Föregående sidaa

Den mystiska "Sabotagepennan"

 

Mystiskt olycksfall vid I 18 - Upphittad ”penna” exploderade

Vid I 18 inträffade strax efter kl. 12 i natt (12/6 1944) en olyckshändelse, varvid två värnpliktiga skadades. Av förberedande förhör och krigspolisens hittills verkställda utredning framgår, att händelseförloppet synes ha varit följande.

Vid regementet pågick under gårdagen en idrottsfest med bl. a. dans kl. 20,00–24.00 å regementets utomhusbana, belägen inom depån tillhörigt lägerområdet. En vpl 1674-9-43 Elmqvist upphittade någon gång under kvällens lopp en skruvpenna för blyerts i närheten av dansbanan. Sedan dansen avslutats, begav sig Elmqvist till förläggningsbaracken, varvid han sista vägbiten hade sällskap med vpl 1252-12-43 Sandahl. För denne och en annan vpl visade Elmqvist upp pennan, som enligt uppgift av Sandahl såg ut som en vanlig sådan. Pennans längd var ungefär 13 cm., dess diameter 8 mm. Den var av en vit blank metall med en yttre och en inre hylsa. Ytterhöljet var pressat åttakantigt och ciselerat. Vikten bedömdes vara den för dylika pennor vanliga. Sandahl fick låna pennan, fattade den med bägge händerna, varvid han höll den ungefär vågrätt, och skruvade på dess övre hylsa. Därvid iakttog han att även pennans mittparti vred sig. Strax ovanför pennspetsen syntes en inbuktning i hylsan, varför Sandahl trodde, att pennan blivit så skadad, att blyet icke kunde skruvas fram.

Han lämnade den därefter tillbaka till Elmqvist. Huru denne förfarit i detalj är icke känt. Pennan, som visade sig innehålla sprängladdning, exploderade emellertid. Troligen hade Elmqvist dragit bort övre hylsan, varvid explosionen inträffat. Vid denna skadades Elmqvist av splitter dels i vänster öga, dels å båda händerna. Sandahl fick vård på regementets sjukhus.

Vid explosionen hördes en skarp knall, bedömd såsom starkare än ett gevärsskott men med dovare ljud, varjämte iakttogs ett bländande sken samt en kraftig grå röksky. Splitter från pennan hittades på golvet i baracken på upp till 4 m. avstånd från platsen för detonationen. Verkställda efterforskningar hava icke lett till ytterligare fynd vid dansbanan. Dansen, till vilken allmänheten ägde tillträde mot avgift, besöktes av c:a 500 personer. Elmqvist är hemmahörande i Havstuna, Nytorp, Skaraborgs län och Sandahl i Kvillfors, Jönköpings län. (Källa: 267)

 
 
 

Ännu ingen klarhet om ’sabotagepennan’.

Obetydliga ledtrådar.

De undersökningar som gjorts och som alltjämt göras från polismyndigheternas sida för att försöka kasta något ljus över händelsen kring ’sabotagepennan’ har ännu ej lett till något positivt resultat. Som bekant blev två värnpliktiga skadade vid I 18:s dansbana i lördags natt, då en till synes vanlig penna exploderade då de försökte skruva isär den.

Den teori som råder att det skulle ha varit en vettvillings meningslösa handling, står alltjämt kvar och även tanken på att handlingen utförts av någon som över huvud taget velat komma regementets personal till livs har heller icke förkastats. Man har heller ingen anledning tro, trots att viss möjlighet därtill förefinnes, att pennan skulle ha utländskt ursprung och icke heller att det skulle ha varit någon penna lik den man hittade på Skansen i Stockholm. Pennan i detta fallet var fylld med högexplosiv vara varemot ”Skansenpennan” var en fyllpenna apterad till pistol. Enär pennan vid explosionen totalt sprängdes sönder finns svårigheter att fastställa dess ursprung och att därigenom skaffa sig ledtrådar men det återstår att se vad specialister och sprängämnesexperter kunna åstadkomma i det fallet. Det är endast efter den beskrivning, som den ene av de skadade, vpl Sandahl, möjligen kunnat lämna man skaffat sig en beskrivning på hur pennan var konstruerad och torde härvidlag kunna ge viss ledtråd.  (Källa: 268)

 
 
 

”Sabotagepennans” offer

 

Vid förfrågan rörande de av ”sabotagepennan” skadade värnpliktiga vid I 18 uppges att vpl 1252-12-43 Sandahl efterröntgenundersökning vid ett krigssjukhus, återsänts till sitt kompani vid regementet och nu åter är fullt tjänstbar. Det splitter han vid explosionen erhöll i armen, lär icke komma att vålla honom några framtida men. Vad beträffar den svårast skadade vpl 1674-9-43 Elmqvist kvarligger denne alltjämt på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Synen på det skadade ögat anses icke kunna räddas.  (Källa: 269)

 
 
 

Den exploderande pennan

Belöning för avgörande upplysningar

Utredningen angående olyckan vid I 18 den 12 juni i år, då tvenne värnpliktiga skadades av en exploderande blyertspenna, vilken den ene upphittat vid regementets dansbana, fortfat alltjämt. Resterna efter den söndersprängda pennan äro sedan någon tid föremål för undersökning vid statens kriminaltekniska anstalt. Det rör sig om en stiftpenna, vilken troligen av någon illvillig person eller experimentlysten pojke apterats med sprängämne. Polisen är tacksam för alla upplysningar i saken. Den som kan lämna sådana upplysningar att saken blir uppklarad kan efter polismyndighetens prövning gottgöras med 100 kr. Pennan är åttkantig och ciselerad i ett karaktäristiskt mönster. Materialet är tunn pressad plåt och den mekaniska anordningen för blyertsstiftet av enklaste slag. Pennans nedre koniska del är vridbar och dess övre del, huven, påträdd utan gängning. Pennans längd är omkring 14 cm. Den som kan lämna upplysningar i saken torde benäget sätta sig i förbindelse med landsfogden, tel. 659 (eller denna tidnings redaktion). Polisen vill även komma i kontakt med affärsidkare o. dyl. vilka saluföra pennor av här ifrågavarande slag.  (Källa: 270)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig