Föregående sida

Kungl. Göta Pansarlivgarde på Gotland - P 1 G

Kompanichefer P 1 G 1944 - 1963

"Ett pansarförband skall alltid ledas från täten"

Stridsfordon användna på Gotland

Okynnesskjutning vid P 1 G

Film / P 1 G 1959

Gotlands regemente P 18

 

Stridsvagn m/41 på P 1 G:s garageplan

Stridsvagn m/41 utanför Söderport

Ikv 102 på garageplan 1959

Garageplan 1959

 

P 1 G:s fordonsplåt

Regementet uppsattes 1943 i Enköping under namnet Kungliga Göta pansarlivgarde (P 1) och ärvde namn och traditioner efter infanteriförbandet Göta livgarde (I 2) vilket avvecklats 1939. Under 1943 och 1944 utbildades P 1-värnpliktiga vid Södermanlands pansarregemente (P 3), och vid Skaraborgs pansarregemente (P 4), och först 1945 påbörjades utbildningen i Enköping. Från 1944 var ett detachement ur regementet förlagt till Visby under namnet P 1 Gotland.

 

Förbandet omorganiserades 1 april 1944 till 41. stridsvagnskompaniet. Kompaniet fick efterhand alla de 47 Strv m/37 som armén hade. Till en början bestod kompaniet emellertid av endast fyra 5-vagnsplutoner och en motoriserad pansarvärns/luftvärnspluton.

På våren 1944 överfördes till ön 42. pansarbils-kompaniet från P 3 i Strängnäs utrustade med fem stycken Pb m/41 "Irland" med nummer 946, 947, 948, 949 och 950. Typen var något större än Pb m/40 som varit på ön 1941. Chef var löjtnanten Pelling. Kompaniet var egentligen endast en pluton men var förstärkt med en gevärspluton och en tung pluton, båda var motoriserade.

Från och med 1 april 1944 övertog P 1 G mobiliseringsansvaret från P 3 för dessa Gotlands två första pansarenheter. Det var två snabba, helmotoriserade förband, som företrädesvis användes som "lufttruppsberedskap". Chef för P 1 G var kapten Rolf von Krusenstierna. De båda 41. kompaniet och 42. pansarbilskompaniet förlades i Tingstäde och lydde direkt under militärbefälhavaren på Gotland.

Den nye ÖB Helge Jung gjorde en inspektionsresa till Gotland i juni. Bland de förband han besökte fanns stridsvagnskompaniet med dessa små kulsprutevagnar. Han meddelade att det skulle komma "riktiga" stridsvagnar, de bästa som fanns i Sverige.

I slutet av juli anlände till Slite det 4. tunga stridsvagnskompaniet från P 3. Kompaniet stod under befäl av reservlöjtnant Lars Annerstedt och bestod av 18 stycken splitternya svenska 22 tons stridsvagnar Strv m/42 samt fyra stycken så kallade karosseripansarbilar Kp m/42 för sin följetrupp. Kompaniet ingick egentligen i en pansarbrigad men överfördes för att ingå i VII. milos trupper.

Sommaren 1944 fanns på Gotland tre pansarenheter som i stort sätt motsvarade en bataljon. För att leda denna trupp begärde militärbefälhavaren att det behövdes en bataljonsledning. I mitten av augusti anlände major K O Smitt från P 4 med adjutanten löjtnant Curt Camitz från P 2.

Ansvaret för att P 1 G erhöll kompetenta befäl för freds- och krigsbehov låg på P 1. De värnpliktiga skulle emellertid tas ut från inskrivningsmyndigheterna, och så långt det gick från I 18:s inskrivningsområde. I förvaltningsavseende var P 1 G helt beroende av I 18 men var till en början ändå en egen mobiliserings-myndighet. Därför vidtog en intensiv ny- och omskolningsverksamhet vid detta förband. I största möjliga utsträckning uttogs gotländska värnpliktiga. 

 

I slutet av 1944 bestod P 1 G av: 41. stridsvagnskompaniet med tre stridsvagnsplutoner med 47 Strv m/37, 42. pansarbilkompaniet med fem Pb m/41, 4. tunga stridsvagnskompaniet ur P 3 med 3 stridsvagnsplutoner med 18 Strv m/42 och fyra Kp m/42 samt i depån en gammal Strv m/21-29 för övningsändamål.

Under en nattövning 1944 i närheten av Slite råkade en Strv m/37 köra över en klint och föll ner ett par meter. Strv nr: 169:s besättning klarade sig med mindre skador, vagnen däremot blev sned i chassit och gick inte att reparera.

Under hösten av 1944 kom 41. stridsvagnskompaniet att ingå i I 18:s  provisoriska 2. bataljon. I november organiserade I 18 och P 1 G en bataljon med stridsvagnskompani.

Vid krigsslutet bestod de båda stridsvagnskompanierna av 18 Strv m/42 och 47 Strv m/37 samt 424 man och pansarbilskompaniet 5 Pb m/41 samt 146 man.

Det tunga stridsvagnskompaniets tjänstetid på Gotland blev inte så långvarigt. Redan i september 1945 kom nya order som innebar att 22-tons vagnarna skulle bytas ut mot 20 stycken (1946 fanns 18 stycken) Strv m/41.

 

I försvarsberedningen år 1945 hade planer på att lägga ner P 1 G framförts. Men på grund av den så kallade Pragkuppen då kommunisterna med sovjetisk  hjälp tilltvingade sig makten, lades förslaget på is.

Enligt 1949 års försvarsorganisation upplöstes 41. stridsvagnskompaniet och 42. pansarbilskompaniet och fördelades med respektive pansardelar, nio plutoner varav en pansarbilspluton, så att militärbefäls- och försvarsområdesstaberna erhöll varsin "eskortpluton" och varje skyttebataljon en pansarförstärkning. I och med de nybildade infanteribrigaderna hade IB 18 genom att infanteribataljonerna tilldelades pansar-förstärkningar erhållit mer slagkraft än de normala infanteribrigaderna.

På hösten 1951 övades VII. militärbefälsstaben samt två försvarsområdesstaber och ett par pansar och underhållsförband. Det blev sista gången pansarbil Pb m/41 var i tjänst på Gotland.

1954 meddelade arméchefen generallöjtnant C A Ehrensvärd att P 1 G på Gotland skulle få bättre stridsvagnar. Det gällde 60 stycken Strv m/40 som efterhand skulle överföras från P 2 i Hässleholm som i sin tur skulle få de nya brittiska Centurionvagnarna.

Någon större glädje medförde detta beslut inte. Stridsvagnarna var bättre en de gamla Strv m/37 men de hade bara en 37 mm kanon.

Bataljonernas lätta stridsvagnsplutoner kom nu efterhand att ersättas av pansarkompanier med vardera tio Strv m/40 samt en Kp m/42. Dessutom skulle ett sjätte kompani tillkomma. Det var en kompensation för 41. och 42. pansarkompanierna som vars vagnar byggdes om till pansarbandvagnar för fastlandets pansarskyttekompanier.

71. Pansarkompaniet med mobort Visby, 72. Pansarkompaniet med mobort Roma, 73. Pansarkompaniet med mobort Tingstäde, 74. Pansarkompaniet med mobort Lärbro, 75. Pansarkompaniet med mobort Havdhem, 76. Pansarkompaniet med mobort Visby.

1956 bestämdes att P 1 G skulle sätta upp ett kompani med infanteri-kanonvagnar Ikv 102. Utbildningen på dessa påbörjades i början av 1958. Dessa skulle såsom 71. och 72. stormkanonkompanierna ersätta pansarkompanierna i ett par skyttebataljoner.

Samma tid avbröts utbildningen av Strv m/40. Infanterikanonvagnarna  löste inte pansarvärnsproblemet mer än delvis eftersom deras 10.5 cm kanoner var korta och främst avsedda för spränggranater. Med pansarspränggranater med riktad sprängverkan kunde de emellertid få god effekt.

 
 

 
 

Beredskapsmärke P 1 G 1943-44 

Beredskapsmärke P 1 G 1944-45

Minnesnål P 1 G

   

----------------------------------------------------------------------

 

Elitvapen kräver elitsoldater

(1944) I det grå myllret på Visborgsslätt har under senaste året blivit ett allt starkare inslog av svart. Det är pansarsoldaterna ur det nyupnsatta P 1 G i sina svarta overalls och svarta baskermössor som bryta av mot mängden. Stridsvagnar samt pansarbilar av olika tyngd äro inte heller någon sällsynthet längre där ute. Det var i april förra året som ett pansarförband ur P 3 kom till Gotland med kapten Norman som chef. Han efterträddes den 1 oktober samma år av den nuvarande chefen kapten von Krusenstierna. Den 1 april i år bytte kompaniet namn och blev P 1 G och blev därmed officiellt en permanent organisation ingående i Gotlands trupper och med rekrytutbildning. Rekryterna utgjordes dock undantagslöst av stockholmspojkar, men fr. o. m. den 2 oktober överfördes ett 100-tal gotländska rekryter till P 1 G från olika kompanier på I 18, och därigenom får kompaniet mera anknytning till den ö som det är satt att försvara. På vederbörligt håll är man mycket intresserad av om gotlänningen passar till pansarsoldat. Därtill fordras ju ett särskilt kynne. Nästa år blir det även gotländska rekryter vid kompaniet. Då är det nämligen meningen att, rekryterna skall utgöras av både gotlänningar och fastlänningar. På tal om stockholmarna trivas de mycket bra med det nya vapnet med dess omväxlande om också ansträngande tjänstgöring. Det är bara det att det är så långt till Stockholm, men det är en erfarenhet som de dela med andra fastlänningar som fullgöra sin militärtjänst på Gotland. Vi ha vänt oss till kompanichefen kapten von Krusenstierna för att få höra något om det nya vapnet och de önskemål som kunna finnas. Kapten von Krusenstierna framhåller att man trivs alldeles utmärkt som gäster på I 18, men det kan ju inte hjälpas att det blir lite provisoriskt i de baracker som man nu bor i och att man väntar på de nya hypermoderna kasernerna som planerats inne på kaserngårdens södra sida. Alla ha varit förstående och hjälpsamma och samarbetet har varit mycket gott med I 18. Det blir kanske lite friktioner beträffande övningsområdet nu när vi fått tunga stridsvagnar som riva upp marken. Ett av våra önskemål är att få ett ordentligt övningsområde, där vi kunna härja ostört. Vi ha f. n. ett övningsområde i Tofta, men det ligger lite för långt borta och kostar mycket bränsle för transporter. En blandad terräng i visbytrakten skulle ju vara idealet. Ett annat önskemål är gotländskt underbefäl för att ytterligare öka anknytningen till Gotland. Nu är det tyvärr så att man inte har någon underbefälsutbildning vid P 1 G, men vi se gärna att gotlänningar söka sig till P 1 i Enköping för att sedan komma tillbaka till Gotland som underbefäl. Pansarvapnet är ett elitvapen som kräver elitfolk och därför är det inte att förvåna sig över att man vid P 1 G lägger stor vikt vid idrotten och stärkandet av konditionen. Fysiskt hårdhet och spänst är grunden för en pansarsoldat, och en typisk exponent härför är kompanichefen. Född i Stockholm 1912 fick han sin första militära utbildning vid Norrbottens regemente, där han blev officer 1935. På hösten 1937 kom han som löjtnant till Göta livgardes stridsvagnsbataljon. När denna 1939 drogs in kom han till Sörmlands regemente, gamla I 10, som fr. o. m. 1942 blev P 3. Den 1 oktober blev han som sagt kapten och överfördes den 1 april i år till P 1. Under sina första officersår gjorde han sig ett namn som modern femkampare och var bl. a. med i landskampen mot Tyskland 1938. Han var även uttagen till olympialaget 1940. Den militära tjänsten har dock alltmera tagit hans krafter i anspråk och det har inte blivit någon tid över för femkampen. I stället har han ägnat sig åt orientering och fälttävlan - vann årets DM i fälttävlan och brukar f. ö. återfinnas i toppen vid olika orienteringstävlingar. Det kan f. ö. nämnas att simningen är hans andra starka gren och han har även fyra DM i raka hopp. Att det med en sådan chef blir fart på idrotten vid P 1 G är inte att förvåna sig över. Någon egen idrottsförening har förbandet dock inte, utan utåt representerar det I 18 IK som därigenom får ett gott tillskott. (Källa: 1448)

   
   

   
   

Varje skyttekompani förstärktes med en stormkanonpluton om tre vagnar. Eftersom de saknade torn fanns plats för kompanichefen och åtföljande artillerieldledare. Med stormkanonplutonchefen i den främsta vagnen och de två andra nämnda i vagnen efter erhöll kompanierna därmed en hård tät.

 

I en operationsorder från 1959 bestämdes att brigaden kunde räkna med bättre pansarfordon såsom Strv 74 och stormkanoner. Brigaden fick i utgångsläget två skyttebataljoner med bland annat stormkanonkompanier och ett stridsvagnskompani 74. Ett andra stridsvagnskompani 74 ville militärbefälhavaren tilldela Visbygruppen.

Stridsvagn 74 (Strv 74) som P 1 G fick 1959 hade bättre effekt. Och deras ökade tyngd uppvägdes genom bredare band. Den 7.5 cm kanon de hade var emellertid, trots underkalibrerad ammunition, för klen för för att slå igenom frontpansaret på stormakternas stridsvagnar. Det kunde dock gå på kortare avstånd.

 

Den 1 april 1963 sammanfogades I 18 och P 1 G till ett regemente med namnet Gotlands regemente P 18. Dagen innan hade P 1 G troppat sin fana. Sista chef blev kapten Bo Forsman. Han blev nu istället chef för 12. kompaniet som kom att lyda direkt under regementschefen. Någon förändring märktes till en början inte. Det var bara båtmössan som ersattes av pansarbaskern till uniform m/60. Som truppslagsbeteckning på kragen fick de gamla pansartruppernas "skalbagge" användas en tid till.

 
   

1946 år organisation

41. Stridsvagnskompani

 

 

42.Pansarbilkompani

 

 

43. Stridsvagnskompani

 

 

     

1949 år organisation

VII. Militärbefälsstaben

En pansarbilspluton

4 pb m/41

1. Försvarsområdesstaben

En stridsvagnspluton

5 strv m/37

2. Försvarsområdesstaben

En stridsvagnspluton

5 strv m/37

3. Försvarsområdesstaben (GK)

En stridsvagnspluton

5 strv m/37

1. Skyttebataljonen

En stridsvagnspluton

5 strv m/37

2. Skyttebataljonen

En stridsvagnspluton

5 strv m/37

3. Skyttebataljonen

En stridsvagnspluton

5 strv m/37

4. Skyttebataljonen

En stridsvagnspluton

5 strv m/37

5. Skyttebataljonen

En stridsvagnspluton

5 strv m/37

41. Pansarkompaniet

 

10 strv m/41 och 3 kp m/42

42. Pansarkompaniet

 

10 strv m/41 och 3 kp m/42

     

1951 år organisation

41. Stridsvagnskompani

 

 

42.Pansarbilkompani

 

 

43. Stridsvagnskompani

 

 

Depån

 

 

     

1952 år organisation

41. Pansarkompani

 

 

42. Pansarkompani

 

 

7. Pansarbilspluton

 

 

1. stridsvagnspluton

 

 

2. stridsvagnspluton

 

 

3. stridsvagnspluton

 

 

4. stridsvagnspluton

 

 

5. stridsvagnspluton

 

 

6. stridsvagnspluton

 

 

7. stridsvagnspluton

 

 

8. stridsvagnspluton

 

 

Depån

 

 

     

1956 år organisation

71. Pansarkompani

 

 

72. Pansarkompani

 

 

73. Pansarkompani

 

 

74. Pansarkompani

 

 

75. Pansarkompani

 

 

76. Pansarkompani

 

 

42. Pansarkompani

 

 

Depån

 

 

   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig