Föregående sidaa

Artilleriläroverk, underbefälsskolor och underofficersskolor

I Visby inrättades1835 ett Artilleriläroverket. Skolans undervisning bestod av två klasser, den första för avläggande av förstekonstapelexamen och den andra för avläggande av artilleriunderofficersexamen.

Undervisningen vid skolorna, pågick sex till åtta timmar varje vardag. Började första helgfria dag i oktober och avslutades det påföljande året före  repetitionsövningarnas början samt delas i en huvudsakligen teoretisk kurs, vilket fortgick till slutet av april, och en praktisk kurs som pågick under återstoden av tiden..

Skolorna stod under en kaptens befäl, och undervisningen sköttes av en informationsofficer, två informationsunderofficerare samt ett antal underbefäl.

Utbildningen vid Artilleriläroverket upphörde 1897 och ersattes av en underbefälsskola och en underofficersskola. Skolorna inrättades inte bara vid Gotlanda artillerikår utan även vid Gotlands infanteriregemente.

 

År 1898 påbörjades utbildningen vid de nya skolorna. Vid Gotlands infanteriregemente utgjordes de av en korpralskola, med ändamålet att utbilda de som skulle  befordras till korpral, och en underofficersskola, där den ytterligare utbildning meddelas, som erfordras för befordran till underofficer.

 

Undervisningen vid skolorna, som pågick omkring 7 timmar varje vardag, påbörjades omkring 2 veckor efter regementsövningarnas avslutande och fortgick till början av april månad nästföljande år. Med åtskilliga av korpralskolornas elever fortsatte dock undervisningen fram till regementsövningarnas början. Undervisningen omfattade såväl teoretiska som praktiska ämnen och tillämpningsövningar.

Korpralskolorna var anordnade kompanivis och stod under ledning av vederbörande kompanichefer.

Underofficersskolan däremot var gemensam för hela regementet och leddes av särskilt kommenderade befäl.

I avseende på artillerikårens skolor gällde detsamma beträffande såväl organisation som arbetssätt, endast med den av artilleriet såsom specialvapen utgörande olikhet, att skolorna vid de särskilda batterierna benämndes konstapelsskolor, emellertid var artilleriets samtliga skolor verksamma intill tiden för regementsövningarnas början.

Underofficersskolan var även, såsom vid regementet, gemensam för hela kåren.

 

Antal undervisade elever

1855—1856

21

 

1874

18

1856—1857

20

 

1875

35

1857—1858

17

 

1873

7

1858—1859

17

 

1876

27

1859—1860

16

 

1877

28

1860—1861

16

 

1878

27

1861

17

 

1879

22

1862

16

 

1880

22

1863

15

 

1881

21

1864

19

 

1882

40

1865

15

 

1883

32

1866

14

 

1884

26

1867

19

 

1885

28

1868

13

 

1886 - 1887

15

1869

21

 

1887 - 1888

11

1870

16

 

1888 - 1889

22

1871

13

 

1889 - 1890

18

1872

9

 

1890 - 1891

17

 

 

     
 

Antal undervisade elever

Antal elever som avlagt examen

 

Första klassen

Andra klassen

Första klassen

Andra klassen

1891 - 1892

6

4

2

4

1892 - 1893

17

2

7

2

1893 - 1894

33

6

12

6

1894 - 1895

17

8

9

7

1895 - 1896

9

6

6

5

1896 - 1897

16

6

9

5

1897 - 1898

19

7

8

5

 

 

     
 

Kungl. Gotlands artillerikårs underbefälsskola

 

Antal undervisade elever

Antal elever som avlagt examen

 

Konstapelskola

Underofficersskola

Konstapelskola

Underofficersskola

1898 - 1899

12

5

9

5

1899 - 1900

14

4

14

4

1900 - 1901

14

11

9

11

1901 - 1902

9

7

8

5

1902 - 1903

13

8

13

8

1903 - 1904

16

12

16

12

1904 - 1905

17

15

17

15

1905 - 1906

12

13

12

11

 

 

     
 

Kungl. Gotlands infanteriregementes underbefälsskola

 

Antal undervisade elever

Antal elever som avlagt examen

 

Konstapelskola

Underofficersskola

Konstapelskola

Underofficersskola

1901 - 1902

-

-

-

-

1902 - 1903

45

-

40

-

1903 - 1904

146

-

107

-

1904 - 1905

50

114

41

114

1905 - 1906

30

32

28

30

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig