Föregående sida

Gotlänningar i utländsk krigstjänst

 
 
 

Franska revolutionskrigen 1792 - 1802

Franska revolutionskrigen kallas de krig som Frankrike förde i och med att det blivit en republik efter franska revolutionen, mot Storbritannien, Österrike, Preussen, Spanien, Ryssland och Sardinien i olika konstellationer. Det varade från krigsutbrottet mellan den franska revolutionsregeringen och Österrike 1792 till freden i Amiens 1802. Det delas vanligen in i första koalitionskriget 1792–1797 och andra koalitionskriget 1798–1801, om än Frankrike låg i krig med Storbritannien kontinuerligt från 1793 till 1802.

Gråberg, Jacob Christiansson  (Gråberg di Hemsö)

Engelsk örlogstjänst mm

 
 
 

Slaget om Köpenhamn 1807

Slaget om Köpenhamn (1807), eller Andra slaget vid Köpenhamn (det ”första” slaget vid Köpenhamn ägde rum 1801) var en brittisk terrorbombning mot Köpenhamn, som ägde rum under Napoleonkrigen och varade från den 2 till den 5 september 1807. Belägringen av Köpenhamn var ett resultat av brittiska krav om att Danmark skulle överlämna sin flotta till Storbritannien, som fruktade att den danske kronprinsen Fredrik skulle komma att överlämna sin flotta till Frankrike. Bombardemangen ägde rum nattetid och har beskrivits som världshistoriens första terrorbombning. Den 6 september undertecknades kapitulationen och britterna fick sex veckor på sig att göra den danska flottan seglingsklar. I slutet av oktober kunde britterna segla iväg norrut genom Öresund med den danska flottan i form av 17 linjeskepp, 17 fregatter, 16 mindre fartyg och 26 kanonbåtar lastade med krigsförråd – nu inte som pant utan som brittiskt krigsbyte och egendom.

Holmberg Nils

Dansk krigstjänst

 
 
 

1812 års krig

1812 års krig (War of 1812) Det hela började med att USA invaderade den brittiska besittningen Kanada, men slogs tillbaka. Brittiska trupper landsteg därefter vid den amerikanska huvudstaden Washington där de bl a brände Vita Huset.

Tingström, Petter (Peter Tingstrum)

1 Regiment (Ragan´s) Maryland militia

 
 
 

Den belgiska revolutionen 1830

Det uppror, ibland kallat den belgiska revolutionen, som ledde till Belgiens självständighet från Nederländerna utbröt först i Bryssel 25 augusti 1830 och sedan i andra städer. En provisorisk regering slog i september tillbaka ett holländskt angrepp på Bryssel och utfärdade 4 oktober Belgiens oavhängighetsförklaring, vilken 19 november, medan holländarna bombarderade Antwerpen, bekräftades av en nationalkongress och 20 december erkändes av stormakterna på Londonkonferensen. En ny författning antogs 7 februari 1831, och den protestantiske prins Leopold I av Sachsen-Coburg valdes 4 juni samma år till kung. En holländsk här anföll Belgien och segrade vid Hasselt och Louvain 1831, men fördrevs av en fransk kår; fransmännen erövrade det av holländarna besatta citadellet i Antwerpen 23 december 1832. Krigshandlingarna fick sin avslutning först sedan Holland (1838) och Belgien (1839) antagit de på Londonkonferensen 6 oktober 1831 beslutade 24 artiklarna angående delningen.

Lyth, Petrus

 

 
 
 

Mexikanska - Amerikanska kriget 1846-48

Mexikanska kriget som även kallas Nordamerikanska invasionen eller Nordamerikanska interventionskriget hade sin bakgrund i de expansiva territoriella ambitioner som USA via sitt sändebud Joel R. Poinsett framlade till den mexikanska regeringen redan 1822. År 1846 blev Texas en del av USA. USA försökte köpa sig land av Mexiko men utan framgång. USA ansåg att Rio Grande skulle utgöra gränsen mellan delstaten Texas och Mexiko medan Mexiko ansåg att gränsen skulle dras vid Rio Nueces. 1846 tog USA ett gränsintermezzo i den omstridda regionen (La Mesilla) som förevändning att förklara krig mot Mexiko.

Malmborg, Frans Oscar

2nd US Artillery Regiment

Wallander, Petter Herman

2nd US Artillery Regiment

 
 
 

Dansk - Tyska kriget 1848-50

Slesvig-holsteinska kriget, första slesvigska kriget eller slesvigska treårskriget, kallas det krig som 1848-1850 utspelade sig mellan å ena sidan Danmark och å andra sidan tyska separatister i hertigdömet Slesvig-Holstein och deras tyska bundsförvanter, framför allt Preussen. Kriget gällde Slesvig-Holsteins tillhörighet, och efter att ha bedrivits i tre omgångar med två mellanliggande vapenvilor blev utgången i huvudsak att tillhörigheten förblev oförändrad.

Sundholm, Olof Theodor

Danska halfbatteriet Kauffmann

Schürer von Waldheim, Pehr Johan

Danska artilleriet / 6:e Danska linjebataljonen

Schell, Otto Melchior

3:e Danska förstärkningsbataljonen

Calissendorff, Daniel Johan Carl

4:e Danska linjebataljonen

Liewen von, Wilhelm Adolf

Första förstärkningsjägarekårens 3. kompani

Lindbom, Nils Jacob

Danska örlogsflottan

Palm,Wilhelm August

Danska artilleriet

Lundgren, Johan Fredrik

5:te Danska reservbataljonen

Häggblad, Erik Albert

Danska batteriet Marcusen / Lifbeväringsregementet

Forslund, Johan Constantin

9:e Danska linjebataljonen

Mörk, Carl Magnus

3:e Danska linjebataljonen

Vegesack von, Carl Henning Ivan

12:e Danska lätta bataljonen

Cederström, Carl Olof

1:a Danska förstärkningsjägarkåren

Cederström, Jacob (Jacques)

5:e Danska dragonregementet

Molander, Anton

Danska örlogsflottan

Pantzerhielm, Ludvig Gustaf Sigfrid

Danska örlogsflottan

DeBrun, Johan Bernhard

Dansk krigstjänst

 
 
 

Nordamerikanska inbördeskriget 1861-64

Amerikanska inbördeskriget var ett inbördeskrig i USA mellan unionen (nordstaterna) och utbrytarstaten Amerikas konfedererade stater (konfederationen, sydstaterna) som pågick mellan 1861 och 1865. Nordstaterna kallade kriget för the War of the Rebellion ("upprorskriget"), medan sydstaterna kallade kriget för the War for Southern Independence ("kriget för söderns självständighet"). En annan sydstatsbenämning är "Kriget mellan staterna" (The War between the States). Orsakerna till kriget var flera. Påverkan från debatten kring slaveri, där nord var emot och syd var för, är vad som gjort kriget mest berömt.

Ahlström, Johan Jacob Viktor

3rd New Jersey Cavallery Regiment

Blomberg, Karl Olof Oscar

16th New York Heavy Artillery Regiment. m fl

Boström, Johannes  (Bostrom, John Andrew)

US Navy

Cederström, Jacob (Jacques)

US Army

Gottlander, Johan Erik Jonsson

112th Illinois Infantry Regiment / 17th Infantry Regiment

Hamberg, Charles Nikolaus Conrad

23rd Colour Volontary Regiment. m fl

Hammarström, Anders Lars (Andrew Lewis)

US Navy

Hägg, Axel Niclas

Kapare i Confederate States Navys tjänst

Kolmodin, Carl Anton  (Miller, Carl A.)

US Navy Revenue Cutter Service

Leatz, Axel Arvid

5th New York Volunteer Infantery (Zouaves)

Liewen von, Carl Johan

US Army

Lind, Carl Oscar

US Navy

Malmborg, Frans Oscar

55th Illinois Infantry Regiment

Segerdahl, Lars Petter Johan

US Navy

Segerberg Christian Fredrik (Smith, Frederick Carl)

US Navy

Smith, Charles P

US Navy

Svensson, Sven A

US Army

Vegesack von, Ernst Mattias Peter

20th New York Volunters Regiment

Westberg, Alexis Fredrik Bernadotte

US Army

Westdahl, Olof Petter Ferdinand

US Navy

 
 
 

Fransk - Mexikanska kriget 1861-66

1861 befinner sig Mexiko i en prekär ekonomisk situation och i juni inställs betalningarna av utlandsskulden på två år. Frankrike, Storbritannien och Spanien har dock redan gjort en överenskommelse att agera militärt gemensamt för att kräva in skulderna. Trupper från Frankrike, Storbritannien och Spanien anländer till Veracruz men förflyttas till Códoba, Orizaba och Tehuacan. En överenskommelse om betalningarna görs med Storbritannien och Spanien, medan Frankrike skickar mer trupper med den direkta ordern att påbörja en invasion, med utlandsskulden som en förevändning. I mitten av april förklarar Frankrike krig och påbörjar en militär kampanj. I slaget vid Puebla de 5 maj 1862 besegras fransmännen av den mexikanska armén under general Ignacio Zaragoza. Detta är en viktig seger, då den stoppar den franska armén och försenar den fortsatta frammarschen med ett år, och ger den mexikanska regeringen tid att förbereda försvaret. I den franska styrkan deltar ett antal svenska officerare. 

Efter det den franska armén fått förstärkningar intar man staden Puebla den 17 mars 1863 och därmed ligger vägen till Mexico City öppen. Benito Juárez tvingas flytta regeringen först till San Luis Potosi och sedan till El Paso (nuvarande Ciudad Juárez).  I slutet 1863 är de viktigaste städerna ockuperade av fransmännen och de får stöd av de konservativa. Man organiserar en grupp personer som beslutar konstituera Mexiko som en monarki och man föreslår Maximilian, ärkegreve av Österrike, som kejsare.

Ericson, Carl Wilhelm

3. Zuavregementet i Kejserliga franska armén

 
 
 

Dansk - Tyska kriget 1864

Dansk-tyska kriget 1864 eller andra schleswigska kriget, kallas det krig som under 1864 utspelade sig mellan Danmark och ett antal tyska stater med Preussen och Österrike (Habsburgska riket) i spetsen, med anledning av en tvist om hertigdömet Schleswig, som på danska kallas Slesvig. Kriget kan ses som en fortsättning på slesvig-holsteinska kriget 1848-1850  

Beijerlieb, Peter Heliodor

10:e Danska infanteriregementet

Ljunggren, Anton Wilhelm

10:e Danska infanteriregementet / Orreska ströfkåren

Rosell, Otto Emil

4:e Danska fältbatteriet

Schüberg, Christian Sofus Lucian Eugéne

10:e Danska infanteriregementet

Westdahl, Olof Petter Ferdinand

Danska marinen

Wigelstjerna, Magnus Gustaf Renhold

10:e Danska infanteriregementet / Ströfkåren

Åkerhjelm, Hjalmar Viktor Knut

5:e Danska infanteriregementet

Åkerhielm, Knut Wilhelm Hugo

2:a Danska infanteriregementet

 
 
 

Amerikanska indiankrigen 1850-60-tal

Indiankrigen är namnet som används i en serie konflikter mellan nybyggare och urinvånarna (indianerna) i Nordamerika.

Bolin, Johannes Ferdinand Svensson  (Bohlin, John Fardnand)

Utah Territory Militia infantry "Blackhawk war"

Eskelund, Hans Petter  (Esklund, Hans)

Utah Territory Militia infantry "Blackhawk war"

Eskelund, Lars Petter  (Esklund, Lars)

Utah Territory Militia infantry "Blackhawk war"

Erlandsson, Jacob Erland Jonsson

Indiankrigen i Sierra Nevada

Herlitz, Carl Gabriel

7th Cavalry (General Custer)

Löfgren, Olof  (Lofgren, Olaf)

Utah Territory Militia infantry "Blackhawk war"

Qvarnberg, John

Utah Territory Militia infantry "Blackhawk war"

Qvarnberg, Lars Niklas Gabriel (Lewis Quarnberg)

Utah Territory Militia infantry "Blackhawk war"

 
 
 

Preussisk / Italienska - Österrikiska kriget 1866

Tyska enhetskriget, även kallat tyska inbördeskriget och kriget Preussen-Österrike, utspelades sommaren 1866 mellan å ena sidan Österrike och dess allierade tyska stater och å andra sidan Preussen, allierade tyska stater och Italien. Kriget slutade med en preussisk seger och ledde till upplösandet av Tyska förbundet och bildandet av Nordtyska förbundet. Därmed kom Preussen att bli den dominerande tyska staten, vilket möjliggjorde bildandet av Kejsardömet Tyskland 1871. I Tyskland och Österrike kallas kriget för Deutscher Krieg (Tyska kriget) eller Bruderkrieg (broderkriget).

Ericson, Carl Wilhelm

Italienska armén. Tunga Kavalleridivisionen

Grählert, Edvard

Preussiska armén

Klint af, Eric Johan Gustaf

Österrikiska örlogsflottan

 
 
 

Fransk - Tyska kriget 1870-71

Det fransk-tyska kriget (fransk-preussiska kriget)  utkämpades 1870-1871 mellan å ena sidan Frankrike och å andra sidan det av Preussen ledda Nordtyska förbundet samt Baden, Bayern, Hessen och Württemberg.

Beijerlieb, Peter Heliodor

Régiment étranger (Främlingslegionen) 5:e bataljonen

Felldihnj, Johan

General Bourbakis armékår. m fl

Olofsson, Olof Anton

Kavallerist i tyska armén

 
 
 

Sydamerikanska kriget

Kriget 1864-1870 mellan Paraguay mot trippelalliansen Brasilien, Argentina och Uruguay. Kriget var det blodigaste i Sydamerikas historia och slutade med en total seger för alliansen. Paraguay förlorade mer än halva sin befolkning, 154 000 km² land och stod under brasiliansk ockupation fram till 1876.

Dahlström, Olof Niklas

Sydamerikanska inbördeskrig (Peru)

 
 
 

Zulukriget 1879

Zulukriget var ett krig år 1879 mellan den brittiska kolonialmakten i Sydafrika under Frederic Thesigers befäl och zulufolket, under hövdingen Cetshwayo. Kriget inleddes av britterna för att kväsa hotet mot kronkolonin i Natal. Ett av de mest kända slagen stod vid Rorke's Drift den 22-23 januari. Kriget slutade med brittisk seger och zulustatens underkastelse och sedermera upphörande 1897.

Claudelin, Adolf Wilhelm

Woodhouse-Boarder-Gard

Hejdenberg, Oscar Fredrik

 

 
 
 

Det första Japan - kinesiska kriget 1894 - 1895

Det första sino-japanska kriget var ett krig som utkämpades mellan qingdynastins Kina och Japan under Meiji för kontroll över Korea. Det huvudsakliga resultatet av kriget blev en förskjutning av makten i området till Japans fördel. Krig mellan det japanska kejsardömet och Qing deklarerades den 1 augusti 1894, även om mindre sjöstrider redan pågått under en kortare tid. Den japanska armén besegrade den kinesiska i en serie slag kring Seoul och Pyongyang, vilket drev kineserna norrut och den 21 november samma år hade japanerna intagit Port Arthur. Den japanska flottan krossade Qings norra flotta vid inloppet till floden Yalu den 17 september 1894. Den kinesiska flottan förlorade 8 av 12 krigsfartyg och tvingades retirerade till den befästa flottbasen Weihaiwei, bara för att bli offer för ett överraskningsanfall från den japanska armén över Liaodonghalvön. Anfallet gjorde slut på flottan med hjälp av artilleribeskjutning från landsidan. Efter Weihaiweis fall, och samtidigt som vintern började bli mildare så fortsatte de japanska styrkorna in i Manchuriet. Inför de upprepade förlusterna så skrev Qing till slut under Shimonosekifördraget i april 1895.

Ahlander, Magnus Viktor Albin

Frivillig på japanska krigsfartyg

Boberg, Conrad

Frivillig i kinesiska armén

Siggelin, Johan Victor Carl

Frivillig i kinesiska armén

 
 
 

Boxarupproret i Kina 1898 - 1901

Boxarupproret var ett folkligt uppror i Kina. Upproret riktade sig mot ökande europeiskt inflytande över landets ekonomi och politik och mot både utländska och infödda kristna. En mängd utlänningar samt tusentals kineser som sades ha samröre med fienden dödades. Upproret kvästes mycket våldsamt med hjälp av utländska soldater.

Ottoson, Carl Peter Henrik

9th Infantry Regiment

 
 
 

Spansk - Amerikanska kriget 1898

Spansk-amerikanska kriget är benämningen på de strider om herraväldet över Kuba, spanska Antillerna (särskilt Puerto Rico) och Filippinerna som 1898 fördes mellan USA och Spanien. I kriget övertog USA de flesta av Spaniens kvarvarande kolonier, såsom Kuba, Guam, Filippinerna och Puerto Rico.

Andersson, Klas Arthur Ehrnfrid  (Edward C Anderson)

US Navy

Bergström, Karl Petter Ludvig

US Navy

Chaling, Axel Rudolf

US Navy. På Filippinerna (1906)

Eklund, Karl Axel

US Army / 81 Company, Coast Artillery

Herlitz, Nils Georg

US Navy

Hermansson, Herman Theodor

US Army / Company K, 5th Massachusetts Infantry

Holmberg, Arvid Niklas (Arwed Nicholas Holmberg)

US Army / 14th Infantry Regiment

Karlsson, Gustaf Petter Daniel  (Karlson, Gustavus Peter)

US Army / 1st Infantry Massachusetts Regiment

Larsson, Oscar Albin  (Albin Oscar Larsen)

US Navy

Lingvall, Karl Julius  (Charles J. Lingwall)

US Army / 14th Infantry Regiment

Marshall, Henry Peter

US Navy / Kapten USS Slocum

Nyström, Fredrik Ingeman (Frederick I. Nystrom)

US Army

Nährsten, Johan Reinhold

US Army / Company K, 5th Massachusetts Infantry

Olsson, Fredrik Leonard

US Army / Company K, 5th Massachusetts Infantry

Ottoson, Carl Peter Henrik

US Army / 9th Infantry Regiment

Palmquist, Fredrik Johannes

US Army

Pettersson, John Arvid

US Army / (Transporttjänsten)

Smidt, Emil

US Army / 3rd Infantry Regiment

Stengård, Nils Petter Nilsson

US Army

Stenström, Petter Fritiof Mauritz  (Stenstrom, Peter F.)

US Army / Volontary 45th Regiment Infantry

Svanberg, Per Justus Waldemar

US Army / 8th Massachusetts Infantry

Svensson, Frans Enok

US Navy

Svensson, Oscar Amon

US Army / Company K, 5th Massachusetts Infantry

Thunström, Karl Herbert

US Army / Company K, 5th Massachusetts Infantry

 
 
 

Boerkriget 1899 - 1902

Boerkriget 1899-1902 utkämpades om herraväldet i Sydafrika mellan boerrepublikerna Transvaal och Oranjefristaten understödda av en boerresning i vissa delar av Kapkolonin på den ena sidan, mot Storbritannien på den andra sidan.

Cederström, Oscar Fredrik

Skandinaviska kåren

Claudelin, Adolf Wilhelm

Skandinaviska kåren

Hansson, Berndt Emanuel  (Berndt Hansen)

Imperial South African Border Mounted Rifles

Krokstedt, Verner Felix Ludwig

5th Victoria Mounted Rifles

Lundin, Edvard Julius

Southern Rhodesian Volunteers

Nyman, Gunnar

 

Ohlsson, Johan Oskar (Boer-Olle)

2nd Cavalry Brigade

Persson, Gustaf Edvin  (Pearson, Gustave Edwin)

New Zealand Defence Force / North Island Regiment

Stenmark, Sten Georg Magnus

Southern Rhodesian Volunteers

Säfstrand, Olof Nilsson

Frivilliga sjukvården i Sydafrika

Söderström, Johan Axel Emanuel

Skandinaviska kåren

Westling, Carl August  (Westling, Charles)

3rd NSW Mounted Rifles, B Squadron

 
 
 

Rysk - Japanska kriget 1904-05

Rysk-japanska kriget (1904–1905) var en militär konflikt som växte fram ur japansk och rysk imperialistisk strävan i Korea och Manchuriet. Kriget utkämpades huvudsakligen om staden Port Arthur (Lüshunkou/Ryojun) och Liaodonghalvön samt järnvägen från hamnen till Harbin.

Lundin, Edvard Julius

 

 
 
 

Belgiska Kongoarmén

Den belgiska kungen Leopolds kolonialarmé hette "Force publique" och bestod av kongoleser som värvats med tvång eller på frivillig väg. De leddes av en mindre skara vita män från hela Europa, också Sverige, men främst från Belgien. Dessa män gjorde storartad karriär i Afrika, något vanliga män inte kunde ha gjort i Europa. "Force publique" tvingade ut människor i skogen för att samla in gummi. Kolonialarmén fick instruktioner att ta familjemedlemmar, kvinnor och barn som gisslan samtidigt som männen tvingades ut i skogen för att samla gummi. Under tiden våldtogs ofta kvinnorna och byns djur konfiskerades nästan alltid så att befolkningen inte hade något att äta. Soldaterna var beordrad att spara in på kulor, därför var "Force publique" instruerat att för varje kula som skjutits antingen mot trilskande befolkning som försökt undvika att tvingas ut i skogen eller mot rebeller, måste de redovisa en högerhand. Det vill säga att om en soldat kom till basen på kvällen och hade använt tre patroner skulle han också ha tre avhuggna högerhänder med sig. Detta för att kulorna inte skulle slösas på djur. När man missade tvingades man kapa av handen på en levande människa.

Arrhenius Karl Johan Ludvig Elias

Kongostatens tjänst

Engström, Karl Petter

Troupes de L’Est  Brigade Sud  2e Batterie St. Chamond

Husander, Karl Olof Ossian

Kongostatens tjänst

Stålhandske, Knut Gustaf

Kongostatens tjänst

Wester, Arvid Mauritz

Kongostatens tjänst

Cedergren, Oscar Olof

Kongostatens tjänst

Hesselin, Oscar Wilhelm Georgius

Kongostatens tjänst

Jakobsson, Arvid

Kongostatens tjänst

Sundwallson, Esten

Kongostatens tjänst

 
 
 

Fransk krigstjänst / Främlingslegionen

Främlingslegionen är en unik enhet, separerad från den vanliga Franska armén, etablerad 1831. Legionen skapades specifikt som en enhet för utländska frivilliga, kommenderade av franska officerare, men legionen är också öppen för franska medborgare. Främlingslegionen blev omtalad efter strider i Mexiko den 30 april 1863. Under det fransk-tyska kriget 1870-71 kämpade legionen med att bryta belägringen av Paris och under första världskriget slogs den i slaget vid Verdun. Under andra världskriget deltog legionen i operationer i Mellanöstern, Nordafrika och Norge. Vid kriget i Indokina 1946-1954 deltog den bland annat i det för Frankrike ödesdigra slaget vid Dien Bien Phu 1954.

Eyde, Johan Håkan

 

Dennerfors, Sören Anders Arne

 

Felldihnj, Johan

 

Flygare-Hansson, Per

 

Svensson, Harald Rune Yngve

 

Beijerlieb, Peter Heliodor

 

Hansén, Aage Erhard

 

Lönnberg, Ivan

Främlingslegionen / Franska armén / Flygvapnet

 
 
 

Persiska gendarmeriet 1911-15

För att göra ett motdrag mot stormakternas halvkoloniala politik lät den unge persiske monarken Ahmad Shah tillsätta en utländsk militärkommission för organiserandet av ett nationellt gendarmeri. 1911 ställde han en officiell förfrågan till Oscar II om svensk assistans för att bygga upp gendarmeriet och en poliskår. Uppdraget leddes av major, sedermera general Harald Hjalmarson som kort efter sin ankomst 1911 inrättade en officersskola och därefter en gendarmskola. Gendarmeriet kom att bestå av sju regementen med ansvar att bevaka vägarna ute i provinserna. Åren 1910-15 stod sammanlagt ett sextiotal svenska officerare och underofficerare i persisk tjänst. 1914 uppgick gendarmeristyrkan till ca 200 officerare och 8 900 man, inklusive 36 svenskar, som tjänstgjorde som officerare, intendenter, läkare, veterinärer och kartritare. Häftiga strider utkämpades mot rövarband och krigiska klanledare under dessa stupade löjtnant Philip Hierta och majorerna Oscar Ohlson och greve Erik Lewenhaupt.
På några år lyckades svenskarna säkerställa lag och ordning i oroliga delar av landet. Vid världskrigets utbrott hade gendarmeriet växt i antal och blivit så starkt att de allierade kände sig hotade av dess verksamhet. Stormakternas farhågor befästes när major Gustaf Laurentius Edvall, den nye chefen för gendarmeriet, i november 1915 samverkade med den nybildade nationalistiska fraktionen. Kort därefter intog allierade trupper officersskolorna i Teheran och Shiraz och gendarmeriet desavuerades formellt av de ryska och engelska beskickningarna. I januari 1916 lät Sverige hemkalla sina officerare. Edvall entledigades av den nye premiärministern och till ny gendarmerichef utsågs major Per Nyström som åtnjöt den engelska beskickningens uppbackning. 1916 återstod förutom de polisofficerare som ännu var i persisk tjänst en handfull svenska reservofficerare i landet. General Carl Gustav Westdahl, chef för Teherans poliskår, återkom till Sverige först 1924. Han hade då hunnit organisera en ny polisstyrka om ca 1 000 man och gjort en viktig insats för att undanröja korruptionen inom kåren och säkrat lag och ordning i huvudstaden

Borell, Efraim Mendel Verner Napoleon

Persiska gendarmeriet

Österberg, Niklas Alfred

Persiska gendarmeriet

Eriksson, Per Magnus

Persiska gendarmeriet

Lundberg, Hans Albin

Persiska gendarmeriet

Ohlsson, Johan Oskar (Boer-Olle)

Persiska gendarmeriet

Fahlström, Carl Bernhard

Persiska gendarmeriet

 
 
 

Balkankrigen 1912-13

Flera stater på Balkan ville bryta den allt svagare osmanska dominansen i området. År 1912 bildade Serbien, Bulgarien, Grekland och Montenegro det så kallade Balkanförbundet, och i oktober samma år anföll de Osmanska riket, vars välde på Balkan föll snabbt. Senare, år 1913, försökte den osmanska regeringen återuppta striderna, men tvingades till kapitulation i maj 1913. Osmanska riket fick avstå samtliga sina områden på Balkan utom en liten del av sydöstligaste Thrakien.

Leijon, Emmy Sofia

Sjuksköterska vid Röda korset på ett svenskt militärsjukhus i Konstantinopel

 
 
 

Amerikanska straffexpeditionen i Mexiko 1916 - 1917

Mexikanska revolutionen inleddes 1910, och 1911 tvingades statschefen Porfirio Díaz Mori gå i exil. Revolutionen fortsatte till 1916 och ny konstitution antogs 1917.

I början av 1915 besegras PanchoVillas ”la División del Norte”, Villas styrkor splittras och reduceras till en gerilla i delstaten Chihuahua. I mars 1916 attackerar en styrka ur Francisco Villas gerilla byn Columbus i New Mexico, USA. USA skickar en straffexpedition under general Pershing, vilken under 10 månader, utan framgång, försöker hitta Villa i bergen i delstaten Chihuahua.

Lindvall, Konrad Johan Vilhelm  (William Conrad Lindwall)

US Army / 14th Infantry Regiment

 
 
 

Första Världskriget 1914 - 1918

Det Stora kriget, var en världsomspännande militär konflikt centrerad i Europa som började under sommaren 1914. Striderna upphörde i slutet av 1918. Denna konflikt engagerade alla av världens stormakter, samlade i två motsatta allianser. De allierade (centrerad kring ententen) och centralmakterna. Mer än 70 miljoner soldater, däribland 60 miljoner européer, mobiliserades i ett av de största krigen i historien. Mer än nio miljoner soldater dödades, vilket främst beror på stora tekniska framsteg i eldkraft utan motsvarande inom rörlighet. Det var den näst dödligaste konflikten i historien

Ahnqvist, Albin Christian Daniel

US Army / Camp Hospital 41, 161st Infantry

Alberg, Olof Lars Ivar

US Army / 136 Infantry Regiment

Alfvegren, Karl Ture

US Merchant Marine / S/S Lake Michigan

Andersson, Axel Kristian Eugén (Axel C. Anderson)

US Army / 38th Infantry Regiment

Andersson, Ivan Willehad  (Anderson, Ivan W.)

US Marine Corps

Andersson, Johan Albert

US Merchant Marine / Fyrmastskonaren Winslow (Bordad och sänkt)

Andersson, Johan Anders Bernhard (John Bernard Anderson)

US Army

Andersson, Johan Gustaf Emanuel

US Army / 13th Company 4th Transport Battalion 155 D. B.

Andersson, Oscar Emil  (Anderson, Oscar Emil)

US Army / Battery E 348 Field Artillery 91 Division

Andersson, Oskar Enock Wilhelm  (Enoch Oscar "Andy" Anderson)

US Army / Pfc Company L 312 Infantry Regiment

Bendelin, Karl Johan Alfred

US Army / 353 Infantry Regiment, 89th Division

Bengtsson, Albert Markus Eugén  (Albert Benson)

US Army

Berman, Isak Asser  (Berman, Oscar)

US Army / 2nd Corps Artillery

Berman, Salomon Israel  (Berman, Charles Salomon)

US Army / 3rd Anti-Aircraft Machine Gun Battalion

Björk, Karl Otto

US Army

Bogren, John Maurits  (Bograin, John Mauritz)

US Army / 105th MG Battalion 27th Division

Bolander, Karl Sven  (Bolander, Carl S.)

US Army

Bolin, John Richard

US Army / American Relief Administration

Boström, Petter Johannes Aron  (Bostrom, Aron John P)

US Army / 327 Infantry Regiment 82 Division

Dahlgren, Thure Arthur

US Army / 1102 Aero Squadron

Edvall, Karl Albert

US Army

Ekelund, Ernst  (Eckland, Ernst)

US Army / 147th Engineer Regiment

Eklöf, Arvid Herman

US Army / Mastersergeant (Stamanställd)

Ekström, Georg Oscar

US Army / Company 12th Field artillery, 34th Division

Ekström, Ivar Fredrik Ferdinand  (Ekstrom, Joseph "Joe" F. Ekstrom)

US Army / Motor Transport Company 524 (Motor Trans. Corps)

Engström, Knut Fredrik "Fred"

US Navy

Eriksson, Amos Magnus

US Army / Army Quartermaster Corps

Fedder, Karl Oskar Arvid (Charles Arvid Fedder)

US Army

Hallbom, Georg Gustaf Felix

US Navy

Hellgren, Gunnar Gustaf Fridolf

US Army / 361 Infantry Regiment 91 Division

Hemström, Gustaf Leonard

US Army / 160th Infantry Regiment / 112th Infantry Regiment

Herlitz, Anders Wilhelm (William) Adolf

Amerikansk biträdande marin attaché

Hoffman, Karl Albin Martin (Carl A. Hoffman)

US Army

Hoffman, Ragnar Erik Arthur

US Army / Battery B, 118th Field Artillery, 31st Division

Holmberg, Nils Ivar Esaias  (Holmberg Nels)

US Army / Med. Detachment Letterman General Hospital California

Holmström, Karl Harald  (Holmstrom, Harold)

US Army / 305th Infantry Regiment 77th Division

Jakobsson, Karl Niklas Mattias  (Jacobson, Charles)

US Army / 9th Infantry Regiment

Jakobsson, Karl Sigvard Nikolaus

US Army / 344 Motor Transport Corps

Johansson, Axel Edvin  (Johnson, Edwin Axel)

US Army / 58th Infantry Regiment 4th Division

Johansson, Carl

US Army

Johansson, Gustav Adolf

US Army / Dep Brig

Johansson, Gustav Arvid

US Navy

Johansson, Josef Emanuel

US Army / 307 EngineerRegiment

Johansson, Sigfrid Martin Vilhelm  (Johnson, Sigfrid)

US Army

Johnsson, Carl Fredrik Knut

US Army

Johnsson, Axel Rudolf Leonard

US Army / 334th MG Battalion

Jonsson, Arvid Ragnar Vilhelm  (Johnson, Arvid Ragnar)

US Army / 310th Infantry regiment

Jonsson, Gustaf Adolf Linus  (Johnson, Gustaf Adolf)

US Army / 338th Field Artillery

Kalström, Karl Anton (Antone Carlström)

US Army / 113 Spruce Sq (Engr) 2 Provisional Regt

Karlsson, Niklas Arvid  (Carlson, Arvid N.)

US Army / Bakery Company 305 Quartermasters Corps

Krusell, Jakob Axel Emil  (Krusel, Emil)

US Army

Lamberg, Gustaf

US Navy

Larsson, Karl Gustaf Rudolf  (Lawson, Carl Rudolph)

US Army / 316th Field Signal Battalion

Larsson, Oscar Albin  (Albin Oscar Larsen)

US Navy

Lindqvist, Albert Johannes

US Army

Lundin, Carl Arvid

US Army

Lundin, Ernst Alfred (Ernest A. Lundin)

US Army

Lönnberg, Aron (Lundberg, Aron)

US Army / 111th Infantry Regiment

Nilsson, Albert Axel Bernhard (Albert Bernad Nelson)

US Army

Nilsson, Axel Oscar  (Axel O Nelson)

US Army / Artillery 12 Am Tn (12 ammunitionståget)

Nilsson, Niklas Teodor Albin (Albin N. Nelson)

USMC / 44 Company, 3 Provinsional Regiment, Second Brigade

Nilsson, Oskar Adolf  (Nelson, Oscar A)

US Army / 72nd Company Transporta Tion Corps

Norrby, Henrik Rudolf  (Henry R. Norby)

US Army / 312th Engineers Regiment

Norrby, Hilbert Olof Emanuel  (Lindhe, Herbert Oliver)

US Army

Norrby, Ture Gustaf Verner  (Lindhe, Edward W. "Eddie")

US Army

Nygren, John Helge Hagbert  (Nygren, John H.)

US Merchant Marine

Nyren, Johan Petter Rickard Nyström

US Army / 132 Na Co. 14 Go. Div. T.C.

Olofsson, Olof Efraim Gottfred  (Olson, Olof Efraim Gottfred)

US Army / 30th Infantry Regiment Depot Brigade 76

Olsson, Henry Jakob Ragnar  (Olsen, Henry J.)

US Army / 50th Engineer Regiment

Olsson, Hjalmar Petter Julius

US Army

Olsson, Otto Patrik Constantin  (Olson, Otto P. C.)

US Army / 5th Engineers Regiment

Olsson, Wilhelm Arthur Anselm  (Olson, Arthur W.)

US Army / 317th MG Battalion

Pettersson, Adolf Henrik Nikolaus  (Peterson, Adolph Henry)

US Navy / Lieutenant Commander US Navy Reserv

Pettersson, Arthur Anton Wilhelm  (Peterson, Arthur W.)

US Army / 116th Engineers Regiment

Pettersson, Emil (Emil Peterson)

US Army  US Army / Mastersergeant (Stamanställd)

Pettersson, Gustaf

US Army / 4th Engineers Regiment

Pettersson, Helge Conrad Severin  (Peterson, Helge C.)

US Army

Pettersson, Henning Gustaf Axel  (Henning A Peterson)

US Army / 165th Company Transportation Corps

Pettersson, Hilmer Vilhelm Bernhard (Elmer W. Peterson)

US Army / 164 Depot Brigade

Pettersson, Johannes Viktor

US Army

Pettersson, Olof Niclas

US Army Transportservice (USNRF)

Rondahl, Karl Johan  (Randall, Carl J.)

US Army / 601th Engineer Regiment

Rundby, Lars Ivar Hilding

US Navy

Sigrén, Hjalmar Axel Helge

US Army

Steigman, Benjamin Morris

US Army / Det. MD USA General Hospital 39

Ström, Gunnar Anton Edvard

US Army

Svensson, Fritz Henry  (Swanson, Fred Henry)

US Army / 73 Infantry Regiment 12th Division

Wahlbäck, John Hugo  (Wahlbeck, John H.)

US Army

Wall, Alfrida (Frida) Gustafva Johansson

US Army / Sjuksköterska i Frankrike

Wallin, Johan Fredrik (Wallin, Fredd)

US Army / 302th Engineers Regiment

Widin, Axel Frans Oskar  (Vidin, Alex)

US Navy / USS Tjisondari

Vigström, Karl Gustaf  (Wigstrom, Charles)

US Army / 601th Engineers Regiment

Öberg, August Emanuel (Gus E Oberg)

US Army

Östman, Carl Edvard

US Navy

Andersson, Gustaf

Australienska Armén / 9th Light Horse Regiment

Friberg, Carl Ernst

Australienska Armén / 46th Battalion

Johansson, Jacob Otto Fredrik

Australienska Armén / Tunnelling company (tunnelbyggare vid fronten)

Lundgren, Julius Anselm

Australienska Armén / 38th Battalion

Norman, Carl (Charles)

Australienska Armén / 5th Brigade 2nd Reinforcement Field Artillery

Nyman, Gunnar

Australienska Armén

Pettersson, Lars Hjalmar Maximilian

Australienska Örlogsflottan

Smith-Lindqvist, Carl Peter Leopold

Australienska Armén / 5th Australian Cyclist Company

Stengård, Olof Anton  (Stengord, Olof Anton)

Australienska Armén / 4th Pioneer Battalion

Ahlgren, Karl Johan August  (Charles Ahlgren)

Kanadensiska Armén / 191st (South Alberta) Battalion

Ericksson, Thomas

Kanadensiska Armén / 113th Battalion Lethbridge Highlanders

Jakobsson, Sigurd Edvin  (Stone, Edwin Sigurd)

Kanadensiska Armén / 31st Canadian Infantry Battalion

Kron, Anton Oscar  (Krone, Anton Oscar Krone)

Kanadensiska Armén / 103rd Battalion

Sandsjö, Anders Arvid Natanael

Kanadensiska Armén / 244th (Kitchener's Own) Battalion

Steble, Philiph

Kanadensiska Armén / 197th (Vikings of Canada) Battalion

Schill, Meinhart

Tyska Armén

Höglund, Willy

Tyska Armén / Grenadier-Regiment zu Pferde n:o 3 Freiherr von Derfflinger

Stålhandske, Knut Gustaf

Tyska Armén / I/Reserv artilleriregemente nr: 9 Schleswig-Holsteinisches

Berlin, Ernst Herbert Wilhelm

Tyska Örlogsflottan / UB 114 (Unterseeboot 114)

Matchkus, Martin  (Tysk medborgare)

Tyska Örlogsflottan / Olika u-båtar

Palm, Ingrid

Vid ett krigslasarett i Bremen

Lönnberg, Ivan

Främlingslegionen / Franska armén / Flygvapnet

Poignant, Axel Jonas Alfred

British army / 10th Battalion West Yorkshire Regiment

Krusell, Olof Viktor  (Russel, Victor)

British Merchant Marine / S/S Vesuvio (Torpederad)

Jönsson, Olof Herman

Norge Handelsflottan / S/S Linwood (Försvunnen)

Norberg, Karl Gustaf

Norge Handelsflottan / A/S Bonanza (Försvunnen)

Wahlberg, Sven Gustaf Magnus

Norge Handelsflottan / D/S Norhaug (Minsprängd)

Brodin, Carl Otto Leonard

Österrikisk tjänst. Läkare vid Isonzofronten

Lind, Maria Elisabeth

Sjuksköterska vid Reservespital nr 15 i Wien Österrike

Alyhr (Alyre), Tage Ragnar

Österrikiska Armén

Waclaw, Alois

Österrikiska Armén / 15 cm haubitsbatteri till italienska fronten

Mutas, Johannes

Ryska Armén

Hoas-Simonsson, Gustaf

Ryska Armén

Annas Mattiasson, Andreas

Ryska Armén

Sigalit-Kristiansson, Andreas

Ryska Armén

Buskas, Andreas Yrjasson

Ryska Armén

 
 
 

Finska inbördeskriget 1918

Finska inbördeskriget pågick januari till maj 1918. De vita har kallat det frihetskriget eller det röda upproret, medan de röda föredragit klasskriget, brödrakriget, eller finska revolutionen. Inbördeskriget utkämpades mellan de "röda" socialdemokraterna och kommunisterna och den "vita" konservativt ledda finländska senaten. De röda erhöll visst stöd från den nyinrättade bolsjevikiska regimen i Ryssland, medan de vita fick stöd från Tyskland och i begränsad utsträckning av Sverige. Kriget slutade med seger för den vita sidan. Sammantaget dog omkring 37 000 personer i samband med kriget. Av dessa var det drygt 20 000 från den röda sidan som arkebuserades eller avled i de fångläger som upprättades av den vita sidan.

Svenska brigaden var det rikssvenska frivilligförband som ingick i de vitas stridsstyrka under finska inbördeskriget. Initiativet till en självständig svensk frikårs uppsättande togs av den i januari 1918 i Stockholm bildade föreningen Finlands vänner. I överensstämmelse med det tänkta målet; uppsättandet av "en brigad om tre bataljoner militäriskt utbildade svenska frivilliga", kallades truppen redan från början Svenska brigaden. Ett stort antal yrkesofficerare; underofficerare och underbefäl anslöt sig, varför Svenska Brigaden i jämförelse med de finska i det närmaste helt outbildade skyddskårerna betraktades som ett elitförband. Dess förste chef var Hjalmar Frisell, kapten vid Upplands artilleriregementes reserv.

Alyhr (Alyre), Tage Ragnar

2:a Finska dragonregementet

Bengtsson, Bengt Sixten

Svenska brigaden. Kulsprutekompaniet

Broberg, Erik Gustaf Leonard

 

Ebertz - Nilsson, Karl Martin

Svenska brigaden. 2. Kompaniet

Gröndahl, Karl Gustaf

Svenska brigaden. 1. Kompaniet

Grönstrand, Gösta

Svenska brigaden

Hansén, Arne Malkom Ivar

Svenska brigaden. 2. Kompaniet

Heijkenskjöld, Detlof Wolfgang Heijke

Finska regeringstrupperna / Överste Martin Wetzers stab

Håkansson, Anton Bertrand

Svenska brigaden

Klintenberg - Klint, Karl Johan Julius

Svenska brigaden. 1. Kompaniet

Naumann, Georg Anders Henrik

Finskt förband

Sandell, Gottfred Melker

Svenska brigaden. 1. Kompaniet

Segerdahl, Albin Ernst Konrad

Svenska brigaden

Westergren, Fritz Albin

Svenska brigaden. Spaningsavdelning

Wickström, Nils

Svenska brigaden. 1. Kompaniet / 3. Kompaniet

Zachrisson, William Bernhard

Svenska brigaden

 
 
 

Arkangelsoperationen 1919

Efter ryska revolutionen 1917 blev Archangelsk för en tid bas för den brittiska interventionen norrifrån och var under en tid säte för en kontrarevolutionär regering. I augusti 1918 besatte en brittisk-amerikansk expeditionskår staden. En "regering för det nordliga distriktet" skapades under ledning av Nikolaj Tjajkovskij, men den verklige ledaren var den engelske generalen William Edmund Ironside. Denna regering blev emellertid snart avlöst av en de facto militärdiktatur under den ryske generalen Jevgenij Miller, under vars styre många arbetare avrättades eller sattes i fångläger. De kontrarevolutionära arméerna trädde i förbindelse med Aleksandr Koltjak i Sibirien och började så småningom rycka söderut. Under loppet av 1919 blev emellertid Koltjak besegrad och i England uppstod starka reaktioner bland arbetarna mot interventionen i ryska inbördeskriget. I september 1919 tvingades britterna lämna Archangelsk. De vita trupperna kunde sedan hålla staden fram till 21 februari 1920 då röda armén intog den. (Wi)

Poignant, Axel Jonas Alfred

British army

 
 
 

Estniska frihetskriget 1919

Estniska frihetskriget är det krig som Estland, i efterdyningarna av första världskriget och oktoberrevolutionen i Ryssland, förde 28 november 1918–3 januari 1920 mot den sovjetryska Röda armén, och 1919 i Lettland mot Landeswehr och den så kallade Järndivisionen, i syfte att skydda och säkra republiken Estland.

Svenska kåren i Estland var en på frivillighetens grund uppsatt militärkår som kom att omfatta omkring 300 man. Chef var överstelöjtnanten, förre fänriken i Västmanlands trängkårs reserv, senare majoren i Finlands vita armés trängtrupper Carl Axel Mothander. Svenska kåren sattes in i Estlands frihetskrig i strider mot den sovjetiska Röda armén och estniska röda förband.

Alyhr (Alyre), Tage Ragnar

Svenska kåren

Grönstrand, Gösta

Svenska kåren

Ebertz - Nilsson, Karl Martin

Svenska kåren

Jakobsson, Hjalmar Johannes

Svenska kåren

 
 
 

Saarbataljonen 1934-35

I freden i Versailles 28 juni 1919 sektion IV beslöts att delar av den preussiska Rhenprovinsen och det Bayerska Pfalz skulle bli ett Mandat under Nationernas förbunds (NF) kontroll med fransk förvaltning i 15 år. Sedan skulle en folkomröstningen hållas om området skulle tillhöra Frankrike, Tyskland eller kvarstå som Mandat under NF. Inför folkomröstningen bedrevs omfattande propaganda från båda sidor, speciellt intensivt från tyskt håll efter maktövertagandet av de "bruna".  År 1935 hölls folkomröstningen ledd av en neutral kommission. Valet övervakades av en internationell styrka, där även ett svenskt kompani deltog. Den svenska Saarbataljonen bestod av en stab och två gevärskompanier, totalt 261 man. Svenskarna förlades i Kreis Merzig, med stab i Merzig och ett kompani i Beckingen. Som resultat av folkomröstningen återlämnades Saargebiet till Tyskland den 1 mars 1935 och underställdes då en Reichskommisar. Under andra världskriget besatte de allierade den vänstra Saarstranden under 1944 och den 21 mars 1945 hela Saar. I juli 1945 avlöste franska styrkor de amerikanska och Saar blev en del av den franska ockupationszonen. År 1947 fick Saar en självständig regering och en folkomröstning resulterade i en ekonomisk union med Frankrike. År 1954 slöt Västtyskland och Frankrike ett avtal som skapade ett sjävstyrande Saar territorium under en neutral kommissionär. Men 1955 röstade man igen och resultat blev 67,7% för en anslutning till Västtyskland. Detta resulterade i att Saarland blev ett förbundsland i Tyskland 1957 och helt ekonomiskt integrerat 1959.

Andersson, Nils Gustav Vilhelm

 

Ekedahl, Gösta Karl Manfred

 

Enström, Bernt Sigurd Torsten

 

Heyner, Sigfrid Hans Gustav

 

Rondahl, Åke Karl Arvid

 

Westberg, Karl Gustaf Joachim

 

Westberg, Karl Gustaf Sigurd

 

 
 
 

Abessinien 1930-talet

Heüman, Gustaf Vilhelm

 

 
 
 

Spanska inbördeskriget 1936-39

Spanska inbördeskriget som pågick 1936-1939 när Francisco Franco ledde en militärkupp mot andra republiken och den sittande parlamentariska regeringen. Rebellsidan utgjordes av konservativa, nationalistiska och fascistiska krafter, vilka bland annat ville återinföra monarkin. De utgjorde tillsammans en högerkoalition, där även katolska kyrkan och den övre borgarklassen ingick. Andra spanska republiken utgjordes av den spanska arbetarklassen; kommunister, socialister och syndikalister. Även liberaler anslöt sig till den republikanska sidan.

Johansson, Jarl Erik Emil

Georg Branting kompaniet

Lyberg, Gunnar Arne

Internationella brigaderna

NN

Internationella brigaderna

Pettersson, Enok Hugo

Abraham Lincoln brigade

Wernström, Sven Verner

Edgar André Bataillon

 
 
 

Finska Vinterkriget och Fortsättningskriget 1939-44

Vinterkriget (Talvisota). Utkämpades sedan Sovjetunionen den 30 november 1939, tre månader in i andra världskriget, anfallit Finland. Efter hårt och envist motstånd tvingades Finland den 13 mars 1940 gå med på fred och göra stora landavträdelser. Namnet på kriget kommer av att det utkämpades under vintern.

Fortsättningskriget (Jatkosota) utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen mellan den 25 juni 1941 och den 19 september 1944 under andra världskriget. Vapenvilan inleddes den 4 september klockan 07.00 för finländsk del, och Sovjetunionen avslutade krigsaktionerna ett dygn senare, den 5 september.

Många svenskar deltog som frivilliga soldater på den finska sidan.

Se särskild sida

Gotländska krigsfrivilliga i Finland 1939-44

 
 
 

Andra Världskriget 1939-45

Andra världskriget var en global väpnad konflikt som varade från 1939 till 1945 och involverade större delen av världens nationer som organiserade sig i två militära allianser, de allierade och axelmakterna. Krigets start anses generellt att vara den 1 september 1939 med Tysklands invasion av Polen som följdes av krigsförklaringar mot Tyskland av Storbritannien, Frankrike och samväldet. Flera länder var dock vid detta läge redan i krig som Italien och Etiopien i det andra italiensk-abessinska kriget och Japan och Kina i det andra sino-japanska kriget. Kriget blev dock globalt först efter invasionen av Polen. Många av de nationer som initialt inte hade varit involverade i kriget anslöt sig eller drogs in i kriget i dess senare skede, som efter Tysklands invasion av Sovjetunionen i juni 1941 eller efter Japans angrepp mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor i december 1941. Medan första världskriget i huvudsak utspelade sig i Europa var andra världskriget verkligen ett globalt krig där få delar av världen lämnades opåverkade. Kriget kantades av markanta angrepp mot civilbefolkningen så som förintelsen och den först användningen av atombomben. Över ca. 60 miljoner människor dödades i andra världskriget, vilket gör kriget till den dödligaste konflikten i mänsklighetens historia. Kriget slutade 1945 i en allierad seger. Tyskland kapitulerade den 8 maj 1945 efter att sovjetiska styrkor intagit Berlin medan Japans kapitulation den 2 september 1945 följande atombombningen av Hiroshima och Nagasaki markerade slutet på kriget

Andersson, Karl Gustaf Leonard (Gus Anderson)

US Army

Bengtsson, Sture Åke (Sure Ake Benson)

US Army

Broander, Oskar Axel Bernhard

US Army

Carlström, Carl Anton

US Army

Dahlin, Carl Hugo Emanuel (Harry C Dahlin)

US Army Transport service

Dyplin, Harry Folke Ossian

US Army

Ekström, Sven Gunnar

Cost Artillery Corps / Army Mine Planter Service

Espegren, Axel Viktor Emil

US Coast Guard

Gahnström, Karl Sigfrid Arnold  (Gahnstrom, Arnold C.)

US Army

Grönlund, John Öving Wallis  (Irving, Wallace John)

US Navy

Holm, Carl Johannes (Se Stenström)

US Army / US Seventh Army

Holmqvist, Karl Erik Gösta

US Army

Hultgren, Karl Gustaf Sten

US Army

Hägg, Enar Oscar  (Haige, Enar Oscar)

US Coast Guard

Hägg, Henry Rudolf  (Haige, Henry R.)

US Army

Jarl, Börje Birger

US Army

Johansson, Erik Charles Valentin  (Johanson, Eric C. W.)

US Army

Kristiansson, Claes Henry

USMC / South pacific battles

Kämpe, Thore Alfred Arne

US Army

Larsson, Olof Mathias

US Army / Bty. C 392 Anti Aircraft Arty. Auto Wpns, Bn. CAC

Lindström, Einar Bertil Olof

US Army

Lindström, Urban Ragnar  (Lindstrom, Urban R.)

US Navy / USS Herbert (169) och USS Card (CVE-11)

Lundberg, Magnus Karl Emil  (Lundberg, Mack)

US Navy / USS Wiseman (DE-667)

Münt, Vello

US Army

Nilsson, Ernst Emanuel  (Nelson, Ernest E.)

US Army / Fältpräst

Nilsson, Karl Johan Emil

US Navy

Nordahl, Stig Börje

USAAF (United States Army Airforces)

Nygren, John Helge Hagbert  (Nygren, John H.)

US Merchant Marine / S/S Anniston Victory

Nyman, Gustaf Enar (Gustave E. Newman)

US Army / 542 Reg, Engineers

Nyström, Fredrik Ingeman (Frederick I. Nystrom)

US Merchant Marine / S/S Admiral Y S Williams

Pettersson, Clas Oskar Conrad

US Merchant Marine

Pettersson, Emil (Emil Peterson)

US Army / Engr Section Hq WBS USFET, APO 513  (Även i WW1)

Rixson, Georg

US Coast Guard

Rondahl, Olof Edvard Bernhard  (Randall, Edward O. B.)

US Army / 1109th Military Police Company

Segerqvist, Alf Arne

US Merchant Marine / S/S Raceland (Bombad)

Siltberg, Josef Arnold Efraim

US Navy / Tjänstgjorde i Stilla havet

Stenström, Karl Gösta  (Holm, Carl Johannes)

US Army / US Seventh Army

Svensson, Karl Gustaf Emanuel

US Army

Wahlberg, Hans Wilhelm Martin

US Army / Air Force, Aviation Cadets

Wallin, Gustaf Hjalmar

US Army

Wallin, Herbert Reinhold Torbjörn

USAAF / 486th Bomb Group

Wessman, Helge Ernst Sigurd  (Wessman, Helge E.)

USAAF / 506th Bomber Squadron 44th Bomber Group

Westerberg, Einar Georg

US Army / Engineers

Pettersson, Johan Bror Helge

Australienska Armén / 2/19 Australian Infantry Battalion

Cederlund, Hans Valfrid

Kanadensiska Armén

Österdahl, John Niklas Edvin

Kanadensiska Armén

Herman - Kristiansson, Johannes

Sovjetiska Armén / Tyska armén (Wehrmacht)

Corswant von, Joachim-Hans

Tyska armén (Wehrmacht)

Jahn, Johann "Hans"

Tyska armén (Wehrmacht)

Lindemann, Günter

Tyska armén (Wehrmacht)

Malmas - Jacobsson, Emil

Tyska armén (Wehrmacht)

Itzigehl, Günter Ernst Erich Kurt

Tyska armén (Wehrmacht)

Brunner, Leopold

Tyska armén (Wehrmacht)

Kopf, René Karl Paul

Tyska armén (Wehrmacht)

Herman - Kristiansson, Gustav

Tyska armén (Wehrmacht)

Lorenz, Ernst Herman Gotthold

Tyska armén (Wehrmacht)

Andreeff, Georg

Tyska armén (Wehrmacht)

Ochsner, Friedrich Karl Theodor

Tyska armén (Wehrmacht)

Pfenningbauer, Rudolf

Tyska armén (Wehrmacht)

Kornblom - Gärdare, Anders

Tyska Waffen-SS / SS Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland

Ihlefeldt-Johansson, Per Olov

Tyska Waffen-SS / SS-Panzer-Division Wiking

Fagerström, Knut Wilgot

Tyska Waffen-SS / SS Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland

Sundin, Harald Martin

Tyska Waffen-SS / SS Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland

Wikström, Bo Erik Helmer

Tyska Waffen-SS / SS-Pansargrenadjärregementen Germania

Olofsson, Oskar Egoth

Tyska Waffen-SS / SS-Panzer-Division Wiking

Norberg - Simonsson, Gustav

Tyska Sicherheitsdienst (SD)

Thiery, Erich Richard

Tyskland övrigt

Wolleh, Lothar

Tyskland övrigt

Kronvall, Erik Bertil Folke

Tyskland övrigt / Radio Königsberg

Linge, Fjalar

Lettiska SS-förband

Pettersson, John

British Merchant Marine / S/S Leighton

Hansén, Aage Erhard

British Navy

Nyberg, Alfred Henning

British Intelligence Corps

Ingelse, Tom

Holländska pioniärtrupperna på Java / Satt i japanskt fångläger

Muttoni, Luigi Romeo

Italienska motståndsrörelsen

Franzén, Henry August

Finska armén

Holmgren, Nils Fredrik "Fred"

Ambulanstjänst i Finland 1939-44

Hansén, Aage Erhard

Danska motståndsrörelsen

Olsson, Bernhard Gustaf Oskar

Norska motståndsrörelsen

Jansson, Folke

Norska Handelsflottan

Hansén, Roy Wendel Allan Edmund

Norska Handelsflottan / S/S Brask (Torpederad) / Norska Örlogsflottan

Jakobsson, Willy Herbert

Norska Handelsflottan / S/S Brask (Torpederad)

Pettersson, Oskar Erik Vilhelm

Norska Handelsflottan / M/T John P Pedersen (Torpederad)

Fohlström, Egon

Norska Handelsflottan / M/T Barbro (Torpederad)

 
 
 

Indokinakriget

Krig 1946-1954 mellan den vietnamesiska motståndsrörelsen Vietminh och Frankrike. Kriget pågick från 1946 till 1954 och slutade med att Frankrike lämnade Franska Indokina, de franska koloniområdena i dagens Vietnam, Laos och Kambodja. Kriget resulterade i en delning av Vietnam i Nord och Syd. Slaget vid Dien Bien Phu var det avgörande slaget i Indokinakriget. Slaget stod runt staden Dien Bien Phu i norra Vietnam nära gränsen till Laos. Det varade mellan den 13 mars och 7 maj 1954. Den vietnamesiska befrielsearmén lyckades, efter 57 dagars belägring, besegra den franska garnisonen.

Svensson, Harald Rune Yngve

Franska Främlingslegionen

 
 
 

Koreakriget

Koreakriget pågick från 25 juni 1950 och avslutades med vapenstillestånd från den 27 juli 1953. Förenta nationernas säkerhetsråd antog den 27 juni en resolution som uppmanade medlemsstaterna att undsätta Sydkorea. FN-styrkor ledda av USA gick in på Sydkoreas sida, medan Nordkorea senare mottog hjälp från Kina och Sovjetunionen Tre år senare enades parterna om ett vapenstillestånd som råder än i dag.

Nordahl, Stig Börje

US Air Force

 
 
 

Kongokrisen

Kongokrisen var en period av maktkamp och svåra oroligheter i Kongo som tog sin början i samband med att Kongo förklarades självständigt från Belgien i juni 1960 och slutade i och med att Joseph Mobutu tog makten i november 1965.

Klint, Klas Johan

Legosoldat i "Armeé National du Congo"

 
 
 

Vietnamkriget

Kriget utspelades i Vietnam, Laos och Kambodja från 1 november 1955 till Saigons fall den 30 april 1975. Detta krig följde Indokinakriget och utkämpades mellan å ena sidan den sydvietnamesiska befrielserörelsen FNL och Nordvietnam, och å andra sidan Sydvietnams regering och USA med stöd av en del andra antikommunistiska nationer. Kriget slutade med nordvietnamesisk seger och Vietnams förening under ledning av kommunistiska Vietnams Arbetarparti från Nordvietnam.

Nilsson, Bernt "Bison" Åke Erland

(Utrikeskorrespondent)

Mattson, Anders Harry

101. Airborne

 
 
 

Varia händelser

 

Johansson, Johan August (Johnson, John)

US Navy / USS Boston

Olsson, Edvard Hjalmar

Bombarderingen af Alexandria i Egypten mm

Dahlström, August

Royal Navy

Jacobsson, J. J.

Royal Navy

Nilsson, Nicklas

Royal Navy

Nordahl, Alfred

Royal Navy

Snöbohm, Olof Arvid Leonard

Royal Navy

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"