Föregående sida

Gotländska Militära fanor

Varia

   
   

P 1 G:s fana

Kungl. Göta pansarlivgardes kompani på Gotland, P 1 G, fick sin fana den 6 juni 1947. Det var militärbefälhavaren, generalmajor Samuel Åkerhielm, som överlämnade fanan vid en cermoni vid Oscarstenen, där såväl I 18, A 7, P 1 G och Lv 3 G deltog. Samtidigt fick Lv 3 G sin fana.

P 1 G:s fana troppades den sista mars 1963, sista dagen P 1 G existerade som självständigt förband. Fanan kom att ställas undan i 25 år.

Överste Stig Barke, chef för P 18 år 1983-1988, tyckte att P 18 skulle förvalta minnet av P 1 G med fanan som grund. Då P 18 den 30 mars 1988 högtidlighöll sina 25 år som pansarregemente blottades därför åter fanan. Den överlämnades till major Anders Österberg, chef för stridsvagnskompaniet, av den sista chefen för P 1 G, den pensionerade överstelöjtnanten Bo Forsman.

Fanan kom sedan att föras parallellt med regementets egna fana till våren år 2000, då den för sista gången troppades, eftersom stridsvagnsutbildningen vid P 18 då upphörde.

   
   
   

Reservofficerssällskapet Gotlands fana

Invigdes 1988 komponerad och tillverkad på initiativ av Hans Thungtröm. Fanan består av en vit duk på vilken sällskapets emblem är anbragt. På duken är röda kilformade tungor som sträcker sig in mot dukens mitt.

   
   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig