Föregående sidaa

Gotlands FBU-Förbund

Sveriges landstormsföreningars centralförbund, som bildats år 1912, bedrev bl.a. utbildning av landstormsbefäl. Genom 1941 års värnpliktslag avskaffades landstormen. Förbundet ombildades därför till Centralförbundet för Befälsutbildning, som blev en sammanslutning för förbund och föreningar som bedriver befälsutbildning. År 2000 består det av 28 Frivilliga Befälsutbildningsförbund. Dessutom finns där fem ännu ej som frivilliga försvarsorganisationer erkända organisationer: Befälsföreningen Militärtolkar, Förbundet Fältpostbefäl, Försvarets Fältartistförening, Totalförsvarets Hälsoskyddsförbund och Totalförsvarets Psykförsvarsförbund. Förbundet vänder sig till värnpliktigt befäl, reservofficerare och hemvärnsbefäl inom armén och kustartilleriet. År 1949 hade förbundet 38 500 medlemmar, år 2000 var det drygt 33 000.

  

Gotlands FBU-Förbund grundades under namnet Gotlands Landstormsförbund 1914 och bytte 1943 namn till Gotlands FBU-Förbund (Gotlands Befälsutbildningsförbund). Ingående i förbundet: Visby FBU-förening, Hoburgs FBU-förening bildat 1956, Hemse FBU-förening, Dalhems FBU-förening, Havdhems FBU-förening bildat 1956, Ljugarns FBU-förening, Tingstäde FBU-förening, Stånga FBU-förening bildades 1956, Norra Gotlands FBU-förening.

Sedan 1943 har organisationen förändrats vid ett flertal tillfällen men har hela tiden behållit sitt namn i stort fram till den 1 januari 2006. Då byttes namnet till Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

På Gotland ingår Försvarsutbildarna Mellersta Gotland, Försvarsutbildarna Norra Gotland, Försvarsutbildarna Södra Gotland och Försvarsutbildarna Visby

Förbundet innehar vid Svens på Fårö ett FBU-läger där kursverksamhet pågår företrädesvis under juni, juli och augusti. Lägret kan närmast karaktäriseras som ett totalförsvarsläger där såväl FBU som SLK, SRK, Hemvärnet m fl organisationer bedriver utbildning.

 

 

Nationalbeväringen ändrar namn.

Skall hädanefter heta Gotlands befälsutbildningsförbund.

Förbundet Gotlands nationalbeväring samlades i lördags till möte i lottornas lokal vid hamnen. Som främsta punkt på föredragningslistan stod förbundets antagande av nytt namn samt antagande av nya stadgar.
Såsom inledning gav överstelöjtnant Söderberg en kort historik över landstormsrörelsen på Gotland samt en orientering om de konsekvenser den nya försvarsordningen fört med sig ifråga om frivillig utbildning. Härvid anförde överstelöjtnanten i huvudsak, att landstormen numera försvunnit ur rullorna, och därmed har en av landstormsföreningarnas viktigaste uppgift - att utbilda landstormsbefäl - också upphört. Men härmed är inte sagt, att den frivilliga utbildningsverksamheten skall upphöra. Nej, den kommer tvärtom att få mycket större omfattning. K. m:t har nämligen uppdragit åt Centralförbundet att omhänderha all frivillig befäls- och ungdomsutbildning vid armén.
De värnpliktiga, som under sin tjänstgöring uttagits till befälsutbildning, komma att förordnas till befäl i de grader som motsvarar erhållen utbildning - vpl underbefäl, sergeanter och fänrikar. Förordnandet kommer att gälla för en tid av fyra år. För att detta härefter skall kunna förnyas, erfordras att vederbörande genomgår en kompletteringskurs. Denna fullgöres i två omgångar under de två sista åren av fyraårsperioden.
Möjligheter till förordnande i högre grader finnas också. Underbefäl kunna nämligen erhålla högre underbefälsgrad och underofficersgrad, sergeanter kunna bli fanjunkare och fänrikarna löjtnanter och så småningom även kaptener. Allt detta förutsätter emellertid, att stipulerade befordringskurser, genomgås. Såväl kompletteringskurser som befordringskurser skola genomgås på frivillighetens väg.
Att centralförbundet, som erhållit dessa utbildningsuppgifter, skulle kunna behålla sitt gamla namn - Svenska landstormsföreningarnas centralförbund - ansågs inte lämpligt. Efter flera olika förslag beslöts på centralförbundets årsmöte i våras, att förbundet fr. o. m. den 1/7 1943 skulle heta Centralförbundet för befälsutbildning. De gamla landstormsförbunden omdöpas till Befälsutbildningsförbund, och föreningarna komma i allmänhet att kallas för Befälsutbildningsföreningar Överstelöjtnanten framhöll även ungdomsutbildningens stora betydelse särskilt för hemvärnets rekrytering.
Efter denna orientering valdes överstelöjtnant Söderberg att leda dagens förhandlingar, och kapten. Tallqvist utsågs att föra protokollet. Ordföranden gav en orientering i namnfrågan, varefter man enkälligt beslöt att ändra namnet till Gotlands befäsutbildningsförbund. Styrelsen hade framlagt förslag till nya stadgar, vilka också godkändes efter några mindre justeringar.
Därefter företogs val av ny förbundsstyrelse. Härvid valdes överste Berggren, I 18, till förbundets och förbundsstyrelsens ordförande, medan nämndeman C. K. Gahnberg, Tofta, blev vice ordförande. Till övriga ledamöter valdes köpman C. O. Kolmodin och ombudsman Georg Pettersson, Visby, samt ing. F. Dehnberg, Slite. Suppleanter för dessa bleve landstingsman H. Levander, Havdhem, folkskollärare S. Tingström och köpman N. Malmberg, Visby. Härutöver.ingår i styrelsen en ledamot från var och en till förbundet ansluten förening. Dessa bleve, riksbankskassör A. Borgström, Visby, landsfiskal B. Bonde, Slite, rektor B. Nordlander, Hemse, insp. C. A. Broander, Källunge, och fjärdingsman H. Hallgren, Klintehamn. Till suppleanter för dessa valdes ing. B. Fritz, Visby, köpman E. Broander, Havdhem och posttjänsteman J. Kristoffersson, Sanda.

 

Guldmedalj till överstelöjtnant Söderberg

Härefter meddelade ordföranden, att den gamla styrelsen vid sitt sista sammanträde beslutat tilldela överstelöjtnant Söderberg förtjänstmedaljen i guld. Medaljen i silver tilldelades de landstormsofficerare som innehaft förordnande i minst fem år.
Efter förbundsmötet sammanträdde omedelbart den nyvalda styrelsen. Härvid utsågs egendomsmäklare K. Dassow, Visby, till kassaförvaltare och kapten Tallqvist till sekreterare. Ordförande i verkställande utskottet blev överstelöjtnant Söderberg. Detta består dessutom av kassaförvaltaren och sekreteraren samt hrr C. O. Kolmodin, Visby, S. Tingström, Visby, och C. A. Broander, Källunge. Suppleanter i VU blev hrr F. Dehnberg, Slite, B. Nordlander, Hemse, och B. Fritz, Visby.
Förbundet skall under verksamhet samarbeta med andra frivilliga försvarssammanslutningar och insätter härför en styrelseledamot med suppleant i var och en av dessas styrelse. Att ingå i Gotlands lott.aråd valdes överstelöjtnant Söderberg med kapten Tallqvist som suppleant, i Gotlands skytteförbunds styrelse landsfiskal B. Bonde med insp. C. A. Broander som suppleant och i Gotlands luftskyddsförening riksbankskassör A. Borgström med folkskollärare S. Tingsträm som suppleant, närvarande välkomna följde en stunds förhandlingar. BL a. utsågs ledamöter till. lokalavdelning av Studieförbundet Medborgarskolan. Valda blevo sergeant Yngve Nilsson och kontorist Åke Kindblom. Vidare beslöts bildandet av en studiecirkel i kommunalskunskap, vilken skulle anslutas till S. F. M. 8 medlemmar anmälde sig under mötet för deltagande i densamma. Nästa möte kommer efter en inbjudan från konorist Ellfors, Bungenäs, att hållas i dennes hem lördagen den 23 pkt. Efter förhandlingarna höll ombudsman Bertil Nordberg ett kort föredrag om vår försvarsfrågas behandling under do senaste 25 åren. Omedelbart efter föredraget visades den vackra filmen "I tackel och tåg", en film upptagen vid skeppsgosse-kåren. Vid samkvämet som följde serverades kaffe, varefter ett par timmars lek vidtog. Kvällstimmarna förflöt sålunda under trevligast tänkbara stämning. 2 nya medlemmar invaldes under mötet i föreningen. (Källa: 592)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig