Föregående sidaa

Gotlands Vapens insamling 1940

Gotlands Vapens gåvokort.

Som säljes för en krona, ett bidrag till luftförsvarets förstärkning. Ritad av kapten I. Sellergren.

 

Den 30 mars 1940

Den 13 mars år 1940 (Finska vinterkrigets slut) framstå som en av de mörkaste dagarna i svensk historia och många höllo då på att förlora rton på framtiden. Men efter mörk dag randas ofta ljus. Må den 14 mars inleda en period av verklig vilja och snabb handling.

Undertecknad, representerade gotländsk signaltjänst från olika försvarsgrenar hava på den nya dagen tagit oss friheten, med vederbörligt tillstånd, att göra följande enkla upprop till alla, som i Gotland se en betydelsefull äktsvensk utpost.

De insatser och i många fall uppoffringar, som gjorts för hjälp till Finland, hava säkerligen icke vaarit förgäves. Vi äro även fullt överens med svenskmannauppfattningen i radio att med energi fortsätta insamlingarna för Broderlandet. Men det räcker icke härmed. Skola vi nästa gång på ett effektivare sätt än denna kunna göra en verklig kraftinsats, måste vi omedelbart börja att med en helt annan framåtanda än under tid som gått, ordna till vårt eget hus. Det gäller att spänna krafterna och göra verkliga uppoffringar och början skall ske idag.

Vi undertecknade förmå rätt litet, men äro dock nog djärva att starta en insamling, föreslagsvis kallad "Gotlands Vapen", främst för jaktplan och luftvärn åt Östersjöns Pärla. Vi vädja till alla, som känna på rätta sättet för Gotland, att förbinda sig att nu omedelbart, veckovis eller månadsvis under tre månader lämna sin allt efter bärkraft större eller mindre slant.

 

Sten Sjöstedt

Georg von Döbeln

Eric Källström

F. Hindersson

Arvid Lindbom

Stig Eriksson

F. G. Nordström

Gösta Sandberg

Karl Sigurd Huldt

Sven G. Jansson

N. E. Björklund

F. Hammarström

Olof Dahl

Ture Stjernqvist

C. E. Nilsson

J. V. Petersson

E. Nyström

Bertil Holmgren

Jost Ehrenstråhle

Valdemar Nilsson

John Ring

Carl-Eric Ekman

N. Ljungstedt J:r

Thure Paulsson

Åke J. Hultgren

 

 

 

I anslutning till ovanstående upprop har den 21 mars varit införd i gotlandstidningarna en av femtio gotlänningar och gotlandsvänner undertecknad maning att lämna bidrag till Gotlands Vapen som en gåva till vår ö och ett uttryck för allmän och stark fosterlandskärlek och försvarsvilja. Insamlingslistor erhållas och insamlade belopp redovisas till Gotlands Vapens checkräkning i Gotlands Bank och Svenska Handelsbanken eller insättas på postgirokonto 164900. Uppgifter om vid militära förband insamlade belopp torde benäget med angivande av listans nummer per telefon Visby: Militärcentralen eller 1314.

 

 

Den 28 maj 1940

Sedan insamlingen Gotlands Vapen startades hava ju många händelser av världsomskakande natur inträffat, delvis rätt nära våra kuster. Detta har inte kunnat undgå att inverka på det militära arbetet, vilket i många fall krävt vederbörandes tid helt och hållet. Det är därför mänskligt, att den fart och kraft, som bort känneteckna denna det gotländska försvarets speciella insamling, icke alltid kommit till synes.

Här nedan lämnas en redovisning för de utpräglat militära listorna jämte telegrafverkets, som t o m den 23 maj redovisats till Gotlands Bank eller Svenska Handelsbanken. I flera fall har arbetet bedrivits med energi och god vilja. Må det uttalas en önskan, att de som ännu ej fått allmän anslutning eller ej redovisat, nu taga ett krafttag för att bringa insamlingen till ett gott resultat. Ingen verklig gotlandskrigare med hjärtat på rätta stället får saknas bland tecknarna. Alla kunna ju inte avstå tusen- eller hundralappar, men även kronorna äro mycket välkomna, särskilt från dem, vars inkomster äro begränsade.

Hittills har till insamlingen redovisats eller anmälts ett belopp av sammanlagt cirka 175.000 kr., varav dock huvudparten hänför sig till två givare med visst förbehåll för luftvärnet i Slite.

Många hundratals listor äro ännu oredovisade, vaför med energisk insats Gotlands försvarsmanifestation kan bliva ett imponerande uttryck för försvarsviljan på vår ö. På grund av det ovan anförda har insamlingens program något ändrats enligt meddelanden i de dagliga gotlandstidningarna.

Alltså "skjut ej upp till morgondagen, vad som idag kan göras" utan begär ny lista, tel. Visby 420 eller 1314, eller slutspurta med den ännu ej redovisade.

Alla Gotlands staber och förband måste vara med vid slutredovisningen!

 

 

Den 2 augusti 1940

Söndagen den 21 juli var en stor dag för Gotlands luftförsvar. På tolv olika platser på vår ö visades för en större allmänhet exempel på flygvapnets verksamhet i stridsförband och markluftvärnspjäser. Tyvärr lade bensinbristen hinder i vägen för att överallt kunna demonstrera alla de olika slags pjäser, som krävas för ett effektivt markluftvärn, ej heller var antalet flygplan i luften så stort som kanske hade varit önskvärt. Säkerligen fingo dock flertalet gotlänningar en klar inblick uti vad ett snabbt jaktflyg betyder och den trygghet som moderna luftvärnspjäser skänka. Dagen medförde även ett icke obetydligt tillskott till Gotlands Vapens kassa, vilken nu har fastslagits skall användas till förstärkning av det gotlandska hemvärnets luftvärnsmateriel.

De hittills redovisade medlen äro dock med hänsyn till det i dessa allvarstider särskilt behjärtansvärda ändamålet alltför ringa. På många håll, icke minst inom flera militära förband, har energien och givmildheten varit stor. Särskilt signalisterna, vilka ju i fullt samband med varandra gav den första signalen till Gotlands Vapen, ha på många sätt bidragit till det hittillsvarande resultatet. Ännu saknas från många håll det bevis på offervilja som måste vara ett insegel på sann fosterlandskärlek.

Insamlingen skall i huvudsak i början av augusti avslutas, varför alla nu uppmanas till en energisk slutspurt. Snarast efter den 1 augusti skola alla utlämnade listor och till enskilda utlämnade gåvokort redovisas till Gotlands Bank eller Svenska Handelsbanken. I en del affärer komma dock de vackra korten ännu en tid att säljas.

 

Gotlands Vapen är en icke i första taget återkommande opinionsyttring från hela Gotland och många gotlandsvänner på och från fastlandet. Se till att Ditt namn ej saknas på en av listorna" Förvärva ett eller helst flera kort och låt dem spridas som brevkort över Sveriges land, som tecken på att allas vår ö lecer en verklig got samhällsanda!

 

 

Den 15 augusti 1940

Sprid "Gotlands Vapens" kort!

Själva insamlingen till "Gotlands Vapen" avslutades som tidigare nämnts i och med ingången av denna månad, varefter listorna snarast redovisas. Det brevkort, ritat av kapten I. Sellergren, som till ett pris av 1 krona försäljes till förmån för insamlingen, skall emellertid ännu en tid finnas i handeln.

I ett upprop i denna tidning uppmanades de olika förläggningarna att var och en i sin stad verka för kortets spridning, att sälja så många exemplar som möjligt och att själva använda det vid korrespondens med vänner och fränder. Sorgligt nog har saken dock rönt ett mycket ringa intresse från förläggningarnas sida, vadan resultatet till dato kan betecknas ungefär som plus minus noll. I detta må det bli en ändring" Gotlands försvar bör ligga, o ligger väl också, såväl gotlänningar som neutralitetsvaktare från fastlandet varmt om hjärtat, och den propaganda, som utövas genom kortens spridning, kommer säkert att göra sitt till att för "utsocknes" demonstrera försvarsviljan på vår ö.

Fram alltså för en ökad försälning och ökad användning av "Gotlands Vapens" brevkort. Rekvisitioner och redovisning sker per adress "Gotlands Vapen", Visby. (Källa: 207)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig