Föregående sida

Kustartilleriets uniformer samt personlig beväpning

De första uniformsförslagen

Kustartillerikommitten ansåg den vid artillerikårerna burna uniformen inte vara ändamålsenlig för kustartilleriet. Den för överflyttning till kustartilleriet avsedda minörpersonalen var uniformerad liksom flottans personal i övrigt, och dess uniform ansågs särdeles ändamålsenlig och ledig, vilket vore av betydelse vid arbete i båtar. För en uniform snarlik flottans talade också, att flottans uniform var billigare än fästningsartilleriets och "det inflytande, som likartad uniform utövade på  utveckling och vidmakthållande under fredstid av god kamratanda mellan manskap, förlagd i samma garnisonsort". Kustartillerikommitten förutsatte därför, att manskapets uniform skulle i huvudsak bli lika den för sjömanskåren fastställda.

Ett av dåvarande kaptenen H G M Wrangel i juli 1901 utarbetat uniformsförslag är även om det till väsentliga delar inte blev realiserat av sitt särskilda intresse. Förslaget utgick från kustartillerikommittens princip, att uniformen skulle vara av marin typ, men den borde tydligt skilja sig från flottans uniform, så att förväxling mellan en kustartillerist och en flottist inte borde göras av allmänheten samt vara utan olägenheterna hos flottans dåvarande blåskjorta, att halsen lämnades bar och att hängslen inte kunde användas. Manskapsuniformen skulle därför bestå av en löst sittande blus med mjuk nedvikt krage och fyra fickor framtill och sleif i ryggen, vara åtsittande om handlederna samt ha knäppjulp. Därtill skulle bäras mössa av flottans modell, möjligen högre, kavaj till "båtdräkt" och kappa till vinterdräkt.

Officersuniformen borde utgöras av sjöofficersuniformen med avlägsnande av dess olägenheter, såsom av "stärksakerna" till tjänstedräkten, samt i övrigt göras billig, ty "en enkel, ofta förnyad uniform är bättre än en grann, som på grund av hög anskaffningskostnad begagnas i det längsta". Den borde därför bestå av blusad kollett med knäppjulp, fyra fickor framtiIl, de övre utanpå plagget samt "knäpplock", mössa av flottans modell med vapenplåt, kavaj och kappa. Vissa paradbeteckningar skulle tiIlkomma för manskap och officerare, men ej trekantig hatt för de senare. Mässdräkt av flottans modell borde finnas. Underofficersuniformen skulle likna officersuniformen. 

Ärendet utreddes emellertid vidare av kustartilleriets reglementskommitte, som våren 1902 avgav förslag till chefen för kustartilleriet om kustartilleriets uniform och dess bärande. Förslaget närmade sig beträffande manskapsuniformen flottan mera än nyss nämnda uniformsförslag. Officers- och underofficerarnas livplagg däremot blev till snittet mera överensstämmande med artilleriets kollett än samma förslag. Trekantig hatt togs med i paraduniformen för officerare, medan mässdräkt uteslöts.

 

                   

Paradhatt m/ä för officer vid

Fårösunds kustposition

 

Kartuschväska m/ä för 

Fårösunds kustposition

 

Epåletter m/ä för officer vid

Fårösunds kustposition

 

 

 

Kustartilleriets uniform m/02

Uniformsbestämmelser för officerare och kustartilleriets civilmilitära personal utom prästerskapet samt underofficerare utfärdades 1902, varvid föreskrevs, att kustartilleriets uniform skulle vara anlagd senast med ingången av 1907 (go 180, 590/02). Uniformsdräkterna vora enligt Reglemente för Flottan del III stor och liten paraddräkt samt daglig dräkt. 

Till stor paraddräkt bars av generalsperson trekantig hatt av felb med svart plumet, vapenrock med broderi å ståndkragen, vit passpoal framtill, ärmuppslagsklaffar med broderi, epåletter, skärp, blå eller vita byxor, de förra med guldgaloner, sabel, av övriga officerare hatt liknande generalspersons men utan plumet, kollett,  epåletter, skärp, blå eller vita byxor, de förra med guldgaloner, sabel. Av underofficerare mössa, kollett med paradaxelklaffar,

blå eller vita byxor, de förra med guldgaloner för underofficerare av 1. gr och med gula redgarnslister för underofficerare av 2. gr, sabel.

Till liten paraddräkt bars inte skärp, byxorna voro ej galonerade och generalsperson bar vapenrock utan broderi. Av officerare begagnades en förenklad liten paraddräkt med mössa och utan skärp såsom bättre sällskapsdräkt intill dess mässdräkt tillkom. Vita byxor upphörde enligt RM III 1914 att bäras till

1. Kapten, stor parad   2. Löjtnant   3. Överstelöjtnant  4. Styckjunkare   5. Sergeant    6. Underofficerskorpral    7. Menig

paraddräkt. Epåletternas fransar vora av fyra olika grovlekar efter tjänstegrader.

Till daglig dräkt bars av generalsperson vapenrock utan broderi eller kollett sedan 1905, av övriga officerare och underofficerare kollett med axeltränsar eller, för underofficerare av 2. gr, axelklaffar, blå eller vita byxor samt sabel. Axeltränsarna voro för generalspersoner och regementsofficerare i guld. Utom tjänsten fick daglig dräkt bäras utan sabel. Sabeln kunde enligt vederbörande befälhavares bestämmande få avläggas under tjänstgöring. Fr o m 1908 användes sabel till daglig dräkt endast vid beväpnad trupp. Kolletten var enradig med 8 förgyllda knappar, 2 livknappar baktill, ståndkrage med fyrkantsnöre i guld, fyra fickor framtill med spetsiga lock, gradbeteckning på  ärmarna.

Gradbeteckningen utgjordes för officerare av galoner runt ärmarna liknande Flottans med översta (enda) galonen försedd med spetsig ögla. För överstelöjtnant  bestod gradbeteckningen av en bred och två smala samt för majorer en bred och en smal galon, detta ändrades 1927, samtidigt med för Flottan, till fyra smala galoner, därvid för major den näst nedersta smalare än de övriga.

För underofficerare utgjordes gradbeteckningen av tre resp. två chevronger i guldgalon på underärmarna med yrkesemblem i öppna vinklarna.    

Yrkesemblemen av förgylld metall föreställde för de olika yrkesavdelningarna: korslagda kanoner, mina med viggar, stjärna, propeller och korslagda släggor, därtill för stabstrumpetare lyra.

Obligatoriska ytterplagg voro kappa och kavaj. Kavaj fick av officerare och underofficerare inte bäras i huvudstaden eller på ort, där Konungen var närvarande. Detta medgavs först 1938. Tillåtna plagg voro för officerare och underofficerare linnekläder av gulbrunt s k hamptyg, med gradbeteckning på svarta axelklaffar, vilken beklädnad blott fick bäras inom fästning. Mössmärkena voro olika för officerare, underofficerare av 1. gr och underofficerare av 2. gr, de sistnämnda av metall. På den svarta pälsmössan buro officerarna märke av särskild modell. Sommartid bars vitt mösskapell. För officerare och civilmilitära tjänstemän voro vita, ljust gula eller bruna handskar eller vantar obligatoriska, bruna handskar fick dock bäras endast inom fästning, dock ej i Karlskrona stad. Färgrestriktionen bortföll 1906. För underofficerare och manskap hörde handskar eller vantar till tillåtna persedlar.   

De viktigaste uniformsförandringarna och föreskrifterna för uniformens bärande beröras nedan i huvudsak i den ordning de framkommit.

Vapenrock m/02

På uniformen för den kustartilleriet tillhörande civilmilitära personalen, densamma liknade i huvudsak motsvarande uniform vid Flottan, gjordes 1904  några ändringar. Epåletter tillkommo för intendenturtjänstemän. Beteckning av färgat kläde mellan gradbeteckningsgalonerna resp under och intill den enda galonen skulle som förut vara av rött kläde för läkare, men övriga, utom musikdirektörer, skulle nu bära vita under i stället för tidigare anbefallda mellanblå klädespasspoaler ovanför och intill den översta galonen. Ursprungligen förekommande röda och mellanblå klädespasspoaler längs överkanten av mössans huvudband borttogos. För musikdirektör tillkom stabstrumpetarlyran på underarmarna. På frack fick den vara broderad i guld.      

Mässdräkt för officerare och vederlikar efter flottans modeller infördes vid kustartilleriet 1906. Till mässdräkt nr 1 bars guldgalonerad väst. Denna avskaffades 1912 och ersattes vid nr 1 med vit väst. Uppdelning i stor, liten och daglig mässdräkt gjordes 1929. Mössans kulle var ursprungligen mycket liten. Moderniserade modeller på skärmmossa fastställdes 1910 och 1915, vilka förstorade kullen och gav den en skarpare silhuett.

Sistnämnda år gjordes åtskilliga tillägg till uniformen. I samband med dåvarande beredskap tillkommo vit livpäls och vit pälsmössa. Samma år bestämdes, att fänrik skulle bära underlöjtnants gradbeteckning. Detta ändrades 1925, då klyvning i två tjänstegrader verkligen skedde, varvid fänrik fick smalare galon. Nyheter 1915 voro vidare vit uniform med rakskuren linnerock med ståndkrage, ändrades 1940 till fällkrage, i stället för hamptygsuniformen, regnkrage med spänne, som för officerare blev obligatorisk, samt såsom tillåtna persedlar, ridbyxor och väst till kavaj, vilken därmed kunde användas som livplagg, samt för underofficerare jacka med väst. De sistnämnda två plaggen försvunno med RM III 1931.

År 1915 ökades vidare emblemen för underofficerarnas yrkesgrenar med torpednyckel för torpedmästare, 1920 med korslagda yxor för kvartersman och 1921 med Genevekors för underofficer, som utbildats till sjukvårdare, och lyra för den, som utbildats till hornblåsare.

Till 1915 års uniformsföreskrifter hörde slutligen precisering av modeller med beskrivning på vissa före 1902 föreskrivna persedlar, vilka genom sin ålder ha sitt särskilda intresse, nämligen stav för kommendant, som skulle vara arméns m/1790 av stål, blå med förgyllda kronor och guldknopp, vaktkäpp, arméns m/1793, 90 cm lång för regementsofficerare och 67 cm lång för kaptener, samt vaktbricka, arméns m/1799, av silver, tills vidare skulle 1915 brukade modeller få bäras (go 1630/15).

För den 1919 nytillkomna tjänstegraden underofficer av 3. gr blev gradbeteckningen en chevrong på underärmarna.

År 1925 gjordes en genomgripande ändring i fråga om underofficerarnas gradbeteckningar. Flaggunderofficerarnas vackra tre chevronger borttogos och ersattes med galoner runt nederärmen utan ögla. Samtidigt bestämdes, att underofficer skulle bära sabel av för officer fastställd modell samt att yrkesbeteckningarna skulle broderas i guld (go 1348/25).

Officerare på aktiv stat och i reserven utnämnda officerare hade från 1902 kunnat särskiljas genom att de senare hade kanoner och viggar i mössmarket i

Stamrekryter vid Fårösunds kustposition 1911

silver samt en ljusblå klädespasspoal ovanför och intill den översta gradbeteckningsgalonen. År 1926 bestämdes, att i reserven utnämnd personal skulle ha blott viggarna i silver samt även underofficerarna ljusblå klädespasspoal vid gradbeteckningsgalonerna.

Det stora antal uniformsbestämmelser som successivt utfärdats hade lett till att de förlorat önskvärd överskadlighet. För att råda bot härpå sammanfattades och överarbetades bestämmelserna i fråga samt utfärdades 1929 i form av Föreskrifter beträffande klädsel och utmärkelseteckens bärande för kustartilleriets officerare, musikdirektörer och underofficerare, vilka fastställdes att tillämpas i stället för i RM III 1914 samt i olika generalorders givna bestämmelser (go 771/29). Dessa föreskrifter ha levat ett i viss mån självständigt liv vid sidan även av motsvarande bestämmelser i det RM III 1931, som senare utfärdats.

Jämlikt föreskrifterna 1929 behövde fänrik inte skaffa paraddräkt. Sedan 1918 hade genom årliga generalorders detta medgivits för nyutnämnda fänrikar och underofficerare av 2. gr, vilka emellertid inte begagnat sig därav. Musikdirektör fick nu kollett i stället för rock och frack men med trekantig ögla på översta galonen; detta ändrades 1938 till spetsig ögla. Båtkappa samt livrem med bärrem och hängsle, nytillkommen persedel,  upptogos som tillåtna persedlar. Vit uniform fick nu bäras i Stockholm. I dessa föreskrifter finner man också intagna skärmprydnad större för generalspersoner och skärmprydnad mindre för regementsofficerare. Dessa senare detaljer i föreskrifterna, vilka hade motsvarigheter vid flottan, upphävdes liksom där, innan prydnaderna hunnit anläggas. Den förra skärmprydnaden togs sedermera i bruk vid kustartilleriet parallellt med införandet därav vid flottan 1942.

Ägiljett bars inom kustartilleriet av stabsehef och adjutanter i chefens för kustartilleriet stab, av motsvarande befattningshavare i kommendantsstab samt av

Underofficer 1. gr i m/02

regementskvartermästare och regementsadjutant. Detta borttogs 1932, och ägiljett bäres numera blott vid vissa tillfällen av adjutanter m fl hos kungliga personer.

Strax innan nyssnämnda klädselföreskrifter 1929 utfärdats, hade Svenska underofficersförbundet gjort framställning om vissa uniformsändringar. Här åsyftades bl a att ögla skulle tillkomma på underofficerarnas gradbeteckningsgaloner samt underofficerarna bära mössmärke och käkrem på mössa lika med officerarnas. I varje fall ansågs skäl till förekommande olikheter på mössmärket mellan underofficersgraderna inte föreligga. Framställningen ihann inte återverka på meromnämnda föreskrifter. Sedermera har emellertid 1934 blivit bestämt dels att för flaggunderofficerare förut föreskrivna mössmärke, paradaxelklaffar och paradbyxor skola bäras av samtliga underofficerare samt 1943 att även underofficerare av 2. gr skola bära guldportepe. Vidare har 1945 gradbeteckning för förvaltningsunderofficerare fastställts skola utgöras av tre smala galoner kring underärmen, samt föreskrivits att mössremmen för förvaltningsunderofficerare och flaggunderofficerare skall vara i guld. Slutligen blev 1947 bestämt, att mössremmen skall vara i guld även för underofficerare av 2. gr.

Vid början av den förstärkta försvarsberedskapen gjordes vissa inskränkningar i fråga om bärandet av parad- och massdräkt att gälla under beredskapstiden. Dessa bestämmelser gavs beträffande bruket av paraddräkt därefter fortsatt giltighet. Tidigt under beredskapen 1939 anbefalldes också, att för manskapet fastställda modeller till livpäls och lägermossa, den senare med särskilda mössmärken, skulle gälla även för officerare, musikdirektör och underofficerare.

Uniformen m/02 kom under indragning från 1942, sedan uniform m/42 fastställts, i det att nyanskaffning av förstnämnda uniform inte fick äga rum samt användningen i tjänsten av denna uniform begränsades.

Officers (kadett- ) aspiranterna och kadetterna, såväl stam som reserv, buro från början kollettuniform, närmast liknande underofficerarnas, men med något olika gradbeteekningar. Inte befordrade buro mjuka axelklaffar med studentsnören, liksom då var fallet vid armén. Kadettaspiranter buro stintert. Denna borttogs 1909.

Gradbeteckningen för underofficerskorpral var en smal guldträns utan ögla kring underärmarna, för sergeant en bredare guldträns med ögla samt för styckjunkare därtill kadettkrona i guld över öglan. Dessa beteckningar ändrades 1912 så, att underofficersbefordrade kadetter buro chevronger som övriga underofficerare, varjämte alIa buro korslagda kanoner i metall som ett slags yrkesbeteckning. De reservkadetter, som uttagits för mintjänst, buro åren 1917-26 mina med viggar i stället för kanoner.

År 1926 tillkom för kadetter med underofficers grad jacka med blå och vit väst av för sjökadetter fastställd modell. För de kustartillerikadetter, som medföljde långresefartyg, åren 1931-36, voro dessa plagg obligatoriska redan från underbefälskursens början.

Samma år, 1926, skedde återgang till 1902 års gradbeteckningssystem, dock med bibehållande av de korslagda kanonerna som kåremblem, samt för flaggkadett broderad krona.

Då 1938 officersutbildningen blev omlagd och officersaspirantkategorien återinfördes, uniformerades denna senare lika med kustartilleriets manskap i övrigt.

Slutligen gjordes 1943 en sista ändring av kadetternas gradbeteckning på uniformen m/02, i det att de, som ännu innehade denna, fick övertaga de chevronger som tidigare burits av underofficerskåren, två för underoffieerare av 2. gr och tre för flaggkadett.  

 

Manskapsuniform m/02

År 1902 fastställdes uniformsmodellerna till kustartilleriets första manskapsuniform. Denna utgjordes, som av det föregående framgår, av den för flottans sjömanskår fastställda med smärre modifikationer (go 908/02).

Uniformsdräkterna, paraddräkt, daglig dräkt och arbetsdräkt, sammansattes enligt s k klädseltavla (sid 389) av de olika uniformsplaggen. Dessa voro i första hand bussarong av kypert, kappa, kavaj, vit skjorta av lärft med blå krage, blå ylleskjorta, rund mössa av flottans modell och pälsmössa samt för underofficerskorpraler jacka och skärmmössa med samma mössmärke som för underofficerare av 2. gr. Kypertbussarongen var en arbetsblus, som kunde knäppas i halsen, utan krage, blott med linning. Ylleskjortan hade verklig skjorttyp, stoppades ned innanför, men bars blusad över byxlinningen, hade krage, på vilken blåkragen utbreddes, samt kunde knäppas i halsen, alla knappar voro bruna benknappar. Svart halsduk bars till livplagget, knuten som råbandsknop, dock tiden 1908-15 som långhalsduk.

Tillhört vpl 2067 Högbom vid Fårösunds kustposition 1914

Den gamla artillerikårsuniformen bars de närmaste åren i viss omfattning av yrkeskompaniernas värnpliktiga i enstaka fall ännu 1907. Beteckningar på uniformen voro (go 914/02) yrkesbeteckningar buros av stammanskap på vänstra överärmen i rött kläde, i övrigt liknande underofficerarnas, dock för minör tregrenad vigg, för sjukvårdare rött kors på cirkelrund vit botten, för hornblåsare signalhorn (1928 ändrat till lyra) och för timmerman korslagda yxor, gradbeteckning, blått redgarnsband kring underarmen, för 1. kl kustartillerist, 1909 ändrat att gälla korpral, samt därutöver krona av rött kläde över yrkesbeteckningen för underofficerskorpral, kompetenstecken, 1-3 streck under yrkesbeteckningen för den som uppfyllt fordringarna för uppflyttning till resp 2. kl kustartillerist, 1. kl kustartillerist (korpral) och underofficerskorpral, 1917 benämnda examenstecken och 1941 utbildningstecken, på mössbandet texten "Kongl. Kustartilleriet", 1906 ändrat till "Kungl. Kustartilleriet".

Enligt föreskrift 1906 skulle förut stamanställd värnpliktig bibehålla beteckningar på uniformen samt befordrade värnpliktiga anlägga gradbeteckning. Här gjordes 1908 tillägget, att värnpliktiga studenter skulle bära ett blå-gult studentsnöre på vänstra överarmen och övriga värnpliktiga av klass B ett distinktionstecken, bestående av ett smalt streck av rött kläde, på samma plats samt värnpliktiga sjukvårdare yrkesbeteckning liknande stammens. Från 1914 buro samtliga av klass B distinktionstecken, vilket då blev benämningen på studentsnöret.

Uppmuntringstecken för manskap infördes 1908. De utgjordes av en, två eller tre vinklar med spetsen nedåt av rött kläde på högra överarmen för respektive 3., 2. och 1. uppmuntringsklassen.

Blåskjortan m/02 var en rätt obekväm persedel bl a genom dess instoppande i byxorna och hindret att använda hängslen. Blåskjorta av ny och prydligare modell av typen bussarong med rak ärm och blanka knappar nedtill på ärmarnas utsidor försöktes från 1910 samt blev fastställd 1912 (go 856/12). För stammanskapet togs denna nya modell genast i bruk, men för de värnpliktiga skedde övergången till m/12 senare och i mån av nedslitning av den äldre modellen. Ännu i början på 1930-talet förekom därför utlämning av blåskjorta m/02 till värnpliktiga i viss omfattning.

Till skillnad från den vid flottan använda blåskjortan hade kustartilleriets modell i bröstöppningen på högra sidan en 4 cm bred klaff, vilket gjorde att den kunde knäppas i halsen. Detta konstaterades vara värdefullt för hälsotillsråndet. Sålunda inträffade vid Vaxholms kustartilleriregemente 1910 286 fall av sjukdomar i andningsorganen, vilket till stor del tillskrevs manskapets benägenhet att ha öppet i halsen, och att t o m avlägsna klaffen, vilket såg "käckt" ut. Året därpå förbjöds blåskjortans bärande på nämnda sätt under vinterhalvåret, och antalet sjukdomsfall av nämnda art gick då ned till 166. Längre fram, 1935, togs emellertid frågan om fullt likartat livplagg vid marinen upp av marinens centrala beklädnadsförråd, vilket hade till följd, att kustartilleriet 1936 övergick till flottans modell på blåskjorta.

Då blåskjortan bars öppen i halsen, skulle ursprungligen undertröjan, som då var vit med en blå kant, synas. Undertröjan fick sedermera 1929 en ändrad modell med uppslitsning i halsen.

Manskapsbyxorna saknade julp och hade därför i stället en från sida till sida gående "lem" framtill. Efter ändringen av blåskjortan till bussarongtyp medgav prydligheten att byxorna försågos med julp, vilket också 1931 förelåg i förslag. Men först 1939 och 1940 ändrades modellen till kommisbyxor respektive till kypert och vita byxor härutinnan. Det må här tilläggas, att manskapets smak fordrade nedåt klockformigt vida byxor, varför byxorna ofta kilades nedtill, vilket givetvis inte var tillåtet. För vid rörliga batterier tjänstgörande manskap anskaffades 1920 ridbyxor, ridstövlar och benlindor. Under tjänstgöring vid sådana batterier brukade blåkragen inläggas.

Mössmodellen för manskapet hade ursprungligen mycket liten kulle och mössbanden hängde ned omkring 5 cm på vänstra sidan. Ny modell på mössband kom 1924, enligt vilket bandet skulle vara fästat genom rosett på vänstra sidan utan hängande ändar. Sedan denna mössmodell tillkommit, försågos mössorna genom manskapets eget initiativ ofta med styvnad i kullen. Detta sågs ibland med oblida ögon och kunde betraktas som avsteg från den fastställda modellen. Denna ändrades emellertid 1929, varigenom tidens smak tillmötesgicks.

Blåkragen skulle bäras även utanpå överplagg, om inte väderleken gjorde det olämpligt. Omläggningen av kragen var emellertid besvärlig, och 1933 medgavs på försök, att båakrage skulle få bäras under kavaj men utanpå blåskjorta och bussarong, och från 1936 gällde detta definitivt. Användning av lös blåkrage, förut kallad "lösfusk", medgavs 1929.

Beträffande beteckningar på uniformen gjordes, utöver redan berörda, med tiden ändringar och tillägg, varav följande bör benämnas. Värnpliktig underofficerskorpral fick från 1919 tilldelas skärmmössa. Yrkesbeteckning för torpedhantverkare, torpednyckel, tillkom 1915 och för hovslagare, hästsko 1919. Den senare utbyttes 1924 mot ett mindre hovslagarmärke att bäras av stammanskap, som genomgått hovslagarskola, på vänstra underarmen jämte ordinarie yrkesbeteckning. Dessa beteckningar avskaffades 1926. I anslutning till 1921 års artilleriinstruktion infördes särskilda utmärkelsetecken för riktare och avståndsmätare bestående av respektive ring och öppen triangel av rött kläde på högra underärmen. Yrkesbeteckningar, kompetens- och uppmuntringstecken fick 1926 något mindre format.   

Då flaggkorpralsgraden 1926 infördes, fick denna grad kavajuniform med vit skjorta, vit krage och svart långhalsduk samt mössa liknande underofficers av 2. gr, grad, och yrkesbeteekningar m m lika dem, som burits av underofficerskorpral men inga uppmuntringstecken. Därjämte tillkom vit kavaj som tillåtet plagg. Efter några år, 1931, flyttades yrkesbeteckningen och den till gradbeteckningen hörande kronan till båda underärmarna, varvid examenstecknen bortföll.   Värnpliktig student eller likställd samt värnpliktig maskinist eller maskinskötare, som innehade flaggkorprals eller korprals tjänstegrad, skulle enligt 1926 utfärdad bestämmelse jämte gradbeteckningen bara yrkesbeteckning.

Utbildningstecknen för marinens manskap fick 1941 ändrat utseende: den, som genomgått föreskriven utbildning för befordran till korpral, bar två streck, det undre hälften så brett som det övre, och den som genomgått utbildning till furir två lika breda streck. Då tjänstegraden furir 1940 tillkom, fick denna grad överta underofficerskorpralernas och flaggkorpralernas gradbeteckningskrona. Slvtligen tillkom 1944 gradbeteckning för vicekorpral i form av ett smalt blått redgarnsband runt vardera underärmen, då hade nyuniformeringen redan begynt, och den nämnda beteckningen torde knappast ha kommit i praktiskt bruk vid kustartilleriet.

   

Kustartillerikommitten ansåg den vid artillerikårerna burna uniformen inte vara ändamålsenlig för kustartilleriet. Den för överflyttning till kustartilleriet avsedda minörpersonalen var uniformerad liksom flottans personal i övrigt, och dess uniform ansågs särdeles ändamålsenlig och ledig, vilket vore av betydelse vid arbete i båtar. För en uniform snarlik flottans talade också, att flottans uniform var billigare än fästningsartilleriets och "det inflytande, som likartad uniform utövade på  utveckling och vidmakthållande under fredstid av god kamratanda mellan manskap, förlagd i samma garnisonsort". Kustartillerikommitten förutsatte därför, att manskapets uniform skulle i huvudsak bli lika den för sjömanskåren fastställda.

Ett av dåvarande kaptenen H G M Wrangel i juli 1901 utarbetat uniformsförslag är även om det till väsentliga delar inte blev realiserat av sitt särskilda intresse. Förslaget utgick från kustartillerikommittens princip, att uniformen skulle vara av marin typ, men den borde tydligt skilja sig från flottans uniform, så att förväxling mellan en kustartillerist och en flottist inte borde göras av allmänheten samt vara utan olägenheterna hos flottans dåvarande blåskjorta, att halsen lämnades bar och att hängslen inte kunde användas. Manskapsuniformen skulle därför bestå av en löst sittande blus med mjuk nedvikt krage och fyra fickor framtill och sleif i ryggen, vara åtsittande om handlederna samt ha knäppjulp. Därtill skulle bäras mössa av flottans modell, möjligen högre, kavaj till "båtdräkt" och kappa till vinterdräkt.

Officersuniformen borde utgöras av sjöofficersuniformen med avlägsnande av dess olägenheter, såsom av "stärksakerna" till tjänstedräkten, samt i övrigt göras billig, ty "en enkel, ofta förnyad uniform är bättre än en grann, som på grund av hög anskaffningskostnad begagnas i det längsta". Den borde därför bestå av blusad kollett med knäppjulp, fyra fickor framtiIl, de övre utanpå plagget samt "knäpplock", mössa av flottans modell med vapenplåt, kavaj och kappa. Vissa paradbeteckningar skulle tiIlkomma för manskap och officerare, men ej trekantig hatt för de senare. Mässdräkt av flottans modell borde finnas. Underofficersuniformen skulle likna officersuniformen. 

Ärendet utreddes emellertid vidare av kustartilleriets reglementskommitte, som våren 1902 avgav förslag till chefen för kustartilleriet om kustartilleriets uniform och dess bärande. Förslaget närmade sig beträffande manskapsuniformen flottan mera än nyss nämnda uniformsförslag. Officers- och underofficerarnas livplagg däremot blev till snittet mera överensstämmande med artilleriets kollett än samma förslag. Trekantig hatt togs med i paraduniformen för officerare, medan mässdräkt uteslöts.

 

 

 

Kustartilleriets uniform m/42

Kustartilleriets mot slutet av 1930-talet intensifierade rörliga tjänst och samövningar med armén avslöjade emellertid obarmhärtigare än förut vapnets uniform såsom inte fältmässig. Till en början vidtogos provisoriska åtgarder i form av försök med grå överdragskläder ("maskeringskläder") för de rörliga batterierna. Sådana överdragskläder anskaffades i viss omfattning 1940. Även om erfarenheterna av dessa överdragskläder ingalunda vora ogynnsamma, ledde de förhållanden, som inträtt med den förstärkta försvarsberedskapen, till mera genomgripande åtgärder.

År 1941 framkom ett av enskild officer utarbetat förslag till ny uniform. Detta upptog bl a ett livplagg, vars snitt, de fyra fickorna, varav bröstfickorna voro bälgfickor, m m påminde om 1917 års försöksuniform, men förslaget avsåg stålgrå färg. Samtliga truppförbandschefer tillstyrkte omuniformering, dock med vissa avsteg från det framställda förslaget.

Chefen för marinen avgav därefter 1941 en underdånig framställan i ämnet, kontrasignerad av chefen för kustartilleriet, med förslag, att åt sistnämnda chef måtte uppdras att verkställa utredning och låta utföra praktiska försök samt upprätta förslag rörande ny eller ändrad uniform för kustartilleriets personal. I skrivelsen framhålles den lämpliga tidpunkten för omuniformering med hänsyn till den under försvarsberedskapen snabba omsättningen av uniformsbeståndet och personalstyrkans utsvällning inom de närmaste åren. Här anföres bl a följande:  "Under den tid förstärkt försvarsberedskap varit rådande har erfarenheten urvisat, att kustartilleriets nuvarande uniform i viktiga hänseenden inte fyller moderna krav på en fältuniform. Sålunda har den blå färgen visat sig vara en inte lämplig fältfärg för den kustartilleripersonal, vars tjänstgöringsförhållanden mer eller mindre överensstämma med arméns. Den av manskapets flertal använda blåskjortan lämnar inte tillräckligt skydd mot kyla, särskilt för halsen och bröstets överdel, vilket gör manskapet lätt mottagligt för förkylningssjukdomar, samt medgiver ej en smidig tilllämpning av den s k flerskiktsprincipen. Ej heller officers- och underofficersuniformen kan i avseende på praktiskt snitt med fog påstas vara lämpad för fältbruk. En nyuniformering, i första hand avsedd att skaffa kustartilleriets personal en lämpligare fältuniform, synes mig vara en angelägenhet av största vikt". 

Situationen och motiveringen överensstämde överraskande väl med motsvarande 25 år förut, erfarenheter bestyrkta i ett beredskapsläge, enskilt initiativ, förestående stora anskaffningar. Men i slutfaserna visa de två fallen vitt skilda bilder.

Samma år, 1941, förordnades, att utredning rörande ändrad uniformering skyndsammast skulle verkställas. I anslutning härtill uppdrogs åt chefen för kustartilleriet med biträde av viss personal att verkställa utredningen. Den sålunda beordrade biträdande personalen fick benämningen Kustartilleriets uniformskommitte (kbr 6/6 1941, kao 105/41).

På hösten samma år hade kommittens arbeten framskridit så långt, att inspektören för kustartilleriet hos Konungen kunde anmäla, att modellpersedlar till en uniform tillverkats, som syntes tillgodose praktiska och fältmässiga krav samt rimliga fordringar på en trivsam och prydlig permissionsuniform, ävensom att omuniformering av kustartilleriet utan speciella medelsanslag under viss förutsättning beräknades kunna ske inom loppet av omkring två år.

På grund härav utfärdades 1941 föreskrifter om försökens verkställande samt fastställdes färgen till den blivande uniformen att vara arméns gråbrungröna färg m/39 (go 700/41).

 

Vapenrock m/42 för officer

Livlängd 760 mm. Ärmlängd 640 mm. Midjevidd 920 mm.Sydd i yllediagonal helt enligt arméns modell 1939, med den skillnaden att kragen är försedd med röd kragspegel med gradbeteckning. Kragen är försedd med fyrkantsgalon i yttre kanten, tecken för officer. På axelklaffen som är fast vapenslagsmärke m/1942 för kustartilleriet. Knäppning med marinens knapp m/1845-1939.

Vapenrock m/42 för menig

Vapenrocken sydd i kommisstyg, enkelknäppt med fyra knappar med kustartilleriets emblem. På kragspeglarna i mörkt rött en 3:a (KA 3 Gotlands kustartillerikår). Axelklaffen har korslagda luftvärnskanoner och en kanonkula på vågor, kustartilleriets vapenslagsmärke.

Kappa m/42 för officer

 Kappa av gråbrungrönt ylle i diagonalbindning med dubbelknäppning och något insvängd. Kappan är fodrad och har fickor och sleif i ryggen. Axelklaffarna har kustartilleriets vapenslagsmärke d v s korslagda kanoner, en kanonkula och vågor. Samtliga knappar är kustartilleriet (ankare och tre kronor). Ärmarna är uppvikta nedtill. Fodret har två innerbröstfickor.

 

Planen för proven upptog uniformsmodeller, skilda åt genom vapenrockens snitt, knappar och färg på matta (blå och röd), mössornas utseende (blå strimmel, svart band), olika emblem m m såsom mössmärken (ankaremblem och korslagda kanoner), yrkesbeteckningar mm (metall, bronsfärg, rött). Ytterligare tillverkades av marinförvaltningen provplagg med grågröna mattor och mössa med grön strimmel. Försöken resulterade i modellförslag, vilka vunno fastställelse såsom uniform m/42 med tillbehör för kustartilleriet (go 280/42).

1942 gavs också föreskrifter om nyuniformeringens genomförande. Den som var skyldig anskaffa egen uniform skulle senast den 1/10 1943 inneha en fältuniform m/42 med kappa. För manskapet begynte omuniformeringen 1943 och skred framåt i vissa etapper.

Nya sammanfattande uniformsbestämmelser utfärdades slutligen 1943 med modellbeskrivningar, bestämmelser för bärande av uniform m/42 m m (go 375/43). Sedermera ha vissa ändringar och tillägg till dessa bestämmelser vidtagits, varav må nämnas införande 1945 av gradbeteckning för underofficerare med stjärnknappar i stället för med vinklar, mössrem i bronsfärg för flaggunderofficerare och tillkomsten av galon runt kragen på vapenrock och kappa samt på fält- och permissionsmössa även för underofficerare av 2. gr, vilka 1947 också fick galoner kring skärmmössans kulle och mössrem i bronsfärg. Vid armén burna skoltecken m/46 infördes vid kustartilleriet 1947.

En allmän överarbetning i uniformsbestämmelserna hade sedermera visat sig erforderlig. Nya bestämmelser på grund av verkställd sådan utfärdades 1952. Därigenom ha bl a mössmärke för överfurirer och furirer tillkommit, yrkesbeteckningarna delvis förnyats samt mässdräkten, som 1942 gått förlorad, återkommit.

Beträffande sabel må erinras om, att denna redan 1917 upphörde att tillhöra den personliga beväpningen vid krigsutrustning. Den blev då blott en uniformspersedel att bäras huvudsakligen vid parad och vid beväpnad trupp. Till uniform m/42 begränsades bruket av sabel ytterligare. År 1943 befriades personal i reserven från skyldigheten att inneha sabel. Enligt 1952 års uniformsbestämmelser är sabeln ej längre obligatorisk heller för officerare och underofficerare på aktiv stat, och dess bärande har blivit begränsat till rena undantagstillfällen. Omfattningen av beklädnad och intendenturutrustning, som utlämnas i fred, har 1949 bestämts av marinförvaltningen genom särskilda utrustningslistor. Vid mobilisering eller intagande av försvarsberedskap tillämpas istället Fältutrustningslista för kustartilleriets personal (go 4004/47).

 

 

Ny skjortmodell prövas vid KA 3
Liknar det plagg som ersätter flottans kypertbussarong.

(1947) Vid kustartilleriet har man en tid gjort försök med skjortor och blusar, som manskapet skall bära under den varma årstiden. Inspektören vid kustartilleriet har sedermera framfört önskemål till marinförvaltningen om att utarbeta reviderade modeller och tillverkningar av ett antal persedlar för fortsatta försök och dessa modeller kommer nu att prövas vid KA 3 i Fårösund. Det är personal ur 10 komp, som skall bära dem intill 15 oktober.

Det var meningen att persedlarna skulle tillverkas av krympfritt, tvätt- och ljusäkta bomullstyg, men de svenska leverantörerna har inte kunnat åtaga sig att leverera sådana tyger. Marinförvaltningen har därför låtit tillverka ett slags skjortblus av tillgänglig gråbrungrön kypertvävnad. Den typ, som avses, liknar i utförande det plagg, som man föreslagit skall ersätta flottans gamla blå kypertbussarong. Enda skillnaden är, att plagget tillverkats i blå kypert för flottan.

Blusarna skall användas såväl till kypertbyxor som till långbyxor av ylle och en ny typ av bälten skall brukas till uniformen. Gradbeteckningar, vapenslagsmärke och truppförbandssiffra skall sys på blusarna på ett rött band ovanför blusens vänstra ficka i ett fall. I ett annat fall kommer man att pröva dessa beteckningar direkt på skjorttyget och i ett tredje fall på axelklaff och kragsnibb i likhet med vad som brukas på uniformsrockarna.

Man kommer också att bestämma andra placeringar av de olika tecknen för att utröna, vilket som är lämpligast. Slås inte försöken väl ut avser marinförvaltningen att till nästa vår låta dem fortsätta med andre skjortoch skjortblusmodeller. (Källa: 1329)

 

 

Gradbeteckningar

Menig

Vicekorpral

Korpral

Furir

Underofficer 2. graden

             

Underofficer 2. graden

Flaggkadett

Flaggunderofficer

Förvaltare

Fänrik, Flaggunderofficer

             

Löjtnant, Förvaltningsunderofficer

Kapten

Major

Överstelöjtnant

Överste

             

 

 

 

 

Generalsperson

 

 

 
         

Axelklaffar

   

Generalmajor

Regementsofficer

Övrig personal

   

         

Mössmärken

Officerare

Underofficerare

Underbefäl

 

 

 

Personlig beväpning

Beväpningen av manskapet vid de tre organisationer, som sammanfördes för att bilda kustartilleriet, var olika. De båda artillerikårerna hade gevär, men av olika modeller. Vid minöravdelningen var beväpningen 6,5 mm karbin m/94, utan bajonett, dock underofficerskorpraler revolver och huggare. Vid flottans ekonomi-, eldare- och hanrverksavdelningar var beväpningen endast huggare, för underofficerskorpraler därtill revolver.

Kustartillerikommitten tillmätte inte eldhandvapnen någon större betydelse för kustartilleriet, där deras användande under strid väntades förekomma tämligen sparsamt. Beväpningen borde vara enhetlig. Vid val mellan gevär och karbin gav kommitten företräde åt karbinen, enär den vore mera lätthanterlig och mindre utsatt för stötar vid battjänst och uti de i fästningarna vanliga låga passagerna. Karbinens ballistiska effekt ansågs vara ungefär jämngod med gevärets inom de avstånd, på vilka handvapenseld från befästningar eller båtar kunde ifrågakomma, och bajonett kunde vid behov anbringas jämval på karbinen. Resultatet blev, att kustartilleriet enligt föreskrift 1903 beväpnades med karbin. Den personliga beväpningen vid kustartilleriet blev följande (go 167/03): officerare och underofficerare: revolver och sabel, varav endast revolver tillhandahölls av kronan, underofficerskorpraler vid artilleri- och minöravdelningarna: karbin och huggare (flottans m/83), underofficerskorpraler vid ekonomi-, eldare- och hantverksavdelningarna: revolver och huggare (flottans m/85), gemenskap vid artilleri- och minöravdelningarna: karbin samt   gemenskap vid ekonomi-, eldare- och hantverksavdelningarna: huggare (m/03).

Ombeväpningen gick långsamt och till en viss grad i sicksack. År 1905 överlämnades t ex ett 1000-tal 6,5 mm gevär som lån till vardera Vaxholms och Karlskrona fästningar som mobiliseringsbeväpning.

Vid flottan aktualiserades 1905 frågan om något blankt vapen, t ex bajonett på karbinen. Såval där som inom kustartilleriet gjordes några år senare försök med kniv- och sabelbajonett. Erfarenheterna från dessa försök vora inte gynnsamma för projekten. Chefen för kustartilleriet förklarade 1912 försöken misslyckade.

Redan dessförinnan hade röster höjts för en ombeväpning av kustartilleriet till gevär. Detta förordades av kustförsvarskommissionen 1908. Chefen för ustartilleriet hade 1909 uttalat, att "behov av kraftigt statvapen framträtt så skarpt, att sakkunniga personer med underkännande av de skäl för karbinens antagande, som 1900 års kustartillerikommitte anförde, anse, att karbinen bör utbytas mot gevär". Flera förslag och framställningar om suceessiv ombeväpning av kustarrilleriet gjordes därefter utan någon Kungl Maj:ts åtgärd.

Andra försvarsberedningen förordade, att kustartilleriets manskap skulle beväpnas med gevär i stället för med karbiner. Kungl Maj:t följde beredningens betänkande också i denna fråga. Riksdagen framställde ingen erinran häremot, men något formligt beslut i ämnet träffades inte då. Slutförslag av ehefen för kustartilleriet och av kustbefästningskommissionen 1915 ledde emellertid till riksdagsbeslut 1916, "att nyanskaffning av eldhandvapen för kustartilleriet hädanefter skall avse gevär med bajonett i stället för karbiner".

Enligt föreskrift om den personliga beväpningen vid kustartilleriet, som på grund därav 1916 utfärdades, skulle beväpningen vara "för korpraler och meniga vid artilleri- och minavdelningen: karbin (gevär med bajonett i mån av nyanskaffning)" (go 731/16). Där ersattes också revolvern med pistol, 9 mm pistol m/07, som 1909 börjat tillkomma i handvapenförråden. Vid samma tid erhöll kustartilleriet till en början ett antal gevär från flottan i utbyte mot karbiner.

Genom 1917 utfärdad normalkrigsutrustningslista nr 1 preciserades den personliga huvudbeväpningen för manskap i fäIt att vara gevär, dock vid rörliga batterier karbiner och för viss personal pistol. Bevapningen skulle enligt Normalkrigsutrustningslista nr 1 (go 1515/17) vara följande: gevär med bajonett för personal, som inte tillhörde rörliga batterier, karbin för personal vid rörliga batterier, som inte jämlikt särskilda utrustningslistor var beväpnad med pistol, huggare för korpraler och meniga vid ekonomi-, maskin- och hantverksavdelningarna, pistol för viss personal vid rörliga batterier samt underofficerskorpraler vid maskin-, hantverks- och ekonomiavdelningarna. Genom uteslutning i nämnda fältutrustningslista av sabel och underofficerskorpralernas huggare utgingo dessa vapen ur den personliga beväpningen och blevo blott uniformen i fred tillhörande persedlar. Då hade genom föreskrift 1915 sabelbaljan brungjorts, varefter sabeln fick modellbeteckningen m/02-15. Flaggkorpralerna fick sedermera ocksa huggare (m/26) enligt Klädseltavlan.

Den förutsatta anskaffningen av gevär för kustartilleriet gick emellertid trögt. Då anslagsäskandena inte lett till propositioner om anskaffning av vapen och ännu 1925 större delen av kustartilleriets manskap måste beväpnas med karbiner utan bajonetter, gjorde chefen för kustartilleriet framställning för att vid den förandrade organisationen vid armén ev övertaliga vapen måtte få övertagas av kustartilleriet. Men en mycket stor balans fortlevde även därefter. Detta bidrog till anordnande av nya försök 1928 med stick- och sabelbajonetter på karbin, vilka ej heller nu ledde till positiva resultat. Ännu mot slutet av 1930-talet skedde fortsatta utbyten av karbiner mot gevär. Det är en offentlig hemlighet, att vapentillgången ej ens då förslog, vadan ytterligare överföringar och lån av vapen till kustartilleriet måste ske, sedan den förstärkta försvarsberedskapen inträtt 1939.

Förutsättningar i avseende på tillgången på vapen hade ändock fram emot 1939 ansetts föreligga för utfärdande av en moderniserad och i avseende på fördelning av vapnen mera specialiserad fältutrustningslista för kustartilleriets personal. En ny sådan utfärdades också strax före den förstarkta försvarsberedskapen.  Härigenom blev bl a även ekonomi-, maskin- och hantverksavdelningarnas personal gevärs- (karbin-) beväpnad. Den personliga beväpningen skulle enligt nämnda fältutrustningslista vara följande (go 585/39): officerare, underofficerare och flaggkorpraler: pistol och bajonett, manskap, utom flaggkorpraler: gasskyddstekniker, kommissarier, signalister och sjukvårdare: pistol, ovan ej nämnt manskap vid rörliga batterier och vid lvbatterier på Gotland: karbin, övrigt manskap: gevär och bajonett.  Under beredskapstiden tillkommo automateldvapen i stor omfattning, vilket inverkade på fältutrustningslistans tillämpning. På grundval av  beredskapserfarenheterna utfärdades sedermera 1946 en förnyad fältutrustningslista. Den grundutrustning av handvapen, som tilldelas enligt denna fältutrustnings lista, är i stort sett följande (go 4004/47): officerare, underofficerare, sjukvårdare och marinpoliser: pistol och bajonett, underbefäl utom sjukvårdare, vissa eldledningsmän, riktare, signalister m fl: kul sprutepistol och bajonett, övriga: gevär och bajonett. Specialutrustning av handvapen omfattande bl a kulsprutegevär, raketgevär m m tilldelas oberoende härav viss personal.

Till den personliga utrustningen kan också räknas vinterutrustning och stålhjälm. Dessa persedlar utlämnades emellertid inte enligt samma grunder som övriga persedlar. Modell till livpäls av olivbrun färg för manskap fastställdes 1936. Frågan om anskaffning av stålhjalm hade aktualiserats under första världskriget och givits i anslutning till den utredning om nyuniformering, som mot slutet av 1910-talet ägde rum. Då denna avfördes från dagordningen, synes frågan om anskaffning av stålhjälmar ha följt med. Från 1928 kom stålhjälmar i begränsad omfattning till användning, Lånade från armén, och 1931 synes första anskaffningen för kustartilleriets räkning ha skett. Samma år föreskrevs, att stålhjälmar kostnadsfritt utlämnas till officerare och underofficerare (kbr 23/10 31, go 1003/31). Närmast som hjälmunderlag gjordes åren 1937-39 försök med lägermössor, och modell därå fastställdes. På stålhjälm anbragtes 1942 nationalitetsbeteckning. (Källa: Allan Cyrus: Kungl Kustartilleriet 1902 - 1952)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig