Gotlands kustartilleriregemente 1937 - 2000

 

Gotlands kustartilleri under beredskapen

Förband 1939 - 1945 organiserade av KA 3

Fasta minspärrar på Gotland 1939 - 1945

Besök vid KA 3 i Fårösund i augusti 1940

Mätstationer, Observationssplatser 1939 - 1945

Minfaran runt Gotland 1939 - 1945

---------------------------

Förbandschefer

Kustartilleriets förband efter 1945 på Gotland

Mätstationer efter 1945

Vapen användna vid Kustartilleriet på Gotland

Fasta minspärrar på Gotland 1946 - 2000

Rörlig spärrbataljon

ME:TVM / Minkontrollgruppen (mink)

Strålkastare och lyssnarapparater

Kustartilleriets mineringar på Gotland

Stridsledning- och eldledning vid SE 1 (ERSTA)

Robotförsök vid Vialmsudd

Ubåtsincidenter med anknytning till Gotland

HMS Wales sista strid utanför Gotland

Händelser med anknytning till KA 3

Marinhamnen och varvet

Krigsorganisation 1998

Marinens krigssjukhus vid Bräntings i Rute

259. Röjdykardivisionen

6. Motortorpedbåtslaget

Skenmål / Fast KA-pjäs

---------------------------

Kustradarspaningsstationer (KSRR)

Närspaningsradar (NSRR) vid KA 3

Kustsignalstationer (SS) 1914 - 1915

Kustsignalstationer (KSS) 1939 - 1945

Kustbevakningsstationer Kbs 1939 - 1945

Sjöfartskontrollstationer Sks 1939 - 1945

Navigationssystem "Hyperfix"

---------------------------

Fanor vid KA 3

KA 3 Idrotts- & skytteföreningar

Konstnären Erik Olssons KA 3 tavlor

Kamratförening

Föreningar, klubbar och sällskap vid KA 3

Uniformer, utmärkelser, nålmärken mm

---------------------------

Beredskapsminnen 1939-45 / Sune Esesemyr

Beredskapsminnen 1939-45 / Einar Jacobsson

Beredskapsminnen 1939-45 / Stig Holmqvist

Beredskapsminnen 1939-45 / Harry Johnsson

Beredskapsminnen 1939-45 / Rune Nygren

När vi låg i lumpen 1958. Minnesanteckningar

---------------------------

Marinen på Gotland övrigt

Gotlands Marindistrikt / Visby avdelningen

 

 
 

Gotlands Kustartilleriregemente heraldiska vapen består av landskapet Gotlands vapen. I blått fält en stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld.

 
 
Förbandstecken KA 3 m/42
 
 
Baskertecken m/92
 

En kustartillerist är en rätt egendomlig hybrid mellan land och hav. Han är iförd sjömannens flotta jacka men äger inte hans vaggande gång. Underbefäl och underofficerare ha titlar som lånats från marinen, men när man rör sig med regementsofficerarna, så är det arméns grader som kommer till heders. (1940)

 

 
Ort: Fårösund  1904 - 2000    
Färger: Rött och gult    
Namn:

Fårösunds kustposition och Fårösunds kustartilleridetachement

1902 - 1914

  Fårösunds fästning och Fårösunds kustartilleridetachement 1915 - 1919
  Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartillerikår

GK/KA 3

1937 - 1975
  Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartilleriregemente

GK/KA 3

1976 - 1993
  Fårösunds Marinbrigad med Gotlands kustartilleriregemente

KA 3

1994 - 1997
  Gotlands kustartilleriregemente

KA 3

1997 - 2000
Marsch:

Gotlands kustartilleriregementes marsch skriven av Åke Dohlin 1953, under hans tjänstgöring som musikdirektör vid KA3. Den antogs som förbandsmarsch 1958 och benämndes en tid Fårösunds marinbrigads marsch. (Lyssna)

 
 

Fårösunds kustartilleridetachement 1902-19

 
 

1936-06-30

Chefen för kustartilleriet och chefen för marinstaben samt en del andra högre officerare till Fårösund för att bestämma platsen för de nya kasernerna.

1936-12-19

Kungl. Maj:t fastställt benämningen på det blivande gotländska kustartilleriförsvaret. "Kungl. Gotlands kustartillerikår" (KA 3). Däremot fastställdes inte den av kustartillerichefen föreslagna benämningen "Fårösunds fästning" för det fasta kustförsvaret utan benämningen "Gotlands fasta kustförsvar".

1937-04-01

Ursprungligen har man haft för avsikt att bygga fyra envåningskaserner men på grund av förhöjda priser byggs istället två tvåvåningskaserner.

1937-04-21

Marinförvaltningen beordrar överstelöjtnanten vid fortifikationen H. G. A. H. Jungstedt att leda byggnadsarbetet.

1937-07-01

Enig opinion för kustartillerikårens förläggning i Fårösund

1937-12-15

Arbetena med anläggningsarbetet avancera sakta men säkert och en del byggnader beräknas vara färdiga till den 1 juli och flertalet till oktober 1938.

1937-12-17

För att förhindra obehöriga att beträda området bestäms att ett stängsel uppsätts.

1937

KA 3 Organisation 1937, med 4 kompanier under en major som utbildningsledare.

1. komp, med utbildning för fast sjöfrontsartilleri

2. komp, med utbildning för fast luftvärnsartilleri

5. komp, med utbildning för rörligt sjöfrontsartilleri

8. komp, med utbildning för min-, signal- och båttjänst (Vid 8. komp placerades även ekonomi- och handräckningspersonal)

1938

Riksdagen beslutar att 669.000 kronor skulle anvisas till byggande av tjänstebostäder vid Gotlands kustartillerikårs förläggning i Fårösund.

1939-06-06

Klockan 8 på morgonen hissas flaggan framför kansihuset för första gången

1939-09-03

Förstärkt försvarsberedskap införs

1939-12-08

Mobiliserades kustartilleriet på Gotland och den inkallade styrkan uppgick till ca 1000 man

1960-04-01

I ett kungl. brev bestäms att Gotlands kustartilleriförsvar och Gotlands kustartillerikår skall ha gemensam chef och gemensamma stabs- och förvaltningsorgan i fred

1976 - 1993

Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartilleriregemente

1994 - 1997

Fårösunds Marinbrigad med Gotlands kustartilleriregemente

1997 - 2000

Gotlands kustartilleriregemente

2000-09-30

Anledningen till förbandets "sena" nedläggning jämfört med andra förband var att KA 3 fullföljde grundutbildningen för sista grundutbildningsomgång som ryckte ut den 30 september.

2000-10-31

Verksamheten vid KA 3 lades ner den 31 oktober 2000. Samma dag klockan 1200 hade förbandschefen beslutat att skjuta brigadartilleri mot sjömål från Asunden, Bungenäs, Fårö och rörliga 7,5/65. Det var den sista skjutningen från kustartilleriet på Gotland och förmodligen för hela svenska kustartilleriet. Dagen efter ändrades kustartilleriet till amfibiekåren.
 

Då Fårösundsförsvaret skulle återupprättas, återgick till kustartilleriet en del av den mark som tidigare tillhört fästningen. För Kungl Gotlands kustartillerikår bemyndigades marinförvaltningen att för uppförande av ett nytt kasernetablissement inköpa ett väster om Fårösund beläget markområde (kbr 22/1 1937). Här uppfördes kanslihus och två kasernbygggnader av sten m m, deremot fick inte den föreslagna "sommarbaracken" av trä inte byggas. Kasernetablissementet togs i bruk våren 1939.

Om platsen för befälsbyggnaderna voro meningarna delade. Marinförvaltningen föreslog av tekniska skäl ett område omedelbart söder om kasernområdet medan chefen för kustartilleriet med hänsyn till personalens trivsel ansåg befälsbostäderna böra förläggas i Fårösund. Kungl Maj:t följde den senare meningen (kbr 24/2 1939). Bostadslägenheterna i själva kasernetablissementet blevo väl färdiga 1939, men med övriga bostäders färdigställande dröjde delvis in på följande år. Därefter har byggnadsbeståndet vid Gotlands kustartilleriförsvar ökats med byggnader för utbildningen, förråds- och verkstadsdriften. Likaså har ytterligare bostadsbyggnader tillkommit. Idrottsplats anordnades redan 1939.

 

 

Fårösund - öns livligaste samhälle just nu

(Gotlands Allehanda Tisdagen den 15 oktober 1940)

Bostadsantalet fördubblat under ett år.I staden, i samhällena och på landsbygden har byggnadsverksamheten gått väsentligt tillbaka under senaste året. Orsakerna till denna stagnation är ju lätt förklarlig och just inget att förvåna sig över. Men om det således är smått med byggandet i nästan hela länet, är det dock en trakt, där det har byggts desto mer - nämligen i Fårösund. Och att byggnadsverksamheten där varit livligare än någonsin, har även detta sin förklaring. När statsmakterna för ett par år sedan beslöt att åter göra Fårösund till en militär förläggningsort, blev det fart i det lilla samhället, som man väl nästan glömt bort, om det inte förfogat över en av våra förnämsta hamnar och dessutom färjeläge, som förbinder Fårön med Storlandet med regelbunden trafik.

Alltnog när Fårösund ånyo blev "upptäckt" av statsmakterna, d. v. s. ansett vara lämplig förläggningsort för någon del av det växande försvaret, var det stora byggnadsföretag, som förestod och som snarast skulle igångsättas. Visserligen fanns där en hel del byggnader tillhörande kronan, vilka uppfördes förra gången Fårösund var en utpost i vårt lands försvar. Men dessa byggnader förslogo nu inte långt. Arten av den militära förläggningen av i dag är naturligtvis helt annorlunda och av helt annan omfattning Det är nu mer. än ett år sedan lejonparten av de militära etablissemangen blevo färdiga. Och detta relaterades då utförligt i Gotlands Allehanda.

Stor aktivitet inom byggnadsbranschen.

När det på sin tid blev bekantgjort, att Fårösund skulle bli förläggningsort för flyg och kustartilleri, började man styra och ställa i samhället för att mottaga de nya bebyggarna. Och färdigt är det väl inte ännu, fastän bostadsbygget nästan fördubblats under de gångna åren. De flesta bostadshusen äro färdiga, men ännu återstår målnings- och diverse installationsarbeten. Dessutom uppkomma nya byggnadsprojekt efter hand.

Soldathem torde snart nog komma att uppföras. Åtminstone är frågan mycket aktuell, då ju behovet av ett dylikt församlingshus kan anses föreligga. Hur snart denna byggnadsplan kan realiseras, är ännu svårt att yttra sig om, men efter vad vi försport, tövar det nog inte länge förrän förläggningarna i Fårösund även har ett soldathem.

Ett annat större byggnadsprojekt men av helt annat- slag är hamnbygget. Ritningarna till detta beredskapsbygge äro färdiga och man väntar nu bara på lämpligt tillfälle att sätta igång arbetet i hamnen.

 

 

Nedläggningscermoni vid KA 3, tisdagen den 31 oktober 2000

 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig