Föregående sida

Militär inskrivning på Gotland

Sedan 1812 har män i Sverige haft skyldighet att göra värnplikt. Omfattningen av denna skyldighet och organisationen av inskrivning och uttagning har växlat avsevärt under årens lopp. På Gotland fanns redan från 1811 fram till 1885 en särskild beväringsinrättning, Gotlands nationalbeväring.

På fastlandet skedde mellan åren 1812-85 inskrivningen vid s.k. beväringsmönstringar. Någon särskild inskrivningsorganisation fanns inte utan inskrivningen skedde vid vissa regementen, huvudsakligen infanteriregementen.

 

Gotlands regementes inskrivningsområde 1886 - 1901

Enligt 1885 års värnpliktslag indelades landet i 31 inskrivningsområden, vilka var knutna till infanteriregementena och hade samma namn som dessa. Inskrivningsområdena indelades i bataljonsområden, dessa i kompaniområden och dessa i sin tur i avdelningsområden. I den fasta organisationen är det dock endast utöver inskrivningsområdena kompaniområdena som framträder klart. Under perioden skedde smärre förändringar i organisationen.

De som skötte inskrivningarna var inskrivningsnämnden som granskades av inskrivningsrevisionen. I inskrivningslängderna infördes uppgifter om den värnpliktige, namn, ålder, födelseort, längd, civilstånd mm. Beväringen erhöll därefter sitt inskrivningsnummer. Inskrivningsnumret som bestod av ett helt och ett delat tal. Det hela talet anger beväringens nummer inom kompaniområdet (rullföringsområdet) som han tillhör vid inskrivningen eller till vilken han överförts. Av det delade talet anges i det övre siffertalet kompaniområdets (rullföringsområdets) nummer inom svenska riket och det nedre det år under vilket inskrivningen eller överföringen ägt rum. Gotlands regementes inskrivningsområde huvudexpedition fanns i Visby.

 

1901 års härordning - Gotlands io (Io 18) 1902‑1969

Inskrivningssystemet ändrades efter 1901 års härordning. Inskrivningsområdena motsvarade visserligen fortfarande ett infanteriregementes område, men de fick nya namn. Antalet inskrivningsområden var 26 stycken, men minskades 1926 till 21 stycken. I varje inskrivningsområde ingick ett antal s.k. rullföringsområden. Genom riksdagens beslut 1942 försvann dessa från inskrivningsorganisationen och kvar blev endast 21 inskrivningsområden.

Till inskrivningsområden hörde också s.k. landstormsområden. Som framgår av namnet registrerades i dessa de personer som tillhörde landstormen. Genom 1942 försvarsbeslut omorganiserades denna del av försvaret och i stället för landstormen inrättades hemvärnet. År 1969 ändrades inskrivningsorganisationen i samband med Värnpliktverkets tillblivelse.

 

Östra värnpliktskontoret (VKÖ) Solna 1969‑1991

År 1969 upphörde landets indelning i inskrivningsområden. I stället delades landet in i tre värnpliktskontor (södra, östra och norra), vardera indelade i två inskrivningscentraler, södra i Södra och Västra, östra i Östra och Bergslagens, norra i Nedre Norrlands och Övre Norrlands.

Organisationen ändrades 1976, då inskrivningscentralerna bytte namn till värnpliktskontor. Dessa ingick fr.o.m. 1 juli 1976  som enheter i myndigheten Värnpliktsverket. 1981‑1991 fanns även ett Värnpliktskontor för marinen. Det sammanslogs 1991 med Östra värnpliktskontoret till Mellersta värnpliktskontoret.

1995 lades Värnpliktsverket ned och i stället finns fr.o.m. den 1 juli 1995 Totalförsvarets pliktverk, vanligtvis kallat Pliktverket. Värnpliktskontoren ersattes vid samma tidpunkt av regionkontor som är närmare knutna till huvudkontoret.

 

Pliktverket

Pliktverket är en civil myndighet. Den bildades den 1 juli 1995 och övertog då ansvarsområden som tidigare hörde till bland annat Värnpliktsverket och Vapenfristyrelsen och samtidigt upphörde dessa myndigheters verksamhet.

Totalförsvarets pliktverk (Pliktverket) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Försvarsdepartementet och ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor avseende bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas även till de bemanningsansvariga i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret. Pliktverket ska vidare mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga.

Utifrån krigsorganisationens behov, de mönstrandes resultat och deras egna önskemål, skriver Pliktverket in totalförsvarspliktiga för värnplikt eller civilplikt eller placerar dem i utbildningsreserven.

Vid årsskiftet 2010-2011 kommer Pliktverket, med anledning av värnpliktens upphörande, att omvandlas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Myndigheten ska genomföra urvalstester för antagning till den frivilliga militära utbildning som ersätter värnplikten. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska även genomföra lämplighetsundersökning av alla svenska 18-åringar.

 

1888 - 1901

Beväring nr: 1. Roma kompaniområde (182). Inskriven 1879.

1902 - 1942

 

År 1901 kom den allmän värnplikten. Kompaniområdena slopades och ersattes med de nyinrättade rullföringsområdena.

Beväring nr: 113. Visby rullföringsområde (75). Inskriven 1922.

1942 - 1952

Värnpliktig nr: 113. Visby rullföringsområde: (75). Året då den värnpliktige fyllde 20 år: 22.

1953 - 1969

År 1953 ersattes inskrivningsnumret med folkbokföringsnummer. År 1969 upphör landets indelning i inskrivningsområden. Istället delas Sverige in i tre regionala värnpliktskontor (södra, östra och norra) som vardera indelades i två inskrivningscentraler. Indelningen av värnpliktskontor ändras något 1976.

 
 

Rullföringsområde 1887

181

Visby

182

Roma

183

Tingstäde

184

Lärbro

185

Klinte

186

Garde

187

Hemse

188

Havdhem

Rullföringsområde 1902

75

Visby

76

Roma

77

Tingstäde

78

Slite

79

Klintehamn

80

Katthammarsvik

81

Hemse

82

Burgsvik

Rullföringsområde 1926

75

Visby

76

Roma

77

Tingstäde

78

Hemse

 

Socknar ingående i respektive rullföringsområden

Ro 1887

Ro 1902

Ro 1926

 

181

75

75

Visby stad *

182

76

75

Västerhejde

182

76

75

Träkumla

182

76

75

Stenkumla

182

76

75

Eskelhem

185

79

75

Västergarn

185

79

75

Mästerby

185

79

75

Sanda

185

79

75

Klinte

185

79

75

Fröjel

185

79

75

Eksta

185

79

75

Sproge

185

79

76

Hejde

185

79

76

Väte

182

76

76

Follingbo

182

76

76

Akebäck

182

76

76

Roma

182

76

76

Björke

182

76

76

Vall

182

76

76

Hogrän

182

76

76

Atlingbo

182

76

76

Dalhem

182

76

76

Ganthem

182

76

76

Halla

182

76

76

Sjonhem

182

76

76

Viklau

183

77

76

Källunge

183

77

76

Vallstena

183

77

76

Hörsne m. Bara

183

77

76

Gothem

183

77

76

Norrlanda

183

77

76

Barlingbo

183

77

76

Ekeby

186

80

76

Vänge

186

80

76

Buttle

186

80

76

Guldrupe

186

80

76

Kräklingbo

186

80

76

Ala

186

80

76

Anga

186

80

76

Östergarn

186

80

76

Gammelgarn

186

80

76

Ardre

183

77

77

Endre

183

77

77

Hejdeby

183

77

77

Bro

Ro 1887

Ro 1902

Ro 1926

 

183

77

77

Väskinde

183

77

77

Fole

183

77

77

Lokrume

183

77

77

Martebo

183

77

77

Lummelunda

183

77

77

Hejnum

183

77

77

Bäl

183

77

77

Tingstäde

183

78

77

Stenkyrka

184

77

77

Othem

184

77

77

Boge

184

78

77

Lärbro

184

78

77

Hellvi

184

78

77

Hangvar

184

78

77

Hall

184

78

77

Rute

184

78

77

Fleringe

184

78

77

Bunge

184

78

77

Fårö

186

80

78

Etelhem

186

80

78

Garde

186

80

78

Alskog

186

80

78

Lye

187

81

78

Fardhem

187

81

78

Linde

187

81

78

Lojsta

187

81

78

Levide

187

81

78

Gerum

187

81

78

Alva

187

81

78

Hemse

187

81

78

Rone

187

81

78

Eke

187

81

78

Stånga

187

81

78

När

187

81

78

Lau

188

82

78

Havdhem

188

82

78

Hablingbo

188

82

78

Silte

188

82

78

Näs

188

82

78

Grötlingbo

188

82

78

Fide

188

82

78

Öja

188

82

78

Vamlingbo

188

82

78

Hamra

188

82

78

Sundre

* Visby Norra Landsförsamling tillhörande Ro 183 och Visby Södra Landsförsamling tillhörande Ro 182 tillfördes senare Visby stad.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig