Visby garnision

 

Gotlands Militärkommando (MKG) 1966 - 2000

Gotlands militärdistrikts (MDG) 2000 - 2004

Gotlands försvarsområde (Fo 42)

Gotlands regemente

Gotlands artilleriregemente

Gotlands luftvärnskår

Gotlands kustartilleriregemente

18. Stridsgruppen (Stridsgrupp Gotland)

Flygvapnet och andra flygrelaterade händelser

Marinen och andra marinrelaterade händelser

Visby garnisions historia sträcker sig egentligen från början av 1800-talet då Gotlands nationalbeväring inrättades. Enligt Kungligt beslut inrättades 17/12 1886 Gotlands infanteriregemente (I 27 från år 1928  I 18) samt Gotlands artillerikår (A 4 från år 1895 A 7). Senare från 1937 tillkom Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartillerikår (GK/KA3) samt från 1963 Gotlands luftvärnsdivision samt senare (F 13 G / F 17 G)

Regeringen har fastställt en ny organisation för Visby gamison fr.o m 1/7 1982. Den utgjorde första steget i en rationaliseringsprocess, som senare skulle fortsätta på fastlandet. Den byggde på ett av arméchefens initiativ, som avsåg att göra fredsdriften billigare genom att samordna resurserna i en garnison under en enda chef. Eftersom Visby gamison också innehöll marina inslag hade ÖB fått lägga sista handen vid orgahisationsarbetet innan regeringen kunde besluta om den nya arm6myndigheten MKG i Visby.

I korthet innebar den nya organisationen att militärkommandochefen blev ensam myndighetschef i Visby samtidigt som han bibehöll befälet över den i övrigt självständiga marina myndigheten i Fårösund, Golands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartilleriregemente (GK/KA 3). Myndigheten MKG i Visby bestod nu av: militärkommandostaben (MKG stab), planerings- och ekonomienheten (PE), Gotlands regemente (P 18), Gotlands artilleriregemente (A 7), Gotlands luftvämsbataljon (LV 2), materielenheten (ME ), fortifikations- och byggnadsenheten (FBE), kameralenheten (KE), hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) samt verkstadsenheten (VE) .

P 18 behöll i stort sett endast utbildnings- och personalkåransvar (vilket också gäller A 7 och Lv 2). All administration sköttes av MKG stab, som bla tog emot och avsände all post. I detta avseende var staben en stödfunktion. Den övertog även mobiliseringsplanläggningen från P 18 och A 7. Dessa regementens f d förvaltningsfunktioner var sammanförda till ME, FBE, KE och HSE. På så sätt hade all civil personal överförts från regementena till staben eller stödfunktionema.

Nytt organ för att militärkommandochefen skulle kunna leda denna stora myndighet hade han fått ett nytt organ till sitt förfogande, som kallades ''produktionsledningen" och bestod av honom själv, cheferna för P 18, A 7, Lv 2 och MKG stab, men denna var ingen styrelse utan besluten fattades av honom själv eller "på uppdrag av chefen för Gotlands militärkommando''. MKG stab var fortfarande i huvudsak en krigsplanläggande stab som skulle svara för såväl mark som sjöoperativ verksamhet. Den hade alltså inget ansvar för ''produktionen" av arméförband. Denna måste ledas av militärkommandochefen direkt. Han gjorde det med hjälp av förbandschefema, som i sin tur understöddes av stödenhetema. Ett viktigt beredningsorgan för denna militärkommandochefens ledning var planerings- och ekonomienheten.

 

Genom försvarsbeslutet 2015 beslutades att en militärtrupp återigen skulle etableras på Gotland. Det blev Skaraborgs regemente som fick i uppdrag att sätta upp en försvarsstyrka på Gotland fr o m den 1 januari 2018.

Den 5 september 2016 inledde Försvarsmaktens operativa reserv, tillsammans med delar av Andra amfibiebataljonen och Luftvärnsregementet, en beredskapskontroll på Gotland vilket var planerad att pågå i en vecka.. Den 14 september 2016 beslöts att gruppera förband permanent på Gotland vilket medförde att den operativa reserven blev kvar på Gotland fram till det att den 18. stridsgruppen skulle etableras på Gotland redan till den 1 juli 2017.

 

Ledning Gotland

Överste Mattias Ardin Chef Ledning Gotland skriver i Kamratföreningars Tidskrift 2016 följande: Ledningsfunktionen på Gotland planerades från början att upprättas under mitten av 2017, samtidigt som den 18. stridsgruppen skulle stå klar, men i och med ÖB:s beslut om att tidigarelägga närvaron på Gotland kom även ledningsgruppen att tidigareläggas.

Ledning Gotland kommer att ha uppgiften att leda och samordna den dagliga militära verksamheten på ön. Det innebär i praktiken att chefen för ledningsgruppen, överste Mattias Ardin, är Försvarsmaktens högste militära företrädare på Gotland med ansvar för det territoriella området och med garnisonssamordningsuppgifter.

Den territoriella rollen innebär att i samverkan med andra myndigheter och parter samordna militära och civila resurser för att planera och skapa förutsättningar för ett samhälle som kan motstå extraordinära händelser som kriser och väpnade angrepp. Den garnisonssamordnade rollen innebär att samordna de militära enheterna på Gotland avseende aktivering, mobilisering, mobiliseringsförberedelser, ordnings- och säkerhetstjänst, vakttjänst, gemensam ceremoniell verksamhet, lokalutnyttjande, m.m. Ledning Gotland är en del av Militärregion Mitt i Kungsängen och kommer att ha en permanent gruppering på Gotland.

Verksamheten vid Ledning Gotland är i skrivande stund i sin linda. Arbetet har inledningsvis fokuserat på att få de praktiska delarna på plats så som att rekrytera personal och ordna arbetsplatser. Så småningom ska ledningsgruppen sitta i nybygget på Tofta men innan det är klart ca 2020 måste en temporär lösning finnas. Framöver kommer mycket fokus ligga på att bygga upp nätverken med det gotländska samhället genom möten med Länsstyrelsen, Regionen, näringsliv och föreningar. Försvarsmakten vill vara en viktig partner på Gotland. Det osäkra omvärldsläget innebär att en hel del arbete går åt till att genomföra den markterritoriella verksamheten genom samordning av militära och civila resurser i vardagen men också det vi tidigare kallade för krigsplanläggning.

Den 18. Stridsgruppen Förutom allt annat har hösten inneburit en mängd mediala framträdanden då Gotland verkligen varit i ett säkerhetspolitiskt fokus. Uppsättandet av den 18. Stridsgruppen och garnisonsbygget på Tofta har nog inte undgått många. Det har varit en stor nyhet både på Gotland men också i media nationellt och internationellt. Den 18. Stridsgruppen rekryteras och utbildas av Skaraborgs regemente P 4 och det mekaniserade kompaniet kommer att stå klara i mitten på 2017. Fram till dess kommer olika förband från olika regementen i Sverige att öva och bedriva sin ordinarie verksamhet på Gotland.

 

Med anledning av det förändrade säkerhetsläget i närområdet bedömer regeringen att det finns behov av en samlad militär ledning på Gotland. Regeringen föreslår därför att Gotlands regemente, med lokalisering i Visby, inrättas från och med 1/1 2018.

Gotlands regemente bildades officiellt den 1 januari 2018. Beslutet om att bilda regementet togs av regeringen i samband med regeringens höstbudget 2017. Regementet som är en ny organisationsenhet inom Försvarsmakten har emellertid inga direkta likheter med det tidigare regementet då det nya avses få ett mer sammanhållet ansvar för Gotland.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig