Militärbefälet på Gotland

 

Gotlands Militärkommando (MKG) 1966 - 2000

Gotlands militärdistrikts (MDG) 2000 - 2004

Militärbefälhavare 1645 - 1886

Militärbefälhavare 1887 - 2005

Wisborgs Kungsladugård

Gotlands försvarsområde (Fo 42)

Uniformer, utmärkelser, nålmärken mm

FLG (Framskjuten ledning Gotland) 2017

 

Gotlands militärkommando

1982 - 2000

Gotlands militärdistrikt

2000 - 2004

Regementsparken på Visborgsslätt. Avtäcktes av

överste Gunnar Karlsson den 27 augusti 2005

Från 1811 fram till 1892 gällde en särskild ordning för militärbefälhavaren på Gotland. Han var även chef för Gotlands Nationalbeväring och fram till 1873 också landshövding.

1892 ersattes överenskommelsen från 1811 av en med fastlandet gemensam värnpliktslag. Militärdistrikten  avlöstes då av sex fördelningar. Militärbefälhavaren blev då chef för Gotlands trupper tillika chef för Gotlands infanteriregemente. Denna roll behöll han till 1937 då infanteriregementet fick en egen chef.

Mellan 1937‑42 skildes funktionerna åt. Den fredstida förvaltningen sköttes av fem militärområden vilka lydde under fyra fördelningar som skötte krigsplanläggning och militär beredskap.

Under beredskapsåren 1939‑45 organiserades först fem fördelningar och en kavalleribrigad inom de olika militärområdena och under 1940‑41 ytterligare fem fördelningar. Dessa fördelningar omfattade enbart mobiliserade krigsförband.

1942 utökades det gotländska försvaret till att omfatta VII. militärområdet och Gotlands marindistrikt. Militärbefälhavaren blev chef för båda. Hans marina ansvar upphörde 1957 men återkom 1966 i den större organisationen Gotlands militärkommando. Titeln militärbefälhavare utbyttes då mot militärkommandochef fram till 2000. Under denna period var denne underställd militärbefälhavaren i Östra, från 1991 Mellersta militärområdet.

Sommaren 2000 reducerades Gotlands försvar men gavs en självständig ställning under en militärdistriktschef. Denne gavs dock endast territoriellt ansvar. Gotlands militärdistrikt lades ned den 31 december 2004. Samtidigt drogs Gotlands regemente in. Som väpnat försvar kvarblev endast hemvärnet i Gotlandsgruppen. Denna underställdes militärdistriktchefen i Mellersta militärdistriktet.

Stabens vaktstyrka var underställd Gotlands artillerikår A 7 och bar kårens uniformer. Utspisning och all annan aktivitet styrdes alltså från A 7. Det var två olika grupper som tjänstgjorde på "Staben". Dels den rena vaktstyrkan och dels signalisterna (4 personer) som inte ens fick sova där tillsammans med andra för de kunde "prata i sömnen", så de hade inhysts på annat håll i stan. De fanns emellertid i samma hus på dagarna men satt ändå isolerade från övrig personal på grund av deras hemliga arbete.

 

Militärbefälet på Gotland

1833 - 1893

 

Gotlands trupper

1893 - 1942

 

VII. militärområdet

1942 - 1966

 

Gotlands militärkommando (MKG)

1966 - 2000

 

Gotlands militärdistrikt (MDG)

2000 - 2004

 

 

 

Mb-staben fick disponera kasernen vid Hamplan 1909-28 efter att Gotlands

artillerikår lämnat platsen och erhållit nya kaserner vid Korsbetningen.

 

General Törngren. Militärbefälhavare på Gotland 1931 - 1942

 

Placeringsort:

 

1808 - 1867

Strandgatan 1 Visby

Eftersom Militärbefälhavaren under denna tid tillika var Landshövding var troligen hans expedition förlagd till länsstyrelsens lokaler.

     

1867 - 1873

S:t Hansgatan 17 Visby

Militärbefälhafwarens Stads-expedition är flyttad från och med den 1 inst. October till Möllerska huset wid S:t Hansgatan. (GT 26/9 1867)

     

1873 - 1887

Strandgatan 14 Visby

Nuvarande Gotlands museum

     

1887 - 1902

 

Osäkert var staben låg.

     

1902 - 1909

S:t Hansplan 1 Visby

Militärbefälhavaren var tillika chef Gotlands infanteriregemente och hade troligen till sitt förfogande en gemensam stab.

     

1909 - 1928

Hamnplan 1 Visby

Mb-staben fick disponera kasernen vid Hamplan efter att Gotlands artillerikår lämnat platsen och erhållit nya kaserner vid Korsbetningen. Kasernen tillhörde Visby stad.

     

1928 - 1937

Visborgsslätt

Militärbefälhavaren var tillika chef Gotlands infanteriregemente.

     

1937 - 1946

Östra Hansegatan 19

(Då Södra Hansegatan 43) Eftersom Gotlands infanteri-regemente genom 1936 års försvarsordning fått egen regementschef inskaffades expeditionslokaler i en förhyrd villa.

 

(10/4 1937) Militärbefälets lokalfråga löst. K. m:t har medgivit rätt för militärbefälhavaren på Gotland att under en tid av 10 år, räknat från den 1 okt. 1938, förhyra för stabsexpeditionen vid militärbefälet lämpliga lokaler för en årlig hyra av 5,800 kr. K. m:t har även anvisat 4,300 kr. för förhyrning av vissa av de nya lokalerna under budgetåret 1937-1938. De till förhyrning ifrågasatta lokalerna äro belägna i en nybyggnad inom kv. Igelkotten i närheten av A. 7. (Källa: 1334)

 

(15/6 1937) Flyttningen av stabsexpeditionen. För möblering av den nya lokal i Visby, till vilken stabsexpeditionen vid militärbefälet 1 juli flyttar, har militärbefälhavaren begärt 8.000 kr. Den inventarieutrustning, som expeditionen hade vid utflyttningen i Gotlands infanterikårs lokaler är med mindre undantag kasserad eller kassabel och den materiel, som anskaffats efter inflyttningen, erfordras för kåren efter stabens utflyttning. Arméförvaltningen har med tillstyrkan överlämnat framställningen till regeringen, då medelstillgången på anslaget till skrivmaterialier och expenser, som normalt har att bekosta utgifter av detta slag, varken innevarande eller nästa budgetår medger att anskaffningen bestrides från detta anslag. (Källa: 1335)

 

(29/6 1937) Militärbefälet flyttar. Militärbefälets expedition inrymmes fr. o. m. den 1 instundande juli i för ändamålet förhyrd fastighet vid Södra Hansegatan härstädes. (Källa: 1336)

     

1946 - 1982

Norra Kyrkogatan 3 Visby

     

1982 - 2005

Nya Wisborg Visborgsslätt

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig