Föregående sidaa

Gotlands Landstormskvinnor

Landstormslottor på övning vid Viges i Grötlingbo 1927.

Bildades den 10 april 1926 under namn av Gotlands nationalbevärings kvinnoförbund. Året förut hade Stockholms Landstormsförbund förlagt sina "pingstövningar" till Visborgs slätt och då fick man här på Gotland se "lottor" i verksamhet. Exemplet manade till efterföljd och på initiativ av generalskan Maja Schmidt tillkom den gotländska lottarörelsen. "Lottorna" var på den tiden en stödorganisation åt den frivilliga landstormsrörelsen, som skaffade medel för dess verksamhet och ordnade förplägnad vid dess övningar. En viss utbildningsverksamhet för de egna medlemmarna bedrevs dock i form av kokvagns-, gasskydds-, sjukvårds- och andra kurser. Detta gjorde att lottaföreningarna på fastlandet var anslutna till landstormsförbunden. På Gotland gick lottorna sin egen väg och bildade ett Länsförbund direkt anslutet till riksorganisationen. Det är möjligt att just detta gav det frihet att ägna sig åt vidare uppgifter.Till en början höll man sig dock inom det vanliga programmet och det blev ju en hel del tillfällen särskilt vid landstormens förut omtalade deltagande i truppens manövrer att idka fältmassig utspisning.

Mot mitten av 1930-talet började man dock fundera på att stå militaren direkt till tjänst. Vid en kust-bevakningsövning på Fårö provades möjligheten att låta "lottor" ordna förplägnad för mindre bevakningsavdelningar. Någon direkt plan för sådan verksamhet kom inte till stånd. Däremot var lottorna förberedda att biträda med utspisning vid mobiliseringen 1939. Förbundet tillhandahöll också under hela beredskapstiden "koklottor" och även "expeditionslottor" vid förband som hade användning för sådana. Luftbevakningen behövde ocksa folk, inte i tornen just då, den organisationen var klar, men i centralen. Den bristen åtog sig lottorna att fylla. Telefonistkurser ordnades och vid luftbevakningens organisering på hösten 1939 kunde lottor fylla platserna i centralen. Kvinnornas praktiska användning på många platser i den militara organisationen slog igenom under beredskapsåren. (Söderberg, Nils Wilhelm - Gotländskt försvar, m fl)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig