Föregående sidaa

FMCK - Frivilliga Motorcykelkåren - Gotlandssektionen

Idén om en frivillig motorcykelkår väcktes år 1913 inom Svenska Motorcykelklubben (SMCK). På grund av mobiliseringen 1914 hann den dock inte förverkligas. Det dröjde sedan till år 1929 innan den bildades, nu på initiativ av dåvarande löjtnanten vid I 2 Stig Hasselrot. Den var då en sorts kamratförening inom Svenska Motorcykelklubben. Först år 1935 blev den en självständig förening. År 1938 blev den erkänd som frivillig  försvars-organisation med uppgift att utbilda och öva för militärtjänst dugliga motorcykelförare. Kåren, i vars styrelse det ingick två av chefen för armén utsedda representanter koncentrerade sig helt på vidareutbildning av män som fullgjort värnplikten och att förbereda manlig ungdom för tjänst som motorcykelordonnans.

År 1955 fick flickor tillträde till organisationens kurser och sedan år 1974 får de delta i dess verksamhet fullt ut. Denna verksamhet är numera förutom på förvars- och trafiksäkerhetsupplysning helt inriktat på att utbilda motorcykelordonnanser.

Fram till år 1950 saknade kåren underavdelningar. Sektioner bildades under 1950-talet i hela landet, med början i Helsingborg år 1952. År 1972 företogs en organisations- och stadgeändring. Sektionerna blev kårer som sammanslöts i Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund.

Spridningen över landet och inte minst ett växande intresse bland ungdomen för organisationens verksamhet har lett till att medelåldern bland dess medlemmar är relativt låg, omkring 30 år och att antalet medlemmar sedan år 1949 stigit markant. Då uppgick det till 350.

1956 tilldelades FMCK för första gången "egna" motorcyklar. Den gånger var det 300 st Albin Monark som utrangerades och vi vet att NV, Monark Blue Arrow, Jawor och numera Husqvarna på samma sätt har följt efter.

Under åttio -och nittiotalet har utbildningen förändrats så  att den i högre grad än förr är inriktad mot  krigsplacering i Försvars-maktens krigsförband. Hemvärnet är vår huvudkund där man för närvarande har ett behov av 1676 motorcykelordonnanser. Ungdomsutbildning är en mindre del och bedrivs allt mer som mopedutbildning, motocross -och enduroverksamhet.

År 2000 beslutade riksstämman att införa en förbundsnivå i FMCK. Alltså FMCK består av kårer, regionala förbund och riksförbund. År 2007 blev det ändringar i organisationen igen då riksstämman beslutade att förbunden skulle ersättas av FMCK råd istället. FMCK består idag av 8 st råd och 45 st kårer över landet." År 2000 finns cirka 5 100 medlemmar.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig