Föregående sidaa

Flyglottaskolan - Bunge

 

Landets största flyglottaskola i Bunge. Inemot femhundra elever i sommar

Försöksverksamheten i fjol blev ’central flyglottaskola’ i år

(1963) Den försöksverksamhet med lottakurser, som i somras bedrevs på Bunge flygplats gav så positiva resultat att flygvapenchefen beslutat att fr. o m. 1963 göra Bunge till centra flyglottaskola. Den blir t. o. m. den största i Sverige med inemot 500 elever i 16 olika kurser i luftbevakningstjänst. En del renoverings- och förbättringsarbeten kommer att göras på förläggningen i Bunge, då man räknar med att skolan skall bli årligen återkommande. Skolchef blir i sommar kapten Barry Press, Visby.

 

 

KLART BUNGE

        

I luftbevakningscentralerna samlas uppgifterna från de olika luftbevakningscentralerna och en översiktlig bild av den aktuella flygverksamheten erhålles. För denna viktiga tjänst kommer ett stort antal lottor att utbildas i Bunge i sommar.

 

Verksamheten inleds den 11-20 juni med ett unglottaläger, där ett 80-tal unglottor från hela landet deltager. Den verkliga skolan börjar den 30 juni och omfattar tre årskurser, dels för lottor i optisk luftberäkning och dels för lottor i centraltjänst.

Samtliga lottor – utom gotländska givetvis – kommer till skolan per flyg från olika delar av landet.

Skolans lärare rekryteras liksom eleverna från hela landet dels flygofficerare från olika flottiljer och dels lottor i chefsställning. Utbildningstiden för de s. k. lottorna i torntjänst är två veckor och för centrallottorna tre veckor.

 

Stort intresse.

Intresset för Bungeskolan förefaller mycket stort bland lottorna och att Gotland är en populär plats för en lottaskola behöver man inte tvivla på efter de rosor son ströddes vid fjolårets försökskurser på Bunge. I tidskriften ”Den svenska lottan” skrev sålunda flyglottatjänstchefen:

 

  ”Redan när vi på den militära sektionen fick papper på att Bungeskolan började ta riktig

    form – det var i juni när organisationsplanen till skolan kom från skolchefen kapten Barry

    Press – blev vi övertygade om att den här skolan skulle bli verkligt bra. Det gällde ju att

    iståndsätta ett ”läger”, som inte använts på åtskilliga år, men ingen fara, in i minsta detalj –

    till sista blyertspennan – var skolan planerad och förberedd.

    Och elevanmälningarna började strömma in, det var roligt att se hur skolan så småningom

    fylldes av flickor från alla delar av vårt land. Det var fantastiskt roligt att sedan som gäst få  

    komma till Bunge och där få träffa lottorna och följa dem under utbildningen, käcka

    trevliga flickor som verkligen gick in för att lära sig sin tjänstegren.

    … här på Bunge hade de trivits. Och redan innan de med tårar i ögonen lämnade Bunge och

    Gotland, började de längta efter nästa sommar och nästa lottaskola ”och på Bunge ska de

    va’ och samma lärare ska de va’. Hoppas att dras önskan går i uppfyllelse!”

 

Skrev alltså flyglottatjänstchefen, och hennes och elevernas önskan kommer alltså att gå i uppfyllelse till sommaren.

 

Flygplats med anor.

Bunge, som alltså nu blir central lottaskola har fina flygaranor. Redan på sjöflygets tid var Fårösund sjöflygstation och under krigsåren byggdes landflygstationen, som lottaskolan nu får helt utnyttja.

Bunge är utan tvivel en mycket lämplig plats för en sådan skola. Utom det att Bunge ligger på den populära semesterön Gotland finns där bra lokaler som förläggningar, kök, matsalar och lektionssalar, lokaler som alltså nu moderniseras och blir än bättre för sitt ändamål. Dess läge nära havet är givetvis ett ytterligare plus för en verksamhet som visserligen är oerhört viktig för vårt försvar och har en allvarsmättad bakgrund, men som ändå ger möjligheter till avkoppling i härlig bad- och semestermiljö. (Källa: 1296)

 

 

 

I samband med invigningen av flyglottaskolan i Bunge överlämnade chefen för flygvapnet generallöjtnant Stig Norén en fana till skolchefen kapten Barry press, som på bilden håller fanan

”Ny” flyglottaskola invigd

Den utbyggda och allmänt upprustade flyglottaskolan i Bunge invigdes på tisdagen (24/6 1969) av chefen för flygvapnet generallöjtnant Stig Norén, som samtidigt också företog inspektion av verksamheten vid skolan.

Det var med stor tillfredsställelse som generallöjtnant Stig Norén kunde konstatera den lyckade satsning som gjorts vid skolan, som i dag kan ta emot 220 lottaelever samtidigt. Han menade i sitt invigningstal vidare att satsningen på just Bungeskolan, som för närvarande är landets största, kommit till stånd mycket med tanke på hur attraktivt Gotland är sommartid.

Vid invigningsceremonin deltog dels lottor, som nu får sin första utbildning vid skolan och dels inbjudna representanter för militära och civila myndigheter samt skolans instruktörer.

 Kapten Barry Press, som tjänstgör som chef för flyglottaskolan, gjorde inledningsvis en sammanfattning dels av den utveckling som skolan haft, dels av den verksamhet som i och med den gjorda utbyggnaden bedrivas vid skolan.       

Sedan verksamheten på allvar började vid Bungeskolan 1962 har man investerat ca 1 milj kr för att kunna genomföra kurserna under så tillfredsställande former som möjligt.

Kapten Berry Press, som under invigningsdagen flera gånger harangerades för sitt uppoffrande arbete i samband med uppbyggnaden i verksamheten vid Bunge, konstaterades vidare med belåtenhet att det mål som tidigt blivit uppsatt nåtts. Målsättningen har varit att kunna ta emot 220 elever samtidigt. Han berättade vidare att man nu har möjligheten att hålla flera kurser varje år. Under de 4-5 månader som det pågår utbildning vid flyglottaskolan kan man ta emot mellan 900 och 1000 elever.

Det finns nu sex förläggningsbaracker vid skolan, varav två så nya att de ännu inte tagits i bruk. Rummen i de två nya barackerna är synnerligen trevligt ordnade och flickorna bor där två på varje rum. I de äldre förläggningarna delar fyra lottor utrymmet i varje rum. Sedan skolan startade har också toaletter och utrustning för personlig hygien avsevärt förbättrats.

De lottor som gjorde sin andra dag i den 36 timmar långa allmänmilitära utbildningen såg faktiskt ut att trivas bland skolans nyheter och under den gotländska solen. Exercis stod bland annat på tisdagsförmiddagens program och de inbjudna gästerna fick verkligen se att flickorna med förtjusning kan göra höger-vänster om i en gammal flygplansplatta. Bunge var ju som bekant en krigsbas under andra världskriget.

I samband med invigningen överlämnade flygvapenchefen en fana till flyglottaskolan och betonade:
− Stora anspråk måste ställas på lokalerna om den centrala utbildningen av frivilliga till försvaret skall vara effektiv. Vi har inte kunnat satsa på så många förläggningar. Vi har valt att satsa på Bunge, inte minst för att det är en attraktiv miljö.

Rikslottachefen fru Louise Ulfhielm betygade i sitt anförande sin glädje över att det i dessa tider då många höjer rösterna för vapenvägran fortfarande finns flickor som söker sig till lottautbildningen och vill påta sig ansvarsfulla uppgifter.

På den goda försvarsviljan hos gotlänningarna gjorde landshövding Torsten Andersson invigningsdeltagarna uppmärksamma med stöd av uppgifter som han fått från chefen för Gotlands militärkommando, generalmajor Fredrik Löwenhielm. Han underströk också det stora PR-värde som ligger i att ha flyglottaskolan, som drar 1000-tals flickor till Gotland. (Källa: 181)

 

 

BUNGE FLYGFÄLT \ I FLYGVAPNETS TJÄNST 1939-1991 \ ANLAGD 1938-39, 3 RULLBANOR 1940, UTBYGGD 1942 \ ÖVNINGSFÄLT 1939-1965 \ ÖVRIG MILITÄR FLYGPLATS 1965-1991 \ FLYGLOTTASKOLA 1962-1991\ FLYGFÄLTET ANVÄNDES AV FLYGVAPNETS PRPOELLERFLYGPLAN \ MELLAN 1939 OCH 1945 REGELBUNDET ANVÄNT SOM UTBILDNINGS- OCH \ KRIGSFLYGFÄLT SAMT FÖR NEUTRALTETSVAKT AV SÅVÄL VAKT-, BOMB- \ SOM SPANINGSFÖRBAND. FLYGVERKSAMHETEN VID NYUPPSATTA \ KUNGL. GÖTA FLYGFLOTTILJ (F9-GÖTEBORG) INLEDDES 1940 PÅ \ BUNGE FLYGFÄLT \ FRAM TILL 1946 BEDREVS ÄVEN MÅLFLYGNING MED CIVILA PLAN \ FÖR FÖRSVARET \ FRÅN 1965 ENBART FLYGNING MED MÅLFLYG FÖR LOTTAUTBILDNINGEN \ SAMT HELIKOPTER-FLYGNING \ CA 10.000 FLYGLOTTOR UTBILDADES INOM HUVUDSAK LUFT-BEVAKNINGS- \ SJUKVÅRDS- OCH FÖRPLÄGNADSTJÄNST I SAMARBETE MED \ RIKSFÖRBUNDET SVERIGES LOTTAKÅRER \ MINNESSTENEN RESTES 1997 AV PERSONAL FRÅN FD FLYGLOTTASKOLAN. (Text på minnesstenen)

 

 

Rikslottachefen fru Louise Ulfhielm, generalmajor Löwenhielm, generallöjtnant Stig Norén och landshövding Torsten Andersson fick tillfälle att ingående diskutera flyglottornas utbildning vid Bunge

 

 

 

Efler 29 härliga år lämnar FV Bunge

Fredagen den 2 augusti 1991 förrättades avslutning vid flygvapnets Lottaskola i Bunge. Därmed kom också en epok i lotta utbildningen på Gotland att avslutas. Efter 29 framgångsrika år! Från och med nästa år kommer utbildningen av FV-Iottor att förläggas till fastlandet. Under veckorna 11-1 2 kommer F 13 i Norrköping att vara värd och under veckorna 27-28 får eleverna tillgång till F 20:s vackra uppsala omgivningar. Sedan 1962 har nästan exakt 10,500 elever (varav 29 vpl genomgått utbildning i luftförsvarstjänsl, förplägnadstjänst, sjukvårdstjänst eller personalvårdstjänst. Chefen (för flygstaben, generalmajor Bernt Östh, och rikslottachefen Marianne af Malmborg inspekterade den sistta utbildningen. Vesper hölls i Bunge kyrka med präst ur personalvårdskursen och elever i kören.  En Viggenrote ur F 17 gjorde en uppskattad överflygning och slutligen avnjöts avslutningsmiddagen i hangaren, Tidigare skolchefer och biträdande skolchefer hade inbjudits av Lottorna, Vid uppställningen lämnade RO/mj Björn Hermond av ett antal "gamla" instruktörer som frivilligt hade tagit sig till Bunge för att hedra avslutningen. Många tal hölls, instruktörerna häcklades av eleverna och det hela avslutades med att skolchefen ledde allsången "Här är gudagott att vara". (Ur Flygvapennytt 1991)

 

 

Flyglottaskolan i Bunge. Numera vandrarhem.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig