Gotlands luftvärnskår

 

Historik och organisation

Förbandschefer

Förläggningen på Norra Hällarna 1944-45

Förläggningen på Korsbetningen

Luftvärnet på Visborgsslätt

Förband 1939 - 1945 organiserade av Lv 3 G

Vapen användna av luftvärnet på Gotland

Luftvärnssystem 48

Roboteran vid Lv 2

Pansarbandvagnar på Lv 2

Strålkastare och lyssnarapparater

Allvädersluftvärn åter till Gotland 1987

Lokalförsvarsluftvärn på ön

Visby-gruppen / 703. Stridsgruppen

Kamratförening

Thüring och målflyget på Gotland

Uniformer, utmärkelser, nålmärken mm

Sveriges finaste Lv-skjutbana 1940

Lv 2 Idrotts- & skytteföreningar

Lumpen 1967 - Fotosamling

 

Gotlands luftvärnskårs heraldiska vapen

Består av landskapet Gotlands vapen. I blått fält stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld. Krönt med kunglig krona och lagd över två korslagda kanoneldrör och två vingar, allt av guld.

 

År 1988 fattade chefen för armén ett principbeslut att alla förband som hade siffror som förbandstecken skulle få nya förbandstecken. Gotlands luftvärnskårs förbandstecken utgjordes av en 2:a som 1993 avlöstes av lilla luftvärnstecknet på en konturmatta i orange. 

 

Bataljonens fana / standar fastställdes genom generalorder 1339/1962 och överlämnades den 11 november 1963 av chefen för armén, generallöjtnant C T E Göransson. Duken är ljusblå, i mitten visande tre gula öppna kronor ordnade två och en, i de båda yttre hörnen och i det nedre inre hörnet två gula korslagda vingade kanoner samt i det övre inre hörnet Gotlands vapenbild, fanan har gul frans. Bataljonen för jämlikt generalorder 458/1962 vid vissa tillfällen även Östgöta luftvärnsregementes standar.

 

Minnessten

GOTLANDS LUFTVÄRN

1936 - 2000

Lv 2

Verkade på Visborgsslätt 

31/8 1978 - 31/8 2000

 

Devis

Fecimus  Facimus  Faciemus  (Vi har gjort det - Vi gör det - Vi skall göra det)

Placeringsort: Norra Hällarna, Visby  1944 - 1945
  Korsbetningen, Visby  1945 - 1978
  Visborgs slätt, Visby  1978 - 2000
Färger: Rött senare orange
Namn: Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland Lv 3 G 1944 - 1952
 

Östgötas luftvärnsregementes batteri på Gotland

Lv 2 G

1952 - 1961

 

Östgötas luftvärnsregementes division på Gotland

Lv 2 G

1961 - 1963

 

Gotlands luftvärnsdivision

Lv 2

1963 - 1968

 

Gotlands luftvärnsbataljon

Lv 2

1968 - 1994

 

Gotlands luftvärnskår

Lv 2

1994 - 2000

 
Kårens marsch: Kåren övertog jämlikt ao 138/1962 Östgöta luftvärnsregementes marsch, som numera benämnes "Kungl Östgöta luftvärnsregementes och Gotlands luftvärnsbataljons / kårs marsch". Den har komponerats av Johan Rösell
 
 

Lv-robotgrupp (robot 70) grupperad vid Visbys gamla stadsmur

 
 
 

Beredskapsförband på Gotland 1939 - 1945

 
 
 

1935

Befälsutbildning i luftvärnsartilleri vid A 7

1936

Första värnpliktsutbildningen i luftvärns tjänst vid A 7. I Karlsborg prövas tre svenska pjäser av Bofors fabrikat: 7 cm fm/35, 40 och 25 mm akan, dessutom tyska 20 mm Rheinmetall. Vidare centralinstrument m/36 Gamma och m/33 Papello samt strålkastare, lyssnare och traktorer.

1938

Luftvärnsutbildning vid A 1, A 2, A 3, A 7 och A 8. Centralinstrument m/36 Gamma började tillverkas i Sverige av Arenco.

1939

Beslut att luftvärnet på Gotland skall ingå under KA 3

1940

Luftvärnet på Gotland överfördes 1 januari till KA 3. Av Bofors beställdes 20 mm akan m/40. Centralinstrument m/36 förbättrades och tillverkades inom landet, kallades m/40.

1943

Utbildningsförband för luftvärn förbereds i Visby. 1 oktober återgår Gotlands armeluftvärn till armen. Bofors började utveckla en helt ny automatkanon som skulle bli 40 mm m/48.

1944

Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland, Lv 3 G, uppsätts 1 april och lokaliseras till Hällarna.

1945

Lv 3 G omlokaliseras till Korsbetningen. Kasern III och pjäshall disponeras.

1952

Lv 3 G blir Lv 2 G fr.o.m 1 april. Moderförband är Lv 2, Kungl. Östgöta luftvärnsregemente i Linköping.

1954

De fyra första 40 mm lvakan m/48 levereras till Lv 2 G i december.

1956

En cig m/48 levereras till Lv 2 G, avsedd för 72. fältlvkompaniet.

1957

Cig m/48 E (radar PE 45/ D och spanings radar PS 171/R levereras till Lv 2 G. Materielen var avsedd för 72. fältlvkompaniet. Cig m/48 återlämnas till fastlandet.

1961

Batteriet ombildas till division 1 april och benämns Kungl. Gotlands luftvärnsdivision. Divisionsexpedition inreds i Artillerihallen.

1962

Lv 2 i Linköping läggs ner 31 mars. Lv 2 G övertar dess standar och traditioner den 2 april.

1963

Lv 2 G blir "nya" Lv 2 den 1 april. Kungl. Gotlands luftvärnsdivisions standar överlämnas 11 november.

1964

Stabsbaracken uppförs. Cig m/48 F (radar PE 453/D levereras.

1965

Kasern II disponeras.

1968

Begreppet "division" ändras till "bataljon" fr.o.m 1 juli, Lv 2 benämns Kungl. Gotlands luftvärns bataljon.

1969

Värnpliktsutbildning på robotsystem 69 och Lv 2 steg in i robotåldern.

1970

Första robotskottet med robot 69 sker den 19 augusti i Vidsel.

1974

Pjäshallen tillbyggs.

1978

Grundutbildningsbataljonen flyttar till Visborgsslätt den 8 oktober. Värnpliktsutbildning börjar på robotsystem 70.

1982

Lv 2 ingår i myndigheten MKG fr.o.m 1 juli.

1983

Förbandsledningen flyttar till Visborgsslätt den 16 mars.

1986

Ny pjäshall klar på Visborgsslätt. Den 24 maj, i samband med jubileumsfirandet, sker den officiella flytten från Korsbetningen. Lv 2 helt lokaliserat till Visborgsslätt.

1987

Värnpliktsutbildning börjar på centralinstrumentering 760 (cig 760).

1992

Första robotskottet med robot 70 sker den 17 augusti på Furillen.

1993

Robotsystem 90 till Lv 2 i maj och värnpliktsutbildning börjar.

1994

Lv 2 benämns Gotland luftvärnskår fr.o.m 1 juli. Försvarsmakten blir en myndighet under ÖB från 1 juli.

1995

Första robotskottet med robot 90 sker den 11 juni på Sysneudd. Värnpliktsutbildning på mekaniserat luftvärn med luftvärnsrobotbandvagn 701.

1998

Värnpliktsutbildning, kader, på system 48 DIRSi.

2000

Nytt försvarsbeslut innebär .att bl.a Gotlands luftvärnskår skall läggas ner den 31 augusti. Lv 2 läggs ner med en stilfull ceremoni i Donners hage.

 
 
                            
Lastterrängbil 923 med 40 mm lvakan m/48   Robotsystem 77 "Hawk"
 

Tre "Gumsar" eller terrängbil GMC med pjäser och centralsikte vid Holmhällar sommaren 1959

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig