Föregående sidaa

FMLOG  Visby  2002 - 2006

Uhgrp G avvecklades den 31 december 2001 och ersattes av Försvarsmaktens logistik, en logistikorganisation för hela Försvarsmakten. Syftet var att effektivisera verksamheten, nyttja kompetens och resurser bättre samt sänka kostnaden för stöd och underhåll. Den nya organisationen skulle vara behovsstyrd och intäktsfinansierad.

 

FMLOG:s servicekontor i Visby etablerades 2002 som ett led i regionalpolitiskt stöd och ersättningsjobb från förra försvarsbeslutet. Kontoret handhade ekonomi- och löneadministrativt stöd åt delar av försvarsmakten.

Genom ändring i regleringsbrevet till Försvarsmakten bestämdes av regeringen att koncentrera Försvarsmaktens logistiks (FMLOG:s) löne- och ekonomikontor till Boden. Därmed kom kontoret i Visby med 60 anställda att läggas ner vilket skedde sista september 2006. Även de övriga lönekontoren i Stockholm, Karlsborg och Karlskrona avvecklades successivt till 2008.

 

Förbandet Försvarsmaktens logistik (FMLOG) bildades den 1 januari 2002 genom att Försvarsmakten samlade Norra-, Mellersta- Södra underhållsregementet, Underhållsgrupp Gotland, Försvarsmaktens Flygverkstäder, Örlogsvarvet Muskö, FMV Resmat, Militära servicekontoret, Försvarsmaktens underhållscentrum, serviceenheterna och resurser för drift och underhåll av IT/telesystem vid militära enheter inom ett gemensamt förband för hela Försvarsmakten.

Syftet var att effektivisera verksamheten och resurser bättre samt att sänka kostnaderna för stöd och underhåll.

FMLOG är den största enskilda enheten inom Försvarsmakten med cirka 3600 anställda (varav cirka 3300 är civilanställda) vilket innebär att FMLOG utgör en tredjedel av Försvarsmakten.

 

FMLOG:s uppgift är att förse Försvarsmaktens förband, skolor och centra med logistik och stöd så att de kan utföra sina uppdrag. FMLOG stöttar överallt där Försvarsmakten bedriver verksamhet, såväl nationellt som internationellt.

Verksamheten spänner över en mängd olika områden, bland annat transporter, verkstäder, förråd, reservmaterielshantering, drivmedelshantering, IT-stöd, teletjänst, upphandling/inköp, ekonomi- och löneredovisning, reseadministration, expeditioner, arkiv, tryck-, repro- och webbservice, förplägnad samt lokalvård.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig