Föregående sidaa

Gotländsk Militärhistorisk Bibliografi - A - L

10.000 imponerades på övning och utställning. Kunglig försvarsdag. G. A. 1961: 121.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

A 7. Visby 1944. 21 s. - Innehåller bl. a. en skildring av det gotländska artilleriets och Gotlands artillerikårs historia.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

A 7:s byggnader och deras historia. Den gotländske fältartilleristen 1945.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

A. L., Exercisplatsen på Klinteberget. GF 1959: 16,

S-czb Klinteberget - Militärväsen Sverige

Ahlqvist, David, Organisera, ett gotländskt kustförsvar! G. A. 1962: 54. Behandlat i ledaren i G. A. 1962: 55. Uttalanden av Bengt Pettersson och Sven Erik Westerlund i G. A. 1962: 56. Ny artikel av David Ahlqvist i G. A. 1962: 67. Ledare i Gotl. 1962: 63. Svar på denna av Sven Erik Westerlund i Gotl. 1962: 67. Ledare med insändare av David Ahlqvist i Gotl. 1962: 68.

Ncbf - Geografi Gotland

Andersson, Ingvar, Valdemar Atterdags tåg mot Gotland 1361. Fornvännen 1926, s. 395-417.

Kcbf.34 - Historia Gotland Medeltiden Senare

Apropå till sjöslaget vid Östergarnsholm. Östergarn har bevittnat örlog förut. (Ur Stockholms-Tidningen.) Gotlands Allehanda 1915, nr 152.

Kc.51 - Historia Sverige Första Världskriget

Artilleriet på Gotland genom tiderna. Den gotländske fältartilleristen 1945.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Arvede, Bror, Gamla gotländska skytteföreningar. GA 1974: 22.

S-cbf.03 - Militärväsen Gotland Personal

Backlund Ivar, Gotlands betydelse ökad för svenska totalförsvaret. Gotlands Folkblad 1952 nr. 279.

S-czb Gotland - Militärväsen Sverige

Backlund Ivar, Hur kan ett angrepp mot Gotland tänkas utföras? Gotlandsinfanteristen 1952 nr. 1.

S-cbf.01 - Militärväsen Gotland Strategi Taktik

Backlund, Ivar, Gotländska försvarsproblem. Föredrag vid kontaktkonferensen 3/12 1951. Gotlands infanteristen 1951 nr 3-4.

Ämnesord:   Gotland   Militärväsen

Be. Te., Exercisplatser på 1800-talet. Gotl 1959: 13 B.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Berg, C.G. Åminnelsetal öfver Öfversten... Johan Norby.

I Tal, hållna i Kgl. Krigs-Vet.-Akad. åren 1809 och 1810 s. 23-36. - N:s biografi finnes äfven i Gottl. Läns Tidn. f. 1849 n:r 13, 14.

Lz Norby, Johan - Biografi Genealogi

Bergman, C[arl] J[ohan], Om Gotlands kastaler. Gotlands Allehanda 1885, nr 96.

Ic-cbf.3 - Arkitektur Gotland Medeltiden

Bergström, Erik Walter, Gotlänningarnas försvarsvilja. Dagen 1914, 22/6 (Gotlandsnummer).

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Berlin, Sven-Olof, Kung och kronprins tecknade aktier i skånsk skjutbana. Ryssvana gotlänningar först med "beväring". Kvällsp. 13/6 1960.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Bernström, Åke, Tingstäde fästnings tillkomst. - Gotl. ark. 1980, s. 77-90.

S-czb Tingstäde fästning - Militärväsen Sverige

Björkegren, Rudolf, Det politiska och militära förspelet till Brömsebrofreden. Gotlänningen 1945, nr 162 B.

Kc.42 - Historia Sverige Stormaktstiden

Born, Eric von, Sjöslag och skeppsbrott i Östersjön. GA 1956: 264.

Sb-cbf:k - Sjökrigsväsen Gotland Historia

Braun, Georg von, För 50 år sedan. Minnen [från A 7.] Gotlandsartilleristen 1955, s. 43-45.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Broander, J. Åminnelsetal öfver Konungens Trotjenare, Löjtnanten vid Wisby Jägare-Corps Hr Joh. Segerdahl, hållit i Sällskapet D.B.W. d. 13 juni 1819. Vy 1819. 4:o 11 s.

Lz Segerdahl, Joh. - Biografi Genealogi

Brunnberg, Lars, Gotlands luftvärnsbataljon. - Luftvärnets historia. Sthlm 1980. S. 488-502.

S-cza Gotlands Luftvärnsbataljon - Militärväsen Sverige

Burgman, Torsten, Gotland i storpolitiken 1904. GA 1970:160.

Kcbf.49 - Historia Gotland Nya Tiden

Burman, Fale F:son, Gotlands försvar och den regionala ledningen. SvD 315.

S-cbf.02 - Militärväsen Gotland Organisation Ledning

Burman, Fale F:son, Vi kommer inte ifrån det - Gotland har utsatt läge vid fiendekupp. [Sammandrag av ett föredrag.] G. A. 1963: 215. Militärväsen Gotland Organisation Ledning

Bäckström, C. A., På det mobiliserade Gotland under första världskrigets första år (1914-1915). Gotlandsinfanteristen 1946, nr 2 o. 3.

S-cbf.02 - Militärväsen Gotland Organisation Ledning

Chansen överleva om kriget kommer finnes även för dem som tvingas vara kvar i Visby. Gotl. 1961: 109.

S-cbf.02 - Militärväsen Gotland Organisation Ledning

Cleve, Nils, Gotländsk ödestimma. Finsk tidskrift. T. 139 (1946), s. 27-33.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Contract eller Rote-Bok, som upptager Rotens och Båtsmannens ömsesidiga skyldigheter och rättigheter för Första och Andra Gottlands Roterings-Companier uti Gottlands Län, grundad på det af Kongl. Maj:t d. 23 Maj 1690 i Nåder faststäldte Båtsmans-Contract, samt sedermera utkomne och nu gällande Författningar; utfärdad på Kongl. Maj:ts nådiga befallning, utaf Förvaltningen af Sjö-Ärenderne, år 1824. Förnyad upplaga, föranstaltad af Landscontoiret i Wisby, och försedd med noter angående sedan år 1824 inträffade förändringar. Vy 1849. 33 s.

Äldre uppl. är tr. i Sth. 1824 (38 s.). - I C. Grills Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket D. 3 (1856) s. 45-48 uppräknas alla rothåll för Gotlands båtsmanskompanier. - "Byggnadsreglor" för husen å båtsmanstorpen i länet äro tr. 1840 o. 53 (à 4 s.).

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Danckwardt, J. C, "Flottans batterier i Fårösund" - några blad ur Gotlands kustartilleriförsvars historia. - Tidskr. i sjöväsendet 1974, h. 5, s. 225-238.

S-cza Gotlands Kustartilleriregemente - Militärväsen Sverige

Danckwardt, Jean-Carlos, Försvaret av ön "från fastlandet" blir allt svagare. GA 1976:142.

S-c.02 - Militärväsen Sverige Organisation Ledning

Dannert, Leif, Gotland och försvarsfrågan under 1800-talet. Gotlands Allehanda 1935, nr 260.

S-cbf - Militärväsen Gotland

Deutgen, Tore, Gotlands artillerikår i våra dagar. 300 värnpliktiga utbildas årligen. GA 1969:59.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Drömmen om Slite som frihamnstad. Karlsvärds fästning som nyckel. (Ett hundraårsminne.) Gotl 1958: 198 B.

Ncbfz Slite: Karlsvärd - Geografi Gotland

Edholm, E. Om svenska härens helsovård med särskild hänsyn till de militära etablissementen. Sth. 1880.

Om Gotland s. 114-119. - Ett förslag till ordningsregler för Militärsjukhuset å Visborgs slätt är tr. 1908 (pat. fol. 1 s.).

Vx-cbf - Medicin Militärmedicin Gotland

Ekman, Knut, När gotlänningarna stormade ryssen. Gotland. Organ för bildnings- och förströelseverksamheten vid den gotländska neutralitetsvaktens trupper. 1940 nr. 10.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Elert, J. Visborgs slätt.

I Sth. Dagbl. 1903 21/6 - Vårt Fosterland och dess försvar f. 1908 n:r 16 innehåller "Några ord om Kungl. Gotlands Infanteriregemente" (m. 3 ill.) och Idun f. 1904 n:r 10. "Gottland under vapen" (9 bilder från mobiliseringen 1904). - Karta öfver Visborgs slätt, upprättad 1888 af H. Åkerhielm, är tr. på Gen. Stab. Lit. Anst. (57*79 cm.).

Saa-cbf:k - Infanteri Gotland Historia

Elert, Josef, Ryska invasionen 1808. Ett 100-årsminne. Gotlands Allehanda 1908, nr 113.

Kcbf.46 - Historia Gotland Nya Tiden

Elert, Josef, Ur Gotlands militära häfder. Anteckningar från 1600-, 1700- och 1800-talet ur hittills föga kända eller använda källor. [Visby 1922.] 86 s.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Engquist, Sture, Gotländska vårdkasar. GA julnr 1971.

Sae-cbf:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Gotland Historia

Engquist, Sture, Nya rön om gotländska vårdkasar. - Gotl. ark. 1968. s. 83-92.

Sae-cbf:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Gotland Historia

Engström, Johan, "Torsburgen plats för gotländskt uppbåd". Plan på fästning från 1800-talet! Svar på debattinlägg [Bengt Hammarhjelm den 17 dec. 1980.] GA 1981:91.

Jcbfz Torsburgen - Arkeologi Gotland

Engström, Johan, Från Torsburgen kan gutarna ha försvarat det inre av Gotland. GA 1978:108.

Jcbfz Torsburgen - Arkeologi Gotland

Erlandsson, Theodor, Gotlands Nationalbeväring. Några spridda stänk av skämt och allvar. Gotlands Allehanda 1941, nr 105.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Erlandsson, Theodor, Gotlandsminnen från det s.k. Krimkrigets tid åren 1854-1856. Gotland. Organ för bildnings- och förströelseverksamheten vid den gotländska neutralitetsvaktens trupper. 1940 nr. 7.

Kc.46 - Historia Sverige Nya Tiden

Ett gotländskt 400-årsminne. När Sören Norby på Visborgs slott gäckade kung Gösta och hans 8.000 knektar. Social-Demokraten 1924, 11/5. - Avtryckt i Gotlands-Posten 1924, nr 75.

Kc.41 - Historia Sverige Vasatiden

Ett gotländskt 600-årsminne. Af Sixten Gute [pseud.] [ Birger Magnussons härtåg till Gotland 1313.] Gotlands Allehanda 1913, nr 81.

Kc.31 - Historia Sverige Medeltiden Äldre

Ett minne från ryssarnas infall på Gotland år 1808/ Gotlänningen 1888, nr 99.

Kcbf.46 - Historia Gotland Nya Tiden

Excersitie-Reglemente för de på Gothland varande särskilta sorter Canoner, på Capit. o. Ridd. von Vickens förslag. Vy 1811. 120 s.

Ett "Project till Excersitie-Reglemente vid Gottlands Nationalbeväring med 3-Pundiga Companie Canoner" af A. E. Kalmberg är tr. i Vy 1813 (34 s.).

Sae-cbf:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Gotland Historia

Falk, Hjalmar, En spännande inspektion. En episod från Albatross-lägret. Gotland. Organ för bildnings och förströelseverksamheten vid den gotländska neutralitetsvaktens trupper. 1940 nr. 25.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Falk, Hjalmar, Gotland inför avväpning? Sthlm 1924. 15 s.

S-cbf - Militärväsen Gotland

Falk, Hjalmar, Några synpunkter rörande organisationen av Gotlands stridskrafter. Gotlänningen 1924, nr 7.

S-cbf - Militärväsen Gotland

Flottans män. Gotland. Medlemsblad [utg. av Kamratföreningen Flottans Män på Gotland.] [Årg. 1] (1981) - [Visby] 1981.

Sb-cbf(p) - Sjökrigsväsen Gotland Periodica

Flyguppvisning på I 18 1920 blev stor succé. [Av] Hjul. GT 1968: 298.

Sc-cbf - Luftkrigsväsen Gotland

Franzén, Carl, "Laikarhaid". Pennorna 1942, s. 44-50.

S-czb Laikarhaid - Militärväsen Sverige

Friberg, Harry, För 40 år sedan. (Ur dagboken). Gotlands Folkblad 1954, nr 254. Beredskapsminnen från 1914.

Kc.51 - Historia Sverige Första Världskriget

Friberg, Harry, Med I 27 på Ljugarnsmanöver. [1915]. Gotlands Folkblad 1955, nr 214.

S-cza Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Sverige

Friberg, Harry, Utbildning av fotfolk på Gotland - modell 1915. Gotlands Folkblad 1955, nr 144.

Sa-cbf.04 - Lantkrigsväsen Gotland Utbildning

Friberg, Harry, Vinterkvarter i Othem. (Ur dagboken). Gotlands Folkblad 1954, nr 277. Beredskapsminnen från 1914-1918.

Kc.51 - Historia Sverige Första Världskriget

Från Gotland. Intryck av "krigskorrespondenter". Gotlands Allehanda 1885, nr 39. - Handlar om Fårösunds befästande inför krigshotet.

Kcbf.46 - Historia Gotland Nya Tiden

Från nationalbeväringens barndomsdagar. Gotlands Allehanda 1902, nr 199.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Funck, Leif, Den gången Gotland ingenting betydde för Sveriges försvar. [Tingstäde fästning.] GA 1969:89.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Funck, Leif, Oscarstenen och de tre fanorna. GA 1972:189. [Tillrättaläggande av Nils Vilhelm Söderberg i GA 1972:225.]

Kt-cbf.46 - Kulturhistoria Gotland Nya Tiden

Gamla gotlandsinfanterister berätta. Gotlandsinfanteristen 1946, nr 3.

Saa-cbf - Infanteri Gotland

Generalstabens krigshistoriska avdelning. Kungl. Gotlands infanterikår, Stockholm, 1934 - artillerikår, Stockh. 1935.

S-cza Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Sverige

Gotland hyllar försvarsviljan. Nationalbeväringen firad med festligt kungabesök. D. N. 29. 5 1961.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Gotlands bönder slåss för sin jord ... [Om utvidgningen av Tofta skjutfält i Stenkumla.] - Folket i Bild 1972:20, s. 16-18.

S-czb Tofta skjutfält - Militärväsen Sverige

Gotlands försvarsfråga. [Uttalanden av Gustaf Björlin, Axel Wijkmark och R. C. Eek.] Dagen 1914, 22/6 (Gotlandsnummer).

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Gotlands nationalbeväring kom till för 150 år sedan. G. A. 1961: 29.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Gotlands Nationalbeväring.

I Krigsvet.-Akad:s Tidskr. f. 1880 s. 395-398. I samma tidskr. f. 1856 s. 429-434 finnes en uppsats om Gotlands försvar, aftryckt i Gotl. Läns Tidn. f. 1857 n:r 2 o. 3. - En kort historik öfver förändringarna i den militära organisationen på Gotland alltsedan Nationalbeväringens inrättande finnes i A. Wijkmarks "Gotlands trupper" (1904) s. I-X, och "Några bilder från Nationalbeväringens första dagar" [sign. Petrus Harding] i Gotl. Alleh. 1908 n:r 159, 162, 165, 167 o. 173.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Gotlands nationalbeväring. Ett 100-årsminne. Gotlands Allehanda 1911, nr 32.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Gotlands strategiska betydelse i Östersjön. Ett intressant historiskt aktstycke från år 1820 ur krigsarkivet. Gotlands Allehanda 1952 nr. 15.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Gotlandsartilleristen 1959. Minnesskrift för A 7. Red.: Claes af Geijerstam. [Visby 1959.1 85 s. ill.

Sad-cbf:k - Artilleri Gotland Historia

Gotlandsinfanteristen 1955. Minnesskrift från A 7 och Lv 2 G. [Visby] 1955. 95 s.

Saa-cbf:k - Infanteri Gotland Historia

Gotlandsinfanteristen. Årg. 16 (1956)- 20 (1960). Visby 1956-1960.

Saa-cbf - Infanteri Gotland

Gotländska allmogeuppbåd, Gotlands nationalbeväring, Kungl. Gotlands infanteri regemente genom tiderna. Av Nils Wadner, Nils Vilhelm Söderberg m. fl. Gotlandsinfanteristen 1945-47.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Gotländska natsjonalbeväringens urkunder. Gotlands Läns Tidning 1853, nr 39 - 42 (med bihang); 1855, nr 7; 1857, nr 22.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Gottlands konvention. Wisby Weckoblad 1837, nr 43.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Gute, R. (Rosendahl, J. E.), Den inmotade kaptenen, bväringsminnen från nationalbeväringens tid. Gotlänningen 1932 2/3.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Gute, R. (Rosendahl, J. E.), Ett enigt kompani, minnen från nationalbeväringen. Gotlänningen 1932, 1/2.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

H. F., Mobilisering 1914. GA 1957: 9, 55.

S-cbf.02 - Militärväsen Gotland Organisation Ledning

Hammargren, Henning, Gotland, en försvarshistorisk och ekonomisk geografisk studie. Marinlitteraturfört. nr 43. Stockh. 1938. 318 s.

Anm. av K. G. Kellgren i rig 1939, s. 121-126; H. Eneborg i Baltic and Scandinavian countries V, 1939, s. 152-163. Leif Daunert, i Gotl. Alleh. 1939, nr. 31; R. Steffen i Gotl. Arkiv XII, 1940, s. 61-62.

Ncbf.04 - Geografi Gotland Ekonomisk

Hammarhjelm, Bengt, [Om Visborgs slott och militära händelser kring detta under åren 1411-1449.] GA 1977:133, 134, 210, 216, 255, 258, 294 och 295. -Inledningen till denna artikelserie är 2 artiklar om Fetaliebröderna och om Tyska Ordensflottan i GA 1977:82 och 83. - Alla artiklarna med olika titlar.

Kc.34 - Historia Sverige Medeltiden Senare

Hammarhjelm, Bengt, Ett militärt svagt Gotland - farlig granne för Sovjet? GA 1976:43.

S-c.02 - Militärväsen Sverige Organisation Ledning

Hammarhjelm, Bengt, Försvarspolitik på och kring Gotland 1800-1814. GA 1979:5, 7 och 10.

Kc.46 - Historia Sverige Nya Tiden

Hammarhjelm, Bengt, Försvarspolitik på och kring Gotland 1815-1852. GA 1979:112, 126 och 128.

Kc.46 - Historia Sverige Nya Tiden

Hammarhjelm, Bengt, Försvarspolitik på och kring Gotland 1857-1892. GA 1979:246 och 251.

Kc.46 - Historia Sverige Nya Tiden

Hammarhjelm, Bengt, Försvarspolitik på och kring Gotland under karolinertiden. GA 1978:114, 117 och 120.

Kc.4 - Historia Sverige Nya Tiden

Hammarhjelm, Bengt, Försvarspolitik på och kring Gotland under Krimkriget. GA 1979:126 och 128.

Kc.46 - Historia Sverige Nya Tiden

Hammarhjelm, Bengt, Gotland blir utpost mot öster. [Försvarspolitiken 1721-1800.] GA 1978:183, 185 och 188.

Kc.43 - Historia Sverige Nya Tiden

Hammarhjelm, Bengt, Stridsvagnarna gör öns försvar meningsfyllt. GA 1976:26.

Sac-cbf.07 - Pansartrupper Gotland Materiel Utrustning

Hammarhjelm, Bengt, Varför behövs Martille-fältet? GA 1976: 278.

S-czb Martillefältet - Militärväsen Sverige

Hammarhjelm, Bengt, Vilken struktur skall Gotlandsförsvaret ha? GA 1976:165.

S-cbf.01 - Militärväsen Gotland Strategi Taktik

Hammarström, F., Underofficerskåren vid Kungl. Gotlands infanteriregemente. Några anteckningar ur gamla protokoll och handlingar. Gotlands Allehanda 1946, nr 46.

S-cbf.03:bf Underofficerskåren vid Kungl. Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Gotland Personal

Hedengren, Sven, Vårdkasarna på Gotland. Uppgifter ur landskansliets i Visby handlingar av år 1788, 1-3. Gotl. Alleh.1938, nr 99, 110, 116.

Sae-cbf:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Gotland Historia

Hedin, S. A. Gotlands försvarsfråga. 1808-1898. Sth. 1898 11 s.Särtryck ur Stockholms-Tidningen f. 1898.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Hellgren, E. Kungl. Gotlands artillerikårs härstamning och organisationshistoria. Kort öfversikt.

I Gotlänningen f. 1911 n:r 151. Major Hellgren har hopbragt och äger en rikhaltig samling af excerpter o.d. till utredning af Gotlands militära förhållanden efter dess återförening med Sverige 1645. - Sv. Militär Tidskr. f. 1911 innehåller (s. 101-103) en uppsats: Gottlands infanteriregementes och Gottlands artillerikårs 100-års jubileum.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Hellgren, Ernst, Kungl. Gotlands artillerikår. 30/8 1815 - 30/8 1915. Visby 1915. 3 s. Särtr ur Gotlands Allehanda 1915, nr 199.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Hermansson, Curt, Kan Gotland försvaras ? Ung höger 1951 nr 9.

S-czb Gotland - Militärväsen Sverige

Hjelm, C. G., Samvetsömme Hjelm berättar. Bilder och interiörer från 600 beredskapsdagar. Örebro 1945. 117 s.

Sj-cbf - Försvar Ekonomiskt Gotland

Holm, N., Vakt till sjöss. Verklighetsbilder från beredskapsåren 1939-45. Sthlm. 1946. - Gotland s. 52-59, 95-96.

Sb-c:k - Sjökrigsväsen Sverige Historia

Horn, Carl von, Militärer och civila på Gotland. Gotl 1960: 242.

S-cbf - Militärväsen Gotland

Horn, G. von, Från Gustaf Wasas dagar. Befrielsekriget. Vår flotta 1905, julnr. - Även i Gotlands Allehanda 1905, nr 299 B (julnr). Handlar bl.a. om Sören Norby.

Kc.41 - Historia Sverige Vasatiden

Hornborg, Eirik, Gengångare från det förflutna. [Om Valdemarsslaget utanför Visby 1361.] Nya Argus 1928, s. 87 - 89.

Kcbf.34 - Historia Gotland Medeltiden Senare

Hornborg, Eirik, Valdemarsslaget och dess minnen. Hufvudstadsbladet 1928, 25/3.

Kcbf.34 - Historia Gotland Medeltiden Senare

Hultberg, Conrad, Gamla minnen från artillerikåren. Gotlandsartilleristen 1959, s. 33-44.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Hultberg, Conrad, Minnen. Berättelser från gamla A. 7. "Småland". Den gotländske fältartilleristen 1947.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Hultberg, Konrad, Ett beredskapsminne. [Från år 1940]. Gotlandsartilleristen 1955, s. 51-61.

Kc.54 - Historia Sverige Andra Världskriget

Hägg, Erik, Åland - Gotland. (Ur Svenska Dagbladet.) Gotlänningen 1924, nr 147.

S-cbf - Militärväsen Gotland

Hägg, Jacob, När krigets spillror nådde Gotlands kust. Med teckning av J. Hägg: De sista skotten i sjöstriden vid Östergarnsholm den 2 juli 1915. Gotlänningen 1915, nr 200 (julnr).

Kc.51 - Historia Sverige Första Världskriget

I Fårösund och Slite för femtio år sedan. En skildring av anno 1885. (Ur Ny illustrerad tidning.) Gotlands Allehanda 1938, nr 289.

Ncbfz Fårösund - Geografi Gotland

Instruktion eller Examens-Punkter för Under-Officerare vid Gottlands National-Bevärings Artillerie, af Militaire-Befälhafvaren fastställde att tills vidare gälla vid skeende examina (dat. 6 juli 1833). Vy 1833. 16 s.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Instruktion för befälet vid Gotlands trupper. Dat. 28 jan. 1903. Sth. 1903. 7 s.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Instruktion för mathållningen vid Kungl. Gottlands Infanteriregemente. Vy 1913. 34 s.

S-cza Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Sverige

Instruktions-Punkter för Artillerister vid Kongl. Svea Artilleri-Regemente... fastställde d. 16 Nov. 1831. Vy 1858. tvär 8:o 70 s. 2:a depåkompaniet af Svea Art.-Regem. var vid tiden för tryckningen förlagdt till Visby.

Sad-cbf:k - Artilleri Gotland Historia

Jacson Jacobson, Harald, Gotländskt känrvirke av den gamla stammen. Åttioårig båtsman (spelare) berättar. Gotlänningen 1939, nr 125.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Jansson, Valter, Försvarsverkens civila personals förbund avd. 39, Visby, 25 år, 1921-1946. [Visby] 1946. 20 s.

S-cbf.03:bf Försvarsverkens civila personals förbund avd. 39 - Militärväsen Gotland Personal

Johnsson, Pehr, Ryssarnas infall på Gotland 1717. Gotlands Allehanda 1926, nr 270.

Kc.43 - Historia Sverige Nya Tiden

Johnsson, Pehr, Sjöslaget vid Gotland 1679. Av Sten Stensson [pseud.] Gotlands Allehanda 1911, nr 45.

Kc.42 - Historia Sverige Stormaktstiden

Johnsson, Pehr, Vad en smädeskrift kunde ställa till. Några anteckningar från krigsåren 1676-79. Gotlands Allehanda 1928, nr 304.

Kc.42 - Historia Sverige Stormaktstiden

Jonasson, Willy, Gutaartilleriet i våra dagar. Den gotländske fältartilleristen 1947.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Jonsson, Stig, Hur skall det gå med Gotland? - Sv. tidskr. 63 (1976), h. 10, s. 426-430.

Qad-cbf - Ekonomiska Förhållanden Gotland

Kalström, Gustaf, Ett angrepp på gutaön, [1361.] Linnman, Johannes, Gotland. 1924. S. 320-331.

Kcbf.34 - Historia Gotland Medeltiden Senare

KA-nytt från Gotlands Kustartilleriregemente. Information om och från GK/KA 3 (Gotlands Kustartilleriförsvar med Gotlands Kustartilleriregemente). [Årg.1] (1981) - Visby 1981.

Sadm-cbf(p) - Kustartilleri Gotland Periodica

Kavalkad. Glimtar från de gångna 100 åren. Gotlandsinfanteristen 1954, nr 1.

Saa-cbf:k - Infanteri Gotland Historia

Kellgren, K. G. Claudius Trogillides anteckningar om det ryska anfallet på Gotland 9-16 juli 1717 s. 128-132.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Kellgren, K.G. Gotländska krigsfångar i Ryssland under den stora ofredens dagar. Gotl. Posten, 1935, nr. 118.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Krig i fred. (Ur Sv. D.) Gotlands Allehanda 1885, nr 37. - Handlar om Fårösunds och Slites upprustning inför krigshotet.

Kcbf.46 - Historia Gotland Nya Tiden

Krigsbilder från Gotland. [Bildreportage med anledning av upprustningen inför krigshotet.] Gotlands Allehanda 1885, nr 42.

Kcbf.46 - Historia Gotland Nya Tiden

Krigsrörelserna på Gotland år 1676. Ett 250-årsminne. Gotlänningen 1926, nr 129.

Kc.42 - Historia Sverige Stormaktstiden

Kungl. fortifikationens historia. 5: 2. Fästningsbyggnader 1811-1900. Av P. H. Enger. Sthlm 1960. 266 s, ill. - Gotland s. 81-83,117, 144-145, 222-223, 230-231.

Sae-cbf:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Gotland Historia

Kungl. Gotlands infanteriregemente och kungl. Göta pansarlivgardes kompani. En vägledning. 1955/1956-1960/1961. Visby 1955-1960.

S-cza Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Sverige

Lagerström, Gunnar, Pansarunderstöd. Några ord om kungl Göta pansarlivgardes kompani på Gotland. Gotlandsinfanteristen 1957: 2, s. 2-3.

Sac-cbf - Pansartrupper Gotland

Larsson, A. G. F., Ett värnpliktsminne. Gotlänningen 1955, nr 248.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Larsson, Herman, Minnessten reses för Garde kompani. [Av] Peder Gute. G. A. 1961: 237.

S-cza Garde Kompani - Militärväsen Sverige

Larsson, Herman, Stor uppslutning vid Gardahögtid. G. A. 1961: 240.

S-cza Garde Kompani - Militärväsen Sverige

Larsson, Hilding, 18-årig hvman på Gotland 1940. - Hemvärnet 1980:3, s. 7. - Minnen från hemvärnsövningar i Väte 1940.

Sk-cbf:bf Gotlands Hemvärn - Försvarsarbete Frivilligt Gotland

Larsson, Hilding, Minnen från volontärsoldatskolan på I18 1942-43. GT 1972:3, 8, 18, 24, 30, 36.

S-cza Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Sverige

Larsson, Håkan, FBU på Gotland 60-årsjubilerar. GA 1974: 271.

Sk-c:bf Frivilliga Befälsutbildningsrörelsen - Försvarsarbete Frivilligt Sverige

Larsson, Willy, Här får vår kommun en extra slant: 78 öre från rotestämman i Gammelgarn. GT 1972:80.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Lilliehöök, Christer, Svenskt a-vapen ett effektivt stopp för tänkt ryssinvasion av Gotland. GA 1959: 82.

Sf-cbf.07 - Kärnvapenkrigföring Gotland Materiel Utrustning

Lindblad, H., Fårösunds fästning. Ett miniatyrförsvar som skall nedläggas. (Ur Dagens Nyheter.) Gotlands-Posten 1919, nr 150.

S-czb Fårösund - Militärväsen Sverige

Lindegren, Ellen, Så drog de gotländska båtsmännen i väg. Verklighet och fantasi kring båtsman Lodja i Fardhem. GA 1972:229.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Linders, Emil, När Gotland senast hyste internerade krigare [1863.] (Ur Vecko-Journalen.) Gotlänningen 1915, nr 119.

Kcbf.46 - Historia Gotland Nya Tiden

Lindgren, Gunnar, Personalvård. [Vid A. 7.] Den gotländske fältartilleristen 1947.

Sa-cbf.03 - Lantkrigsväsen Gotland Personal

Lindwall, Bengt, Angående uppförandet av vårdkasar på Gotland. Gotlands Allehanda 1924, nr 81. - Även i Gotlänningen 1924, nr 55.

Sae-cbf:k - Militärväsen Fortifikation Ingenjörsväsen Gotland Historia

Lindwall, Bengt, Gotlands infanteriregemente 1811-1887-1927. Gotlands Allehanda 1927, nr 274.

S-cza Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Sverige

Lindwall, Bengt, Gotlands Försvarshistoria från äldsta till närvarande tider. Gotland. Organ för bildnings- och förströelseverksamheten vid den gotländska neutralitetsvaktens trupper. 1940 nr. 12-27.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Lindvall, Bengt, Gotlands National Bevärings exercisplatser. Gotl. Alleh. 1939, nr 79.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Lindwall, Bengt, Gotlands nationalbevärings exercisplatser. Gotlands Allehanda 1925, nr 55.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Lindwall, Bengt, Oscarsstenen. Gotlands Allehanda 1925, nr 169.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Lindwall, Bengt, Ur gamla papper från Nationalbeväringens dagar. Gotlands Allehanda 1932, nr 279.

S-cza Gotlands Nationalbeväring - Militärväsen Sverige

Lindvall, Bengt, Ur Gotlands militära hävder, I-VI. Gotl. Alleh. 1934, nr. 257, 284; 291; 1935, nr. 7, 19, 26.

S-cbf:k - Militärväsen Gotland Historia

Lindwall, Bengt, Ur Gotlands militära hävder. VIII. Kungl. Gotlands artillerikårs härstamning och organisationshistoria. Gotl. Alleh.1937, nr 175, 278.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

Lindwall, Bengt, Vallstena rum. Gotlands Allehanda 1932, nr 176.

S-czb Vallstenarum - Militärväsen Sverige

Lindwall, Bengt, Värdesättningen av Gotlands betydelse från militär synpunkt förr och nu. Golands Allehanda 1925, nr 71, 72.

S-cbf - Militärväsen Gotland

Lithberg, Nils, Kung Valdemar och Storsudret. Gotlänningen 1926, nr 113.

Kcbf.34 - Historia Gotland Medeltiden Senare

Lundberg, Erik [Johan], Stadsmuren och Visborgs slott. Boken om Gotland. I. 1945. s. 336-354.

Ncbfz Visby - Geografi Gotland

Lundberg, Erik Bertil, Karlsvärd - en gotländsk kustbefästning. Tidskrift f. kustartilleriet 1959, s. 168

Ncbfz Slite: Karlsvärd - Geografi Gotland

Lundberg, Erik Bertil, Visborg - nyckeln till herraväldet över Gotland. Tidskr. för kustartilleriet 1958, s. 202-208.

Ncbfz Visby: Visborgs slott - Geografi Gotland

Lundberg, Erik Bertil, Visborgs slott och dess förstöring 1679. Gotländskt arkiv 1942, s. 91-102.

Ncbfz Visby: Visborgs slott - Geografi Gotland

Läger-instruktion för Kgl. Gotlands Infanteriregemente. Vy 1897. 17 s.

S-cza Gotlands Infanteriregemente - Militärväsen Sverige

Länsfacit Fakta: Civilt försvar i länet. [Utarb. av Länsstyrelsen i Gotlands län.] [Utg. av] Civilförsvarsstyrelsen/Skolöverstyrelsen. [Sthlm] u.å. [37] s. Ill. kart.

Si-cbf - Civilförsvar Gotland

Lönberg, Sven, Fred och försvar. Gbg 1924. 32 s. - Behandlar bl.a. Gotlands försvarsproblem.

S-cbf - Militärväsen Gotland

Löwenborg, Sven, Gotland - ett tacksamt arbetsfält. Tidskriften Hemvärnet 1960, h. 5/6, s. 41-42, - Se även GA 1960: 126.

S-cbf - Militärväsen Gotland

Löwenhielm, F., Framtiden för Gotlands artillerikår. GA 1969:81.

S-cza Gotlands Artilleriregemente - Militärväsen Sverige

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig