Föregående sidaa

Svenska Röda Korsets Gotlandsdistrikt

Bildades i anslutning till uppkomsten av det internationella röda korset år 1864 med namnet Föreningen för frivillig vård av sårade och sjuka i fält. Året därpå kunde även kvinnor blir medlemmar. År 1886 ändrades namnet till Svenska föreningen röda korset och år 1915 till Svenska Röda Korset. I enlighet med sin målsättning åtog sig Svenska Röda Korset uppgifter såväl inom det militära försvaret som i civilförsvaret. Det innebar att föreningen i krigsfall skulle inrätta vissa sjukhus och ställa sjukvårdspersonal till förfogande. Föreningen bildade också en ungdomsorganisation.För Svenska Röda Korset innebar Försvarsmaktens inriktning under senare tid på insatser i samband med katastrofer eller utomlands inget nytt. Antalet medlemmar i Svenska Röda Korset har minskat sedan år 1945. År 1949 fanns det knappt 483 000 medlemmar, år 2000 är det omkring 340 000.

 

1864 hade Sverige kriget inpå knutarna då Danmark anfölls av Preussen-Österrike och förlorade Schleswig Holstein. I det kriget fanns för första gången en röda-korsdelegat på plats som kunde följa krigets gång. Han bar också för första gången det röda korset på vit botten på en armbindel.
Svenska Röda Korset, en av de första nationella föreningarna, räknar sin födelse från 24 maj 1865. Vid detta möte fattades tre viktiga beslut: "Att anta rödakorsmärket, att fruntimmer icke är förhindrade at såsom ledamöter i föreningen ingå och att anställa en vaktmästare vid namn Sundholm".
Svenska Röda Korsets första år ägnades åt förberedelser för humanitära insatser i eventuella krig. man startade en sjuksköterskeutbildning och började lägga upp ett lager av sjukvårdsmateriel. År 1866 bröt krig ut mellan Tyskland och Österrike då Österrike förlorade sina italienska besittningar till Preussen. Italienarna led svårt och bad Internationella rödakorskommittén i Genève om hjälp. På det viset kom den första appellen från Genève till Svenska Röda Korset. Ännu under 1900-talets första tid arbetade Röda Korset med stöd till krigshärjade människor i Europa.
Redan på 1880-talet startades Första hjälpen-utbildningar på olika håll i Sverige. Bland annat utbildades personalen vid SJ och postverket, något senare utbildades även skogshuggare och sågverksarbetare i Norrland. Detta var början till det som senare kom att kallas arbetarskydd. Mellan de båda världskrigen tog Svenska Röda Korset initiativ till många förbättringar i det fattiga Sverige. Dessa verksamheter har sedan tagits över av samhället. Sjukhem, ambulansflyg, barnhem, förlossningshem, skoltandvård och skolhälsovård är några exempel. (Text från www.redcross.se)

 

Svenska Röda Korset är en av Internationella rödakorskommittén erkänd nationell förening som medverkar i humanitärt arbete i fred och krig. Svenska Röda Korset medverkar i totalförsvarets sjukvård och arbetar för skydd av civilbefolkningen i händelse av krig. Organisationen utbildar också sjukvårdare till hemvärnet och ett stort antal medborgare i första hjälpen samt arbetar med krishantering. Svenska Röda Korset har år 2000 cirka 340 000 medlemmar, varav cirka 7 200 med avtal med hemvärnet. Avtalsbehovet år 2000 uppges vara omkring 7 500 personer. Det finns också ett självständigt ungdomsförbund med cirka 8 000 medlemmar. Organisationen består av en centralstyrelse, tio regionkontor och omkring 2 000 lokala kretsar. Svenska Röda Korset ser stora möjligheter att i framtiden vara en utbildande organisation som genom frivilliga i större utsträckning fungerar som en resurs för det civila samhället, bl.a. som medmänskligt stöd i allmänhet och inom vård och omsorg.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig