Föregående sidaa

6.5 mm Gevär m/1896

6.5 mm g m/1896

 

 

Tillverkare: Gevärsfaktoriet Eskilstuna. Kaliber: 6.5. Piplängd: 739 mm. Magasin: 5 patroner. Längd: 1260 mm. Vikt: 4,0 kg. Mynningshastighet: 725 m/s (ogivalkula) 800 m/s (torpedkula.

 

Gevär m/96 är ett repetergevär system Mauser i kaliber 6,5 × 55 mm antaget av svenska krigsmakten år 1896. Ungefär 40 000 Gevär m/96 köptes in från tyska Waffenfabrik Mauser Oberndorf a/N, cirka 445 000 exemplar licenstillverkades av Carl Gustafs stads gevärsfaktori i Eskilstuna och ytterligare cirka 20 000 m/96 tillverkades av Husqvarna Vapenfabrik 1942–1944 till Frivilliga Skytterörelsen (FSR). Utöver det tillverkade Husqvarna under åren 1942–1944 cirka 88 000 av det 14 cm kortare gevär m/38. Cirka 5 300 särskilt utvalda gevär m/96 byggdes också om till kikarsiktesförsedda prickskyttegevär m/41 under åren 1941–1944. Till en början användes en 10 grams ogivalkula med lägre utgångshastighet än den senare torpedkulan. Geväret laddas med fem patroner i magasinet, ytterligare en kan vid behov laddas i patronläget. Ammunitionen användes med fem patroner monterade på en laddram för att vapnet skulle kunna laddas om snabbt.

Samma mekanism och liknande teknik i övrigt finns även i en karbinversion, karbin m/94 och i prickskytteversion, gevär m/41, samt som ett förkortat gevär, gevär m/38.

 

 

Gevärets huvuddelar är:

Pipa med riktmedel, låda, mekanism, stock, beslag samt bajonett med balja. Till geväret hör läskstång.
Pipans urborrning, loppet är försedd med fyra spiralgående urtagningar, räfflor. De mellanliggande delarna av pipans gods kallas bommar, Loppets tvärlinje (kaliber) är 6,5 mm. Loppets bakre del är urfräst till samma form som patronen och kallas patronläge. På pipans övre sida äro sikte och korn fästade. Siktet kan inställas för var hundrade meter av avstånden 300-2000 m.

I lådan som är påskruvad pipan, ligger mekanismen.

Mekanismen utgöres av slutstycke med tändstift, slagfjäder styrhylsa och säkerhetsspärr, avfyrningsinrättning, repeterianrättning (patronförare, magasinfjäder och magasinsbotten) m fl dela.
Stockens bakre del kallas kolv med kolvhals, dess främre del förstock med handrännor. Till stocken hör handskyddet, som täcker pipans bakre del.
Till beslagen räknas underbeslaget, vars bakre del bildar varbygeln, övre bandet, som sammanhåller pipan med stocken, nedre bandet med övre rembygeln samt handskyddsringen,
bakplåten m fl delar.
Läskstången användes vid loppets inoljning. I ena ändan är den gängad för att fästa borstviskaren.
Bajonetten fästes på geväret, om detta skall användas såsom stötvapen. På bajonetten märkas klingan, fästet och spärren. Baljan tjänar som skydd för klingan.

  

Isärtagning och sammansättning.
Isärtagning sker på följande sätt.
a) Osäkra vapnet och spänn slagfjädern.
b) För säkerhetsspärren rätt upp (bild 37: 3).
c) Håll slutstycksspärren åt sidan och drag ut slutstycket ur lådan.

d) Skruva ut styrhylsan ur slutstycket.
e) Stöd tändstiftet mot lämpligt föremål, som icke skadar dess spets. Håll säkerhetsspärren i tumgreppet och pressa nedåt så långt, att tändstiftsmutterns spänntand blir fri från styrhylsan.
f) Vrid tändstiftsmuttern 1/4 varv och tag bort den.
g) Slappa slagfjädern försiktigt. Tag isär tändstift, slagfjäder, styrhylsa och säkerhetsspärr.
h) Tryck in magasinsbottenspärren med en patron eller tändstiftets bakända och för magasinsbottnen bakåt. Tag ut magasinsbottnen med magasinsfjädern och patronföraren.

 

Sammansättning sker i motsatt ordning. Därvid skall tändstiftets sifferstämpel vara vänd uppåt och slagfjädern slappas, sedan slutstycket förts in i lådan. Detta sker på följande sätt:
a) Osäkra vapnet.
b) För handtaget rätt upp.
c) Tryck tändstiftsmuttern framåt, under det att avtryckaren föres bakåt.
d) För ned handtaget.
e) Säkra vapnet.
När magasinsbottnen sättes fast, skall en tydlig knäpp höras.
Numrerade delar, som tillhöra olika vapen, få icke förväxlas. (Källa: Rekrytinstruktion 1943)

 

 

Gevär m/96

    

Karbin m/94

 

 

 

 

Karbin m/94

Karbinen avviker i följande avseenden från gevär m/96. Pipan är kortare och i hela sin längd lagrad i stocken. Kornet skyddas av 2 uppstående öron. Siktet är inställbart för 300 m (nedfällt läge) l 600 m. Det skall städse i nedfällt läge vara fastlåst med siktlöparen. Mekanismens handtag är böjt nedåt. Bajonetten och dess fästanordning har annan konstruktion.
Fästanordning finnes ej på alla karbiner. Karbinremmen är fästad på sidan av vapnet, varigenom vapnet ligger bättre, då det bäres på ryggen. Knapp för remmen erfordras ej.
Läskstång saknas. I stället medföres läsksnöre i oljedosan. Indragning sker på följande sätt. Borstviskaren skruvas på snörets gängade tapp så, att den sitter väl fast. Karbinen hålles med mynningen nedåt (utan att marken beröres), och läsksnörets tyngd släppes ned genom loppet. Karbinen vändes och stödes med kolven mot marken. Snöret drages med ena handen rakt uppåt, under det andra handen hindrar snöret att skava mot mynningen. Mynningshylsa finnes nämligen ej bland karbinens tillbehör.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig