Soldatprovet

I en order av den 12 juni 1978 beordrade chefen för armén att ett obligatoriskt prov i fysisk träning och uthållighet "Soldatprov" skall hållas fr o m utbildningsåret 1978/79 för värnpliktiga under grundutbildning samt för aktiv och civilmiltär personal t o m 47 års ålder.

 

Soldatprovet är ett sätt att pröva förbandets (soldatens/sjömannens) Fysiska Stridsvärde och soldatduglighet mot de mål som finns reglerade i FSS. Soldaten/sjömannen skall kunna:

1) genomföra regelbunden befattningsinriktad fysisk träning för att bibehålla/utveckla sin fysiska prestationsförmåga.

2) vidta personliga åtgärder avseende kost, vätska, utrustning, vila, miljö, och hygien för att i fält/fartyg optimera sitt fysiska stridsvärde under flera dygn.

3) i en nödsituation optimera det fysiska stridsvärdet under enstaka dygn.

Provet genomförs i första hand av värnpliktiga och officerare men hemvärnspersonal, övrig frivilligpersonal och civil FM anställd personal må genomföra provet enligt förbandschefs (motsv.) bestämmande.

Soldatprovet genomförs som ett långtidsarbete i patrull/grupp under 8 tim (hel dag/dygn) under fältförhållanden. Grunden för provet är att pröva uthållighet avseende fysisk prestationsförmåga samt personlig färdighet beträffande soldatkunskaper. Även befattnings- och förbandsanknutna moment bör ingå.

Exempel på moment avseende soldat- och sjömanskunskap som kan ingå: Kartläsning, Vapentjänst, Stridsmoment, Förflyttningssätt, Sjukvårdstjänst, Skyddstjänst, Räddningsmoment

Utrustning: Fältuniform/sjöstridsdräkt med stridsutrustning och stridspackning (motsv.) medförs under soldatprovet.

Utmärkelse: Efter genomfört soldatprov med godkänt resultat erhålls soldatprovsmärke. Soldatprovsmärke kan erhållas högst en gång/utbildningsår. Märket är gemensamt inom hela Försvarsmakten och märkt med soldatprov och aktuellt utbildnings år (ex. FM 05/06). Personal som genomfört godkänt prov i 5/10/15/20/25/30 år erhåller årskrans att sätta bakom soldatprovsmärket. Soldatprovsmärket bärs på fältjacka (motsv.) enligt gällande reglemente UniR FM.

 

 

Detaljbestämmelser för "Soldatprov 78"

Chefen Arméns order 12 juni 1978

Syfte

Att genom ett övergripande fältmässigt prov kontrollera armépersonalens fysiska prestationsförmåga samt utbildning i Ssoldatfärdigheterna" skjutning och orientering.

Provet skall dessutom genom sin karaktär av kraftprov minska de värnpliktigas respekt för kommande förbandsövningars fysiska och psykiska belastningar.

 

Deltagare

Obligatoriskt för värnpliktiga under grundutbildning (hdrvpl enl förbandschef bestämmande) samt för militär och civilmilitär personal t o m 47 års ålder. Frivilligt för övriga.

 

Omfattning mm

Allmänt

Marschen genomföres gruppvis. Beroende på genomförandetidpunkten genomföres marschen i grupper enligt utbildnings- eller krigsorganisationen.

Befäl bör bilda egna grupper plutons- eller kompanivis (motsv).

Gruppmedlemmar som trots gruppens hjälp, omfördelning av packning mm, tvingas avbryta marschen belastar gruppen med 10 minuters avdrag från disponibel totaltid.

Personal som av läkare bedömmes ej kunna genomföra fotmarsch utbyter 30 km fotmarsch mot cykelmarsch på kroncykel.

- Personal t o m 47 år cyklar 100 km. Mxtid 7 1/2 tim.

- Personal över 47 år cyklar 70 km. Maxtid 7 tim.

 

Utrustning

Personal t o m 47 års ålder

Fältuniform med stridspackning enligt SoldI Mtrl, 77 års upplaga, Sid 241-242. Enheter i spanings- jägartjänst må utnyttja den stridspackninng (uppdragsutrustning) som ingår i fältutrustningslistan. Vapen AK 4 eller kpist med tillbehör, marsch (skid) skor. Anm. Stridspackningens minimivikt med hjälm 12 kg.

 

Personal över 47 års ålder

Fältuniform, marsch- (skid) skor. Vapen, (kpist eller AK 4) med två magasin. Pistol må utnyttjas där värnpliktiga genomför stridsskjutning med pistol.

 

Kontroll av utrustning sker före och efter marschen!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anvisningar för uppläggning av provet

 

Alternativ 1 (fotmarsch)

Marschen genomföres till sin huvudsakliga del som linjeorientering på fältkarta 1:50 000. Vissa bl a svårorienterade delar kan genomföras som punktorientering.

- Framryckningen planlägges främst längs större stigar och mindre grusvägar. Asfalterade vägar bör undvikas.

- Där vägvalsproblem väntas förekomma bör avsnitsling visa att fel väg valts efter ca 300-500 m.

- Varje grp tilldelas minst två kartor.

 

Bilaga 1: Förberedelser.

Soldatprovsmarschen kräver träning för undvikande av skador!

Värnpliktig personal skal genom ordinarie fysisk träning (enl TFG 750034) bibringas en sådan allmän styrke- och konditionsnivå att muskler och syretransporterande organ klarar ett långtidsarbete.

Soldatprovet ferberedes med marschträningspass på 10, 15 och 20 km.

Särskild uppmärksamhet bör läggas på betydelsen av rätt fot- och skovård, samt tillpassning av stridssele.

Den som av erfarenhet har problem med skavsår bör använda "reservhud". Aktiv personal med tidigare erfarenhet från marscher och med god kondition (motsvarande CA krav) bör vid minst ett tillfälle genomföra ett marschträningspass.

 

Stridsskjutningsstationen genomföres inom ramen för grp strid.

- I första hand som grp försvar av snabbt intagen stridsställning då fienden är i efterhand.

- I andra hand som grp strid vid överraskande sammanstöt med fienden.

 

Bilaga 1: Stridsskjutning.

Målsättning. Grp skall trots trötthet kunna lösa en under framryckning trolig stridsuppgift.

Förbands- skolchef avväger skjutningens svårighetsgrad med hänsyn till gruppens utbildningsståndpunkt.

Målantal, ammunition. Ett dubbelmål/man. Varje man tilldelas 6 ptr.

Bedömning. Varje bomskott - 1 min avdrag från gruppens totaltid. Varje ej träffad fig - 5 min avdrag från gruppens totaltid. Total belastning max 40 min.

 

Alternativ 2 (skidmarsch)

Marschen genomföres i preparerade spår som punkt- och/eller linjeorientering, på fältkarta 1:50 000.

- Fel inprickad punkt (1 per 5 km) under punktorientering belastar grp med 1 min/varje påbörjad (1) mm fel. Grp upplyses omedelbart om erhållen belastning (minskning av tillåten totaltid).

Stridsskjutningsstationen genomföres med samma uppläggning som enl alernativ 1.

 

Utspisning

Genom arrangörens försorg ordnas utspisning av ett lagat mål mat. Vätska för påfyllning av drickesflaska bör därutöver finnas på 1 - 2 ställen. Utspisningen ingår i totaltiden.

 

Utmärkelse

Märket bäres till fältuniform och m/68 eller civil klädsel längst intill utgången av på märket angiven sista kalenderår. Ex. Soldatprovsmärket 78/79 båres längst intill 31/12 1979.

Bilaga 1: Utförandet är i brons. Märket bäres till:

- Uniform m/58 och m/59 mellan vapenrockens översta och näst översta knapp varvid namnbrickan bäres under märket.

- Uniform m/69P mellan blixtlåset och namnbrickan.

- Uniform m/68 enlit bestämmelserna för utmärkelsetecken.

Beställnig av märket sker genom anmälan till arméstabens utbildningsavdelning med angivande av antal märken och leveranstidpunkt. Leveranstid ca 2 mån.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig