Föregående sidaa

Ryssarna och utlämningen av flyktingbåtarna sommaren 1945

Ryska marinsoldater marscherar på Slites gator.

 

Chefen på minsveparen T-356

 

Ryska minsveparen T-356 i Slite hamn

 

Flyktingbåtar i Slite

28 juni. Ryska delegationen på inspektion idag! De ryska representanter, som anlänt hit idag för att omhänderta de baltiska fartygen besöker idag de olika uppläggningsplatserna på Gotland för, att besiktiga båtarna och förbereda hemtagandet. Fartygen har beslagtagits enligt beslut av KungL Maj:t jämlikt lagen den 11 maj 1945!

 

10 augusti. Båtutlämning. Slite hamn blir uppsamlingsplats för baltbåtarna - ryssarna sjösätter 96 båtar vid Länna! Den ryska minsveparen T356 kom igår kväll in till hamnen i Slite och förtöjde vid Södra bryggan. En del Slitebor passade på att beskåda den ovanliga gästen, men språksvårigheter gjorde, att det knappast blev något samspråk med främlingarna, som verkade ganska svårtillgängliga. Idag bevakas fartyget av två man med kulsprutepistoler av amerikansk modell - ryssarna är i färd med, att bemanna ett par bogserbåtar, en av dem vid namn "Almaja". Ryssar, som anlänt tidigare är i färd med att sjösätta båtar vid Länna, där de legat upplagda. Antalet båtar uppgår till 96 och arbetet med dem går raskt. En av de ryska matroserna berättade på dålig tyska, att han varit internerad i ett tyskt fångläger vid Niirnberg under ett års tid. Igår kom en av svenska marinens fartyg till Slite från Valleviken med ett släp av 7 flyktingbåtar. Fartyget fördes av kapten Nils Krokstedt och man tror, att Slite skall bli uppsamlingsplats även för övriga baltbåtar. En större rysk båt väntas till Slite för att lasta ett antal mindre sjövärdiga båtar och man kan förutsäga, att det kommer att bli ganska livligt i Slite under den närmaste tiden!

 

14 augusti.  Ilastningen av baltbåtarna har börjat idag - men blåst och sjö försvårar arbetet! Lastningen av baltbåtarna tog sin början vid 1/210-tiden idag men vid Länna, där de flesta båtarna finns, ligger arbetet nere. Lastningsarbetet är ganska besvärligt, då blåsten är rätt kraftig och sjön ligger på. En del av båtarna har man emellertid transporterat till inre hamnen och bogseras sedan ut till det stora ryska fartyg, på vilket de vinschas ombord med hjälp av hamnens stora lyftkran. När ryssarna skall ge sig av, vet man ännu inte bestämt. Igår kväll bjöd ryssarna på sång och de hade många fina sångröster och senare blev det även dans på bryggan.

 

15 augusti.  700 båtar till Sovjet! Omkring 260 farkoster från Estland och Lettland, kommer att överlämnas till representanter för Sovjetunionen från Gotland. Sammanlagt rör det sig om omkring 700 båtar från Östersjökusten,

som skall överlämnas. Ilastningen pågår för fullt överallt och man vet ännu inte när den kan vara avslutad. I Fårösund och Slite kommer huvuddelen av de hit ankomna båtarna, att stuvas. Hur man sedan skall göra med de båtar som finns i Katthammarsvik, Närsviken, Ljugarn, Ronehamn och Valleviken m.fl. hamnplatser, är ännu ej klart. Troligen kommer de att samlas ihop till en plats och sedan lastas där. Likaså kommer båtarna på Sandön och Fårön att föras till Fårösund för lastning. Hur många båtar, som skall överlämnas vet man inte då det förekommer, att båtar ännu beslagtas samt att andra får beslaget upphävt. I Grisslehamn kommer 16baltbåtar och i Västervik 22, att överlämnas. Häromdagen överlämnades 45 båtar i Öregrund till ryssarna!

 

 

Ett beredskapsminne

I samband med att de baltiska staterna annekterades av Sovjet under andra världskriget flydde många av dessa länders invånare till Sverige. Denna flykt försiggick i regel över Östersjön i båtar som ofta var av ganska bräckligt slag. Åtskilliga sådana båtar anlände till Gotland packade med människor, som i all hast fått lämna hus och hem. Dessa flyktingbåtar betraktade det mäktiga sovjetfolket som sin egendom, varför ett antal ryska soldater anlände till Slite, på Gotlands ostkust, eftersommaren 1945, för att samla ihop farkosterna som låg spridda längs hela kusten, och bogsera iväg dem till hemlandet.

Denna verksamhet utlöste vissa kontroll- och bevakningsåtgärder från de militära myndigheternas sida. Bland annat förlades ett förband till Slite med uppgift att hålla ett vaksamt öga på främlingarna från öster.

Efter ankomsten till Slite ordnade vi oss i bivack i utkanten av samhället. Permissionsbestämmelserna var mycket restriktivt utformade, vilket föranledde en del av mannarna att fråga sig, om inte ryssarna hade större rörelsefrihet i samhället än vi.

I hamnen låg en rysk minsvepare av mindre typ. Fartyget och dess besättning utgjorde intressanta studieobjekt åt oss befäl. Vi ägnade särskilt den marinsoldat, som patrullerade på kajen, vår yrkesmässiga uppskattning, för det sätt på vilket ha skötte sin bevakningsuppgift. Hans grepp om kulsprutepistolen, och blicken, som uppmärksamt iakttog allt, som rörde sig i närheten, röjde den välutbildade soldaten.

 

På kvällarna brukade medlemmar av båtens besättning roa sig med cykelåkning på kajen. Vi lånade gärna ut våra cyklar till dem, för det visade sig, att endast ett fåtal behärskade cyklingens ädla konst, och deras tafatta försök att tygla tvåhjulingarna  beredde oss mycket nöje. Den sovjetunderofficer, som förmådde hålla någorlunda rak kurs en kajlängd, inhöstade livliga applåder. Disciplinen föreföll god, ty all verksamhet avbröts ögonblickligen på tecken från högsta närvarande befäl, och alla skyndade ombord utan minsta tecken till missnöje eller tvekan.

Ett antal ryska infanterister var förlagda i baracker inom hamnområdet. De gjorde inte samma intryck av soldatmässig effektivitet som marinsoldaterna men var välnärda och välklädda. Traktens barnungar vistades gärna vid "ryssbarackerna" och det tycktes, som om ryssarna var glada över detta. De skojade med ungarna på sitt svårförståeliga språk och hissade dem under stoj och skratt. En mindre del av dessa ryssar kom att medverka i ett litet intermezzo i samband med en biltransport. Såsom nybliven ägare till ett körkort och på grund av att vårt förband saknade bilförare, hade jag blivit anförtrodd en garnmal gengasbil. Med denna skulle jag forsla ett antal ryssar till Fårösund för vidare befordran till Sovjet. Med en skriftlig order avfattad, på ryska, i nypan, begav jag mig. in i rysslägret vid hamnen. Jag fick tag i en man, som jag tyckte såg förtroendeingivande ut och visade  honom lappen. Inom ett ögonblick var bilen fullastad med pladdrande ryssar klädda i engelsk battledress och med baskermössa på huvudet. På förarhyttens tak placerades dåvarande volontären Ebbe Larsson med sin kulsprutepistol fast förankrad i armvecket. Så bar det iväg. Det gick inte fort, ty bilen var behäftad med åtskilliga ålderskrämpor och fel. Bland annat krånglade både tändningen och bränsletillförseln. Hostande och skramlande samt utstötande moln av rök rullade dock kärran vägen fram genom lärbroskogen, tydligt påverkad av förarens lågmälda svordomar. Då vi avverkat ungefär halva vägen till Fårösund hördes passagerarna på bilflaket upphäva vilda skrän, och kraftiga bultningar i hyttaket omtalade att något ovanligt stod på. Min fantasi, som i allmänhet var ganska livlig, försökte övertyga mig om att ryssarna var i färd med att tillägna sig mitt stolta gengasåk medelst en kupp. Den sunda eftertanken däremot sade att ryssarna näppeligen kunde ha någon nytta av en lastbil inom ett så begränsat område som Gotland. Jag stannade fordonet, och med pistolen i handen steg jag ut på vägen. Det blev tyst på flaket, då ryssarna blev varse min pistol. Såsom före detta krigsfångar hos tyskarna i Norge hade de säkerligen en viss kännedom om likvidering av fångar, och det är inte omöjligt, att något liknande föresvävade dem vid detta tillfälle. Spänningen upplöstes emellertid, då Larsson rapporterade, att en av ryssarna tappat sin mössa och att detta var orsaken till allt oväsen. Det var en mycket munter skock, som befolkade flaket då mössan åter satt på ägarens huvud, och färden kunde fortsätta. Resan avslutades utan vidare intermezzon, och i Fårösund skildes vi från våra ryssar, som embarkerade ett fartyg under det att Larsson och jag återgick till vårt förband. (Källa: 588)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig