Föregående sidaa

Breven hem

Från den förstärkta beredskapen på Gotland 1854 finns ett brev bevarade från en officer vid Jönköpings regemente

 

Beks By i Akebeck socken 1 mil från Wisby den 10 apriel 1854.

Min Goda pappa! För pappas bref af den 30de Mars får jag så mycket tacka. Jag fick det här som först för 1 timma sedan retourneradt från Carlskrona på Slitö - Eljest är min adress för närvarande Wisby; om endast Smålands Grenadier Bataillon utsättes på brefven, så komma de mig säkert tillhanda. Så roligt höra att pappa är frisk! Gud låte Mamma snart bli bra igen. Helsa Mamma och syskonen så oändligt från mig! Jag fick nu på samma gång äfven bref från Emma, också retourneradt hit från Carlskrona. Jag får deri glädja mig åt Emmas och Lottens helsa och att allt står väl till på Ulfsnäs - Gud ske tack och lof härför - Jag har allt varit litet ängslig emedan jag ej hört af några bref på så länge men vi fingo så hastigt gå ombord i Carlskrona att vi ej hunno få posten, annars hade jag väl fått dessa brefven der, kan jag tro. Genom de bref jag skrifvit till Emma, hoppas jag Pappa och Mamma ej aldeles saknat underrättelser från mig. Jag mår bra och är tillsammans med Löwenadler inqvarterad här hos en bonde, mycket förmögen - som alla här äro. - Här t ex i Akebeks socken finns ej en enda fattig - Men så består ej heller socknen af mer än 8 mantal. Comministrar finnes sällan, utan Kyrkoherdarne, som nästan alltid ha sina 2 socknar, predika sjelfva i båda Kyrkorne - Gudstjensten börjar då omkring kl 8 i den ena och kl 11 i den andra Kyrkan. Det längsta dem emellan är vanligen 1/2 mil. Tionde till presten är vanligen 7 a 8 Tnor Spannemål af hemmanet hälften. Råg och hälften Hvete, så att de ha vanligen sina 100 a 150 Tnor Spannemål utom bostället. Jordmånen är utomordentligt bördig; mergel upp i dagen öfverallt. Folket är allt lättjefullt emot våra Småländningar, det äta Hvetebröd hvarenda dag. För öfrigt äta de upp nästan allt hvad de åstadkomma i Ladugårdsprodukter. Gäss ha de mycket - allt äta de upp sjelfva. Min värd föder här på gården omkring 20 nötkreatur 30 får och 4 hästar på 5/8 dels hemman. Landet är mycket slätt men saknar ej brist på skog till husbehof; men den tages ej heller mycket i anspråk till byggnader; ty alla bygga af sten åtminstone mangårdarne och många äfven sina ladugårdar. Det ser bra trefligt ut med de hvita, snygga bondgårdarne. Våra Grenadierer tycka de bo aldeles som herrskap. Alltid 4 a 5 rum utom gafvelrum i hvar bondbyggnad. Folket är mycket välvilliga emot truppen och, hata Ryssen gränslöst. Befolkningen står under vapen från 15 till 60 år, från 18 till 30 år äro de Jägare, från 30 till 45 LinieInfanteri, från 45 till 50 Reserv och från 50 till 60 skola de biträda vid fientliga infall med yxor och spadar. De som öfvas hvarje år äro de, som äro emellan 18 och 30 år - och den styrkan uppgår till omkring 4600 man återstoden utgör omkring 4400. S:a 9000. I förrgår var jag tillsammans med några Kamrater i Wisby och besågo dess märkvärdigheter - Hela staden omgifves af en mycket hög mur med torn överallt; Tornens antal kunde jag tycka voro omkring 20a30 st alla vackra ruiner - några äro ännu bibehållna och begagnas till fängelse och magaziner - För öfvrigt finnas der 12 kyrkor, hvaraf 1 är bevarad - de öfvriga äro ruiner, så utmärkt vackra, att jag aldrig kunnat gjöra mig begrepp om en sådan byggnadsstil förr - alla pelare och arcaderne samt hvalfbågar stå qvar, somliga ha till och med en del af taken i behåll - utsigten derifrån är oändligt vacker. De vackraste heta St Catharina, St Nicolai, St Clemens, St Göran, Helegandskyrkan och Syskonkyrkorne; Om de sist nämnde gå den tradition att de blifvit uppbyggde af 2 syskon, som voro så oense, att de ej ville gå i samma kyrka; utan derföre byggde de sig hvar sin. - Alltefter den olika byggnadsstilen, drar man den slutsats, att de äro byggda på 1000, 1100 och 1200 talen - De mesta förstördes av Lybeckarne under Gustaf den I:stes tid - Det i Fru Carlens roman omtalade Jungfrutornet besågo vi äfven - Öfverste Nordenfelt bor i Wisby - Honom uppvaktade vi - Otto Löwenadler träffade vi - Han har blivit kapten. I går voro vi bjudne till en Fru Ruth till middag och på souper till Major Ahlgren vid Gottlands National Beväring (bror till vår Kapten) - Vår Chef, överste L Munk och flere Officerare af Jönköpings och vår Bataillon voro der äfven - Adolph och jag sjöng flere Duetter, som sällskapet tycktes ganska mycket sentera - Omkring kl 8 på afton kom express dit en ordres från Brigad Chefen, att oförtövadt 1 Kapten och 1 Subalternofficer med Underofficerare och 100 af vår Bataljon skola bryta upp från cantoneringsqvarteren för att utgöra postering vid Klintehamn 3 mil härifrån söder om Wisby - och likaledes af Jönköpings Bataillon 2 kompanier lika starka genast marschera, det ena till Östergarns och det andra till Rone hamnar på östra kusten. Man har neml fått veta att Engelska flottan anlänt till Fåre Sund, beläget på nordliga delen af öen. Då till denna ordres äfven kom hemliga förseglade Instructioner till de blifvande posterings Befälhavarne och som ej af dem få brytas förrän de komma till posteringsställena så uppstod härigenom ett visst intresse för aftonen och man såg grupper af officerare här och der i salongen inbegripna i lifliga samtal (på Stafva; så heter Major Ahlgrens egendom, är magnifict byggdt och möbleradt) - Båda Öfverstelöjtnanterne sågo mycket fundersamma ut - Kapten Printzensköld, troligen en af de blivande posteringsbefälhavarne, gick och pustade och svor för sig sjelf. Vi unga tyckte det var roligt att slippa och ligga här aldeles overksamma. Vi ha nu i 8 dagar, som vi varit här, gjort rakt intet. Kapten Ahlgren med sitt Compagnie som ligger närmast Klinte fick genast ordres i går afton, att marschera och med honom löjtnant Brithelli. Jag för min del tror som många andra, att det blir omöjligt för Engelsmännen att utföra ett krig i Östersjön mot Ryssland utan att här få en hamn, dit de kunna införa gjorda priser. I annat fall skulle de då föra dem directe till England. Åland taga de nog och begagna härtill, men dess hamn räcker väl ej till åt dem.

Helsningar till alla bekanta beder Pappas tillgifvne och lydige son.

Carl 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig