Föregående sida

Krigsmans Erinran

 

Krigsmannaeden

1866 - 1887

 

Jag N. N. lofwar och swär, wid Gud och Hans Heliga Evangelium, attjag städse skall wara min rätte Konung, den Stormaktigste Furste och Herre, N. N., Sweriges, Norges, Götes och Wendes Konung, samt det Kongl. Huset huld och trogen. Jag skall ock med lif och blod förswara det Konungsliga wäldet samt Riksdagens rättigheter; Och som jag blifwit i Rikets Krigstjenst anstalld; så will och skall jag med nit och trohet, utan wald eller egennytta, uppfylla alla de pligter, migi tjenstennu åligga eller framdeles åläggas kunna, med lif och blod Konung och Fädernesland försvara, wisa förman wördnad och hörsamhet, icke uppenbara hwad efter lag eller serskilda föreskrifter hemligt hållas bör, samt i öfrigt mig, som en redlig och trogen krigsman, manligen och wal forhålla. Detta lofwar jag på heder och samvete hålla, så sannt mig Gud hjelpe till lif och sjal.

 
Krigsmans erinran ersatte 2 december 1887 krigsmannaeden
 

Krigsmans erinran

1887 - 1966

 

Krigsman skall frukta Gud och vara

Konungen huld och trogen.

Han skall med nit och trohet uppfylla

alla de plikter, honom i tjänsten

åläggas, samvetsgrant och efter

bästa förmåga verkställa mottagna

befallningar och föreskrifter samt

vid alla tillfällen iakttaga ett värdigt

och rättskaffens uppförande.

Hans oavlåtliga strävan skall vara att väl

bereda sig till krigets värv.

Vid ofred skall han mot rikets fiender

sig städse manligen och väl förhålla

samt med liv och blod Konungen

och Fäderneslandet försvara.

 
Krigsmans erinran ändrades 1966 till soldaterinran
 

Soldaterinran

 

Sedan du nu har påbörjat din grundläggande militärutbildning erinrar jag dig om vad det innebär att vara soldat i landets tjänst.

Det svenska försvaret skall verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Om Sverige blir angripet, skall vi med vapenmakt hindra att landet faller i angriparens hand.

Försvarets styrka och landets säkerhet beror på den personliga insats som du och alla vi andra kan göra och på allas vår förmåga att samverka för att lösa de uppgifter som ålagts oss. Värdet av dina insatser bestäms av de kunskaper och färdigheter som du förvärvar under utbildningen och av din vilja att fullgöra de uppgifter som möter dig.

Såväl i fred som i krig skall vi samvetsgrant och efter bästa förmåga fullgöra våra uppgifter och lyda givna order. Vi skall vara vaksamma mot allt som kan äventyra landets säkerhet. Genom vårt personliga föredöme skall vi främja samhörighet och god anda inom försvaret.

Om kriget kommer, skall vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig