Föregående sida

Stridslednings- och eldledningssystem i batteri SE 1

A Pjäs E HSSR (Arte 724) 1 LvPj 5 HSRA
B Pjäs F Mst (Laser) 2 LvCs 6 Rörmast 8 meter
C Pjäs G NSRR 3 GRK 7 Teleskopmast
D KPL H Mst 728 4 NK-Mast 8 RL 346
            9 Centralantenn
   

12/70 var det första artillerisystemet att använda den nya digitala eldledningen ArtE 724. Ett batteri bestod förutom av de tre pjäserna av ett stort antal stödfunktioner som t.ex kommandoplats, mätstationer varav mätstation 1 är samgrupperad med s-platsen, luftvärn, granatkastarställningar och truppskyddsrum.

Kommandoplatsen (S-Plats) var en 5 våningar djup byggnad för ledning av batteriet. Sambandet ut till pjäserna var redundant med flera kabelsträckningar och kommandoplatsen hade vanliga master men även höj och sänkbara master i reserv (HSRA).

Huvudmätstationen är utrustad med en radar av typen HSRR (Höj- och sänkbar radar) som normalt är skyddad under en fullträffsäker pansarlucka. Ett antal närspaningsradarstationer ingår för att sköta normal målspaning, vilket gör att HSRR enbart behöver gå ur skydd när ett mål upptäckts och målinmätning ska utföras. Som komplement till radarn ingår en fjärrstyrd pansarkupol ("öga") innehållande en TV-kamera samt en laseravståndsmätare kallad AML 702. Denna styrs från mätstationen och ersätter de periskop som användes i äldre anläggningar.

   
 

Pjäser

Pjäs 1. Hammarslandet

Pjäs 2. Asunden

Pjäs 3. Asunden

 
 

Kommandoplats (KPL)

Kommandoplatsen (S-Plats) var en 5 våningar djup byggnad för ledning av batteriet.
 
   
   

STRIKA 85

För insats mot sjömål fanns stridsledningssystemet Strika 85. Detta system var installerade i batteriets stridsledningscentral, slc, tillsammans med sambandsutrustning, spaningsutrustning, kartor, tablåer, tabeller och annan utrustning som behövdes för ledning av förbandet.

Samband med andra förband och fartyg gick via det marina trådnätet och via marina radiostationer.

Stridsledningssystemet STRIKA-85 fanns vid 50 fasta eller rörliga centraler vid Kustartilleret längs kusten. I varje större central ingick 2 större manöverbord, för vardera tre operatörer. På den gröna indikatorn visar en syntetisk lägesbild med information sammanställd från ett stort antal angränsande centraler och spaningsorgan.

Som bakgrund för lägesbilden visas även en syntetisk karta. I manöverbordet finns tre rullbollar och tre alfanumeriska operatörsterminaler ADT för tabell- och tablåinformation. Det lokala systemet styrs från programsystemet i 2 datorsystem.

I full driftsmod finns ett stort antal externa datakanaler för kommunikation med andra över- och underordnade förband. De första centralerna installerades runt 1985.

   
   
   

HSRR

Radar av typen HSRR på matstation 1 och 2 är höj och sänkbar som normalt är skyddad under en fullträffsäker pansarlucka. Ett antal närspaningsradarstationer ingår för att sköta normal målspaning, vilket gör att HSRR enbart behöver gå ur skydd när ett mål upptäckts och målinmätning ska utföras.

Höj- och sänkbara radarantenn på Asunden Principskiss
   

Arte 724 på Bungenäs. Härifrån leddes elden från fyra batterier

 
   
   
   

Artillerieldledning 719

Arte 719

Tillverkare: Philips Elektronik AB (PEAB). Vikt: 3 540 kg (rörlig). Längd: 6,39 m. Bredd: 2,67 m. Höjd: 2,65 m. Samband: Tråd, radio och radiolänk. Målföljning: Två mål samtidigt.

Efterföljare till Arte 710. Sjömålseldledning med ingående radar, laser, tv samt målberäkning och skjutelementberäkning. Elektromekaniskt med digital överföring.

Analog arbetande eldledning med digital överföring av mätelement. Bestående av spaningsindikator och två radarmålföljare varav en kan utnyttjas för optronisk följning,bemanning 9 personer.

Stationen fanns i såväl fast som rörligt utförande. I fast utförande ingick stationen i batteri 7,5 cm m/57 resp 15,2 cm m/51 och som rörligt utförande i Rörlig Spärrbataljon. Den fanns också som mätstation vid vissa 12/70-batterier SE 1 med utgångsgruppering vid Gothemhammar. Var det rörligt kustartilleriets första anläggning med digital överföring av data mellan enheterna. Kan följa och bekämpa två mål samtidigt med två skilda förband.
Ingick i krigsorganisationen från 1970. Utgick ur krigsorganisationen på de rörliga förbanden 1985 och framåt, då Arte 727 kom. Funktioner: Spaning, eldledning, simulering och registrering. I Rörlig version: Monterad i hydda, fällbar antenn, TV-kamera och Lasermätare monterade på taket. Sensorer: Radar X-band, störskydd, hoppfrekvens, TV-kamera och lasermätare. Datorer: Analog/digital databehandling. Överföring: Digital dataöverföring av målets läge och fart, omräknat att gälla för batteripunkten.

Artillerieldledning 719 rörlig, Arte 719R. Analog arbetande eldledning med digital överföring av mätelement. Bestående av spaningsindikator och två radarmålföljare varav en kan utnyttjas för optronisk följning.
 

Artillerieldledning 719 fast, Arte 719. Analog arbetande eldledning med digital överföring av mätelement.Bestående av spaningsindikator och två radarmålföljare varav en kan utnyttjas för optronisk följning,bemanning 9 personer ingår i KA
   
 
 

Arte 724

Arte 724 på Asunden. Fem stycken radiomaster varav två höj- och sänkbara. Radiolänkantenn. Höj- och sänkbara radarantenn. TV-kamera. TV/Laserkupol

 

Interiör Arte 724. Från vänster: Målföljare optisk TV/Laser, Målföljare A, Huvudindikator, Dator för stridsledningsinformation (STRIKA), Målföljare B
 

Pjäsdatorn ingick i artellerieldledningssystemet 724 (Arte 724). En pjäsdator var placerad i varje pjäs. I pjäsdatorn gjordes inställningar för pjäsens läge i X och Ykoordinater i förhållande till batteripunkten. Från mätstationen erhölls värden för målets läge och målets fart i X- och Ykoordinater u förhållande till batteripunkten.. Beräknade dag korrektioner ställdes in och adderades till värdena. Pjäsdatorn omvandlade dessa uppgifter till uppsättning (elevation) och sidsättning (sidriktning) för pjäsen.
 

Arte 724 är en spanings- och eldledningsutrustning för fasta mätstationer till kustartilleriets tunga batterier.

Huvudmätstationen (mätstation 1 är samgrupperad med s-platsen) är utrustad med en radar av typen HSRR (Höj- och sänkbar radar) som normalt är skyddad under en fullträffsäker pansarlucka.

Ett antal närspaningsradarstationer ingår för att sköta normal målspaning, vilket gör att HSRR enbart behöver gå ur skydd när ett mål upptäckts och målinmätning ska utföras.
Som komplement till radarn ingår en fjärrstyrd pansarkupol ("öga") innehållande en TV-kamera samt en laseravståndsmätare kallad AML 702.

Denna styrs från mätstationen och ersätter de periskop som användes i äldre anläggningar. (Arte 724A).

Artillerieldledning 724 bestod av tre radarpaneler varav två för målföljning samt en panel med TV/Laser.

Det innebar att man i princip kunde bekämpa tre mål samtidigt (en pjäs per mål) men det var inget normalförfarande. Utöver det fanns en sk markmålspanel för bekämpning av landmål. Systemet hade även en inbyggd simulator.. Bemanning: 9 man.

 
 
 

Mst

Mätstation 1: Arte 724A på Asunden. Mätstation 2: Arte 719 rörlig med utgångsgruppering vid Gothemhammar. Mätstation 3: Först placerad i en pjäsbunker tillhörande det gamla batteri SE, senare flyttad till reservkommandoplatsen i batteri SE 2 vid St. Olofsholm.

Som komplement till radarn ingår en fjärrstyrd pansarkupol ("öga") innehållande en TV-kamera samt en laseravståndsmätare kallad AML 702 (701). Denna styrs från mätstationen och ersätter de periskop som användes i äldre anläggningar.

TV/Laserkupol på Asunden Principskiss
   
 
 

Artillerieldledning 728

Arte 728

Optisk mätare (Kikare/laser och datorenhet) placering i bunker.
Vid batteri SE1 infördes Arte 728 i februari 1980. Bestod av kikare för målföljning i sida och laser för avståndsmätning samt en dator för beräkningar. Värdena överfördes därefter till pjäsdatorn.
 
 
   

Närspaningsradar (NSRR)

Närspaningsradar (NSRR)
 
 
 

HSRA

Sambandet ut till pjäserna var redundant med flera kabelsträckningar och kommandoplatsen hade vanliga master men även höj och sänkbara master i reserv (HSRA).

 
 
 
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig