniformer.

 

Enligt UniR FM benämns den första knappen m/1815. Uniformsutredningen föreslog att knappen skulle ha beteckningen m/1829-1906, utan närmare motivering. Den senare beteckningen har även förekommit i flera rullor. Knappen har senare återfått den beteckning som faller tillbaka på den första gotlandsknappen vilket rimligen borde kompletteras med årtalet 1906, vilket i så fall leder fram till beteckningen m/1815-1906.

Den första knappen vid Gotlands Nationalbeväring benämns som m/1829 fastän uniformen samt knapparna beskrivs redan den 2 februari 1815 i en Generalorder (G.O. 1815 nr:128) "...knapparna med Gottlands vapen, förgyllda för Befälet, för manskapet messing, oförgyllda".

I en Generalorder av den 12 augusti 1829 till Militärbefälet på Gotland, befallde Kungl. Maj:t bland annat storleken på uniformsknapparna. "Officerares med Gottlands wapen försedd Uniformsknappar hädanefter skola göras af samma storlek som medföljande; en större och en mindre förgylld knapp".

Eftersom två provexemplar medsändes kan man förmoda att de flesta knapparna tillverkades på Gotland av någon på ön aktiv gelbgjutare eller gördelmakare. Från mitten av 1800-talet har de flesta knapparna tillverkats av antingen M. Pettersson eller Sporrong i Stockholm. Det finns dock exemplar med andra tillverkare. Skölden utgjordes av en så kallad "Fransk sköld".

 

Gotlands Nationalbeväring upphör år 1887 och istället bildas Gotlands Infanteriregemente och Gotlands Artillerikår. Tidigare hade även Artillericorpsen burit samma uniformsknapp som Gotlands Nationalbeväring. Men detta upphörde 1887 då artilleriet på Gotland blev en egen enhet. Istället kom artilleristerna att som resten av landet att bära den egna artilleriknappen.

År 1904 infördes en enklare manskapsknapp med vågrätta räflor och något senare knappar med tre kronor. Knappar hade emellertid funnits tidigare men då endast för liv- och husarförbanden. Uniformsknappar med Gotlandsvapnet kom därför senare att endast bäras av officerare från fänriks grad och uppåt.

Efter att Gotlands regemente lagts ner skulle enligt UniR FM 2007 "Hemvärnsbataljonerna föra traditionerna vidare från de f d landskapsregementena". Detta innebara att för Gotlands del uniformsknappen numera bärs av officerare vid det gotländska hemvärnet.

 

Kronan

De första knapparna hade överst en grevlig krona vilket symboliserade "Greveskapet Gotland" vilket var en gammal beteckning på ön. Kronan utbyttes 1860 till en hertigs krona sedan prins Oscar vid sin födelse blivit "hertig av Gotland".

I en skrivelse från Sporrong daterad den 23 november 1860 meddelades att "hos mig tillverkas Uniformsknappar för Gotlands National-Beväring efter nu antagen modell med Furstlig krona." Med furstlig krona menas det samma som en hertiglig krona. Kronan fick nu istället sju (7) spiror mot den äldre grevliga kronans fem.

Uniformsknappen fick återigen år 1906 fem (5) spiror. Varför detta hände är osäkert men troligen därför att den hertigliga heraldiska kronan egentligen skulle visa fem spiror och inte sju. Ändringen skedde efter att Sveriges Riksheraldiker 1904 hos dåvarande krigsministern begärde att "denna behagade taga i öfvervägande, huruvide ej rättelse i vissa nämnda, felaktigheter i några af arméns uniformsknappar borde ske". Denna form med fem spiror behölls sedan under hela tiden fram till att de gotländska förbanden lades ner.

Visby stads vapen hade en s.k. murkrona, en stiliserad stadsmur, vanligen med fem hängtorn (ibland tre). Denna ingick normalt inte i blasoneringen utan betraktades som en rangkrona som automatiskt följde med värdigheten av att vara stad.

 

Grevekrona 

Fram till 1860

Tre hela och två halva spiror syns

Hertigkrona

1860 - 1906

Alla sju spiror syns.

Hertigkrona

1906 och framåt

Enbart de främre fem spirorna syns.

Murkrona (5 eller 3 torn)

Visby stad o Gotlands kommun

 

 

Skölden

Skölden var till en början rak (Fransk sköld) och enkel men någon gång under 1870-talet blev den mer utsirad (Tysk sköld). Detta skedde innan det blev bestämt att den officiella civila skölden på Gotlands vapen skulle ändras vilket skedde 1884. Att skölden fanns tidigare på de militära uniformsknapparna framgår av en avbildning i "Arméns rulla 1879".

Fransk heraldisk sköld

Tysk heraldisk sköld

Sporrong

Pettersson

1700 - 1840

1840 - 1860

1860 - 2005

Några iakttagelser

När det gäller de stora omärkta knapparna är det oftast omöjligt att veta vem tillverkaren är. De tillverkare som i huvudsak ligger bakom de gotländska knapparna är Sporrong och Pettersson. En liten ledtråd kan emellertid vara att mellanrummet i sköldens övre öppningar är större hos de som tillverkats av Pettersson. Det kan naturligtvis finnas undantag. Även är det betydligt svårare när det gäller de mindre knapparna.

 

1700-talet fram till 1840-talet har lammet nedsänkt huvud. 1840-talet fram till 1860-talet har lammet upplyft huvud. 1860-talet (1870-talet för knapparna) har lammet återigen nedsänkt huvud. Detta har den sedan hela tiden. Det gäller emellertid inte Gotlands landskapsvapen där lammet hela tiden fram tills idag har upplyft huvud.

 
 

Militära Uniformsknappar med Gotlands vapen

Enligt UniR FM benämns knappen m/1815. Uniformsutredningen föreslog att knappen skulle ha beteckningen m/1829-1906, utan närmare motivering. Den senare beteckningen har även förekommit i flera rullor. Knappen har senare återfått den beteckning som faller tillbaka på den första gotlandsknappen vilket rimligen borde kompletteras med årtalet 1906, vilket i så fall leder fram till beteckningen m/1815-1906.

Den första knappen vid Gotlands Nationalbeväring benämns som m/1829 fastän uniformen samt knapparna beskrivs redan den 2 februari 1815 i en Generalorder (G.O. 1815 nr:128) "...knapparna med Gottlands vapen, förgyllda för Befälet, för manskapet messing, oförgyllda".

I en Generalorder av den 12 augusti 1829 till Militärbefälet på Gotland, befallde Kungl. Maj:t bland annat storleken på uniformsknapparna. "Officerares med Gottlands wapen försedd Uniformsknappar hädanefter skola göras af samma storlek som medföljande; en större och en mindre förgylld knapp". Eftersom två provexemplar medsändes kan man förmoda att de flesta knapparna tillverkades på Gotland av någon på ön aktiv gelbgjutare eller gördelmakare.

Från mitten av 1800-talet har de flesta knapparna tillverkats av antingen M. Pettersson eller Sporrong i Stockholm. Det finns dock exemplar med andra tillverkare. Skölden utgjordes av en så kallad "Fransk sköld", senare den "Tyska skölden".

 
 

Gotlands Vapen med en Grevlig krona

 

Officersknapp m/1815 - Gotlands Nationalbeväring

Rak sköld med grevlig krona. 5 taggar. Plan. Mässing.

Ø 28 mm. Rak sköld med grevlig krona med 5 taggar, mässing, Gotlands vapen. (Foto från T Johannesson)

Ø 20 mm. Rak sköld med grevlig krona med 5 taggar, plan, mässing, Gotlands vapen. (KjO-1/1)

 
 

Rak sköld med grevlig krona med 5 taggar, mässing, Gotlands vapen. (Foto från M Linstens)

 

 

 
 
 
 

Officersknapp m/1829 - Gotlands Nationalbeväring

5 taggar i kronan. Plan. Mässing

Ø 22 mm. 5 taggar i kronan, plan, mässing, Gotlands vapen. (KjO-2/1)

 

Ø 22 mm. 5 taggar i kronan, plan, mässing, Gotlands vapen. (KjO-91/1)

 
 

Ø 18 mm. 5 taggar i kronan, plan, mässing, Gotlands vapen. (Foto från M Linstens samling)

Ø 22 mm. 5 taggar i kronan, plan, mässing, Gotlands vapen. (Foto från M Linstens samling)

 
 

Ø 21 mm. 5 taggar i kronan, plan, mässing, Gotlands vapen. (KjO-3/1)

Ø 22 mm h 2 mm. 5 taggar i kronan, plan, mässing, Gotlands vapen. (KjO-4/1)

 
 
 
 

Manskapsknapp m/1829 - Gotlands Nationalbeväring

5 taggar i kronan. Plan. Mörkoxiderad mässing

Ø 22 mm h 1.8 mm. 5 taggar i kronan, plan, mörkoxiderad mässing, Gotlands vapen. Rundad kant. (KjO-5/1)

Ø 22 mm h 1.8 mm. 5 taggar i kronan, plan, mörkoxiderad mässing, Gotlands vapen. Skarp kant. (KjO-6/1)

 
 
 
 

Officersknapp 1800-talets mitt - Gotlands Nationalbeväring

5 taggar i kronan. Mässing

Tillverkare: Okänd. Ø 23 mm h 4 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. (Foto från M Linstens samling)

Tillverkare: M. Petterson & Co "GOD VARA 1854". Ø 23 mm h 6.5 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. (KjO-7/1)

 
 

Tillverkare: M. Petterson Stockholm. Ø 23 mm h 5 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. (KjO-94/1)

Tillverkare: C. Österdahl Stockholm. 5 taggar i kronan. Mässing. (Foto från M Linstens)

 
 

Mössknapp eller axelklaffknapp. Tillverkare: Sporrong.Ø 23 mm h 6.5 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. Baksida konkav. (KjO-8/1)

Mössknapp eller axelklaffknapp. Tillverkare: Sporrong.Ø 23 mm h 4 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. Baksida konkav. (KjO-92/1)

 
 

Tillverkare: C. Sporrong Stockholm. 5 taggar i kronan. Mässing. (Foto från M Linstens samling)

Ø 23 mm h 5 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. Baksida något konvex. (KjO-9/1)

 
 

Tillverkare: Okänd. 5 taggar i kronan. Mässing. (Foto från M Linstens samling)

 

 

 
 
 
 

Den grevliga kronan utbyttes mot en hertigs krona år 1860, sedan prins Oscar vid sin födelse 1859 blivit hertig av Gotland  

I en skrivelse från Sporrong daterad den 23 november 1860 meddelades att "hos mig tillverkas Uniformsknappar för Gotlands National-Beväring efter nu antagen modell med Furstlig krona." Med furstlig krona menas det samma som en hertiglig krona. Kronan har nu istället sju (7) spiror mot den äldre grevliga kronans fem (5). Den franska skölden bibehölls.

 

Gotlands Vapen med en Hertigs krona (Sju spiror)

 

Officersknapp 1860-talet - Gotlands Nationalbeväring

7 taggar i kronan. Mässing

Mössknapp eller axelklaffknapp. Tillverkare: Sporrong. Obottnad. 7 taggar i kronan. Mässing. (Foto från M Linstens samling)

Tillverkare: C. Sporrong Stockholm. 7 taggar i kronan. (Foto från M Linstens samling)

 
 
 
 

Den franska skölden utbyttes någon gång under 1870-talet mot den så kallade Tyska skölden.

 

Officersknapp 1870-talet - Gotlands Nationalbeväring

7 taggar i kronan. Mässing, med synlig hätta.

Tillverkare: Sporrong & Cº Stockholm Ø 23 mm h 8 mm. 7 taggar i kronan. Mässing, med synlig hätta. (KjO-11/1

Tillverkare: M Pettersson Stockholm. Ø 23 mm h 8 mm. 7 taggar i kronan. Mässing, med synlig hätta. (KjO-12/4)

 
 

Tillverkare: C. Sporrong Stockholm Ø 23 mm h 7 mm. 7 taggar i kronan. Mässing, med synlig hätta. (KjO-90/1

 

 

 
 

Mössknapp eller axelklaffknapp. Tillverkare: M Pettersson Stockholm. Obottnad. Ø 23 mm. 7 taggar i kronan. Mässing, med synlig hätta. (KjO-13/1)

Mössknapp eller axelklaffknapp. Tillverkare: Sporrong. Obottnad. Ø 23 mm. 7 taggar i kronan. Mässing, med synlig hätta. (KjO-14/2)

 
 

Tillverkare: M Pettersson Stockholm. Ø 23 mm. 7 taggar i kronan. Mässing, med synlig hätta. (KjO-15/1)

Tillverkare: M Pettersson Stockholm. Ø 14 mm. 7 taggar i kronan. Mässing, med synlig hätta. (Foto från M Linstens samling)

 
 
 
 

Revolverhölsterknapp - Gotlands infanteriregemente

Revolverhölsterknapp m/1887

Tillverkare: Milit. Ekip. AB Stockholm Ø 33 mm. 7 taggar i kronan. Mässing. (KjO-16/1)

Revolverhölsterknapp m/1906

Tillverkare: Milit. Ekip. Akt. Bolag Ø 33 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. (Foto från M Linstens samling)

 
 
 
 

Gotlands Nationalbeväring upphör år 1887 och istället bildas Gotlands Infanteriregemente och Gotlands Artillerikår

Tidigare hade även Artillericorpsen burit samma uniformsknapp som Gotlands Nationalbeväring. Men detta upphörde 1887 då artilleriet på Gotland blev en egen enhet. Istället kom artilleristerna att som resten av landet att bära den egna artilleriknappen.

År 1904 infördes en enklare manskapsknapp med vågrätta räflor och något senare knappar med tre kronor. Knappar hade emellertid funnits tidigare men då endast för liv- och husarförbanden. Uniformsknappar med Gotlandsvapnet kom därför senare att endast bäras av officerare från fänriks grad och uppåt.

 

Officersknapp m/1904 - Gotlands infanteriregemente

Bronserad med 7 taggar i kronan

Tillverkare: M Pettersson Stockholm. Ø 23 mm h 8 mm. Bronserad med 7 taggar i kronan. (KjO-17/2)

Tillverkare: C. C. Sporrong & Co. Ø 23 mm h 8 mm. Bronserad med 7 taggar i kronan. (KjO-18/1)

 
 
 
 

Uniformsknappen med Gotlandsvapnet fick återigen år 1906 fem (5) spiror.

Varför detta hände är obekant men ändringen skedde efter att Sveriges Riksheraldiker 1904 hos dåvarande krigsministern begärde att "denna behagade taga i öfvervägande, huruvide ej rättelse i vissa nämnda, felaktigheter i några af arméns uniformsknappar borde ske". Denna form med fem spiror behölls sedan under hela tiden fram till att de gotländska förbanden lades ner.

 

Gotlands Vapen med en Hertigs krona (Fem spiror)

 

Officersknapp m/1906 - Gotlands infanteriregemente

Sandblästrade och mattförgyllda. 5 taggar i kronan. Till vapenrock m/ä samt m/1906. Till kappan m/1906 skulle bronserade knappar av m/1904 användas

Tillverkare: Troligen C. C. Sporrong Stockholm Mattförgyllda. 5 taggar i kronan. (GFM)

 

Mössknapp eller axelklaffknapp. Tillverkare: Troligen C. C. Sporrong & Co.Sandblästrade och mattförgyllda, 5 taggar i kronan. Ø 23.5 mm. Obottnad. (KjO-19/1)

 
 

Omärkt. Troligen Pettersson. (OBS ovanlig variant av skölden). Ø 14 mm. Mattförgyllda. 5 taggar i kronan. (KjO-20/1)

Tillverkare: C. C. Sporrong Stockholm Ø 14 mm. Mattförgyllda. 5 taggar i kronan. (KjO-57/1)

 
 
 
 

Officersknapp m/1910-23 - Gotlands infanteriregemente

Bronserad med 5 taggar i kronan. Till vapenrock m/1910 och m/1923. Enligt Generalorder 1378:10, 1378:12 och 1378:23 användes emellertid knappen inte till axeltränsar för uniform m/1910 utan i stället användes mattförgyllda knappar.

Tillverkare: C. C. Sporrong & Co. Ø 23 mm h 7 mm. Bronserad med 5 taggar i kronan. (KjO-21/43)

Mössknapp eller axelklaffknapp. Tillverkare: M Pettersson. Ø 23 mm h 7 mm. Obottnad. Bronserad med 5 taggar i kronan. (KjO-22/6)

 
 

Tillverkare: Okänd. Ø 23.5 mm h 7 mm. Bronserad med 5 taggar i kronan.  (Foto från M Linstens samling)

Omärkt. Troligen Pettersson. (OBS ovanlig variant av skölden). Ø 14 mm. Bronserad. 5 taggar i kronan. (KjO-60/1)

 
 

Mössknapp. Tillverkare: C. C. Sporrong Stockholm. Obottnad. Ø 14 mm h 5 mm. Bronserad med 5 taggar i kronan.(KjO-23/2)

Tillverkare: C. C. Sporrong & Co. Ø 14 mm h 5 mm. Bronserad med 5 taggar i kronan. (KjO-24/21)

 
 
 
 

Officersknapp m/1939 - Gotlands infanteriregemente

Gråmålad  med 5 taggar i kronan. Till uniform m/39

Tillverkare: C. C. Sporrong & Co. Ø 23.5 mm h 7 mm. Gråmålad  med 5 taggar i kronan. (KjO-25/6)

Tillverkare: C. C. Sporrong & Co. Ø 14 mm h 5 mm. Gråmålad med 5 taggar i kronan. (KjO-26/2)

 
 
 
 

Officersknapp m/1952 - Gotlands infanteriregemente

5 taggar i kronan. Mässing. Mattförgylld. Till uniform m/52 och alla grader.

Tillverkare: C. C. Sporrong & Co. Ø 24 mm h 7 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. Mattförgylld. (KjO-27/7)

Tillverkare: C. C. Sporrong & Co, Stockholm. Ø 13.5 mm h 7 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. Mattförgylld. (KjO-28/9)

 
 
 
 

Officersknapp m/1960 - Gotlands regemente

5 taggar i kronan. Mässing. Blankförgylld. Till uniform m/60 och m/87. Enligt UniR FM 2007 skulle "Hemvärnsbataljonerna föra traditionerna vidare från de f d landskapsregementena". Detta innebara att för Gotlands del uniformsknappen numera bärs av officerare vid det gotländska hemvärnet

Tillverkare: C. C. Sporrong & Co Stockholm. Ø 24 mm h 7 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. Blankförgylld. (KjO-29/40)

Tillverkare: C. C. Sporrong & Co, Stockholm. Ø 13.5 mm h 7 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. Blankförgylld.  (KjO-30/22)

 
 

Mössknapp och axelklaffknapp. Tillverkare: ?. Ø 23 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. Obottnad. Blankförgylld. Används som mössknapp även av annan statlig och kommunal verksamhet. (KjO-34/8)

Mössknapp. Tillverkare: C. C. Sporrong & Co, Stockholm. Ø 13.5 mm h 7 mm. Obottnad. 5 taggar i kronan. Mässing. Blankförgylld. (KjO-32/6)

 

 
 

Tillverkare: Sporrong. Made in Sweden. Ø 24 mm h 6 mm. 5 taggar i kronan. Mässing. Blankförgylld. (KjO-31/2)

Mössknapp. Ø 13.5 mm h 7 mm. Obottnad. 5 taggar i kronan. Mässing. Blankförgylld. (KjO-87/1)

 
 
 
 

Marketenteribroscher, manschettknappar, fästmösgåvor mm

Varianter av dessa finns ett flertal av. Kallas oftast Marketenterigåvor eftersom den värnpliktige kunde köpa dessa för en billig penning på regementets marketenteri och sedan ge som present till någon på hemorten.
 

Manschettknapp. Tillverkare: C. C. Sporrong & Co, Stockholm. Ø 23 mm. 5 taggar i kronan. Mässing.  (KjO-52/1)

Manschettknappar. Tillverkare: Pettersson Stockholm. Ø 23 mm. 7 taggar i kronan. Mässing. (KjO-53/1)

   
   

Armband / Fästmögåva. Tillverkare: C. C. Sporrong & Co, Stockholm. 5 taggar i kronan. Mässing. (KjO-54/1)

 

Knappbrosch. 5 taggar i kronan. Mässing. (Foto från M Linstens samling)

   
   

Marketenteribrosch. 7 taggar i kronan. Mässing. (KjO-55/1)

Marketenteribrosch. 7 taggar i kronan. Mässing. (KjO-86/1)

   
   

Marketenteribrosch. 5 taggar i kronan. Mässing. Mässing. (KjO-56/1)

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig